ALUTARD LAIMENNUSLIUOS liuotin parenteraaliseen käyttöön

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,2 mt, 06.07.2016 18:26:36)

Alutard laimennusliuos

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Alutard laimennusliuos on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Alutard laimennusliuosta
3. Miten Alutard laimennusliuosta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Alutard laimennusliuoksen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ ALUTARD LAIMENNUSLIUOS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Alutard laimennusliuos on steriili liuos, jota käytetään Alutard SQ-valmisteiden laimentamiseen. Alutard laimennusliuosta tulee antaa laimennettavan Alutard SQ-valmisteen ohjeiden mukaisesti.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ALUTARD LAIMENNUSLIUOSTA

Alä käytä Alutard laimennusliuosta jos olet allerginen (yliherkkä) jollekin Alutard laimennusliuoksen aineelle.

Vasta-aiheet käytölle on esitetty laimennettavan Alutard SQ-valmisteen pakkausselosteessa.

Raskaus ja imetys

Kuten laimennettavan Alutard SQ-valmisteen pakkausselosteessa esitetään.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Alutard laimennusliuos ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

3. MITEN ALUTARD LAIMENNUSLIUOSTA KÄYTETÄÄN

Alutard laimennusliuosta ei käytetä erillisenä valmisteena, vaan ainostaan Alutard SQ-valmisteiden laimentamiseen.

Kymmenkertainen laimennos valmistetaan ruiskuttamalla steriilillä 1 ml:n ruiskulla 0,5 ml 10 kertaa haluttua pitoisuutta voimakkaampaa Alutard SQ-valmistetta Alutard laimennusliuosta sisältävään injektiopulloon. Ennen ruiskun irroittamista injektiopullosta, ruiskuun vedetään 0,5 ml ilmaa paineen poistamiseksi.

Ennen laimennoksen tekoa, Alutard SQ-valmistetta sisältävää injektiopulloa tulee käännellä ylösalaisin 10–20 kertaa, jotta valmiste on mahdollisimman tasaisesti jakaantunut. Vastaavasti laimennettua Alutard SQ-valmistetta käännellään 10–20 kertaa ylösalaisin ennen käyttöä.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Alutard laimennusliuos voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset esitetään laimennettavan Alutard SQ -valmisteen pakkausselosteessa.

5. ALUTARD LAIMENNUSLIOKSEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Alutard laimennukset tulee tehdä juuri ennen käyttöä.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Alutard laimennusliuos sisältää
Natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti, fenoli ja injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Steriili, kirkas ja väritön vesiliuos, 4,5 ml liuosta injektiopullossa.
Alutard laimennusliuosta on saatavana kahta eri pakkaustyyppiä: 1 x 4,5 ml ja 10 x 4,5 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
ALK-Abelló, A/S, Bøge Allé 6-8, Hørsholm, Denmark

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 23.06.2010

Yrityksen yhteystiedot:

ALK-ABELLÓ NORDIC A/S, sivuliike Suomessa
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki

infofi@alk.net
www.alk.fi
09 5842 2120
Tukkuliike: Oriola

Faksi 09 348 9125