NORADRENALIN HOSPIRA infuusiokonsentraatti, liuosta varten 1 mg/ml

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Noradrenalin Hospira 1 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten
noradrenaliini (noradrenaliinitartraattina)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Noradrenalin Hospira on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Noradrenalin Hospira ‑valmistetta
 3. Miten Noradrenalin Hospira ‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Noradrenalin Hospira ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Noradrenalin Hospira on ja mihin sitä käytetään

Noradrenalin Hospira -valmistetta käytetään hätätilanteissa verenpaineen kohottamiseen normaaliksi.

Noradrenaliinia, jota Noradrenalin Hospira sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Noradrenalin Hospira ‑valmistetta

Älä ota Noradrenalin Hospira ‑valmistetta

 • jos olet allerginen noradrenaliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Kerro ennen lääkkeen käyttöä, jos edellä mainittu koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Noradrenalin Hospira ‑valmistetta

 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa
 • jos veresi happipitoisuus on alhainen
 • jos veresi hiilidioksidipitoisuus on suuri
 • jos sinulla on veritukoksia tai ahtaumia sydämeen, suolistoon tai muihin kehon elimiin johtavissa verisuonissa
 • jos sinulla on sydänkohtauksen jälkeinen matala verenpaine
 • jos sinulla on taipumus rintakipuun nimeltään Prinzmetalin angina
 • jos olet iäkäs.

Muut lääkevalmisteet ja Noradrenalin Hospira
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Monien lääkkeiden tiedetään lisäävän noradrenaliinin haitallisia vaikutuksia, esim.:

 • monoamiinioksidaasin estäjät (masennuslääkkeitä)
 • trisykliset masennuslääkkeet
 • linetsolidi (antibiootti)
 • anesteetit (etenkin nukutuskaasut)
 • adrenergiset-serotoninergiset lääkkeet, joita käytetään esim. astman ja sydänsairauksien hoidossa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Noradrenaliini voi vaikuttaa haitallisesti lapseen. Lääkäri päättää, voiko sinulle antaa Noradrenalin Hospiraa.

Noradrenalin Hospira sisältää natriumia
Yksi 2 ml:n ampulli sisältää 6,7 mg natriumia ja yksi 4 ml:n ampulli sisältää 13,3 mg natriumia. Tämä on otettava huomioon, jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota.

3. Miten Noradrenalin Hospira ‑valmistetta käytetään

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Noradrenalin Hospiraa sinulle sairaalassa. Se laimennetaan ja annetaan infuusiona laskimoon.

Suositeltu annos määräytyy terveydentilasi mukaan. Tavanomainen annos on 0,4 mg - 0,8 mg tunnissa. Lääkäri määrittää sinulle sopivan annoksen. Aloitusannoksen jälkeen lääkäri arvioi vastettasi hoitoon ja säätää annosta sen mukaan.

Jos saat enemmän Noradrenalin Hospiraa kuin sinun pitäisi tai jos unohdat ottaa Noradrenalin Hospiraa
On epätodennäköistä, että saisit liikaa tai liian vähän lääkettä, koska tämä lääke annetaan sairaalassa. Keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa, jos olet epävarma.

Yliannostuksen oireita ovat erittäin korkea verenpaine, alhainen sydämen syke, voimakas äkillinen päänsärky, valoherkkyys, rintakipu, kalpeus, voimakas hikoilu ja oksentelu.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita

 • äkillinen kutiseva ihottuma (nokkosihottuma), käsien, jalkaterien, nilkkojen, kasvojen, huulten, suun tai nielun turvotus (joka saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia) sekä pyörrytys.
 • kipu ja/tai turvotus pistoskohdassa.

Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulle ilmaantuu

 • hidas sydämensyke
 • poikkeava sydämen rytmi
 • hengitysvaikeuksia
 • ahdistuneisuutta
 • päänsärkyä
 • käsien ja jalkojen kylmäämistä
 • käsien ja jalkojen kipua.

Lääkäri seuraa verenpainettasi ja kiertävän veren määrää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Noradrenalin Hospira ‑valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää heti laimentamisen jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä, jos liuoksen väri on ruskea.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Noradrenalin Hospira sisältää
Vaikuttava aine on noradrenaliini (noradrenaliinitartraattina).

1 ml infuusiokonsentraattia liuosta varten sisältää 2 mg noradrenaliinitartraattia, mikä vastaa 1 mg noradrenaliiniemästä.

Yksi 2 ml:n ampulli sisältää 4 mg noradrenaliinitartraattia, mikä vastaa 2 mg noradrenaliiniemästä.

Yksi 4 ml:n ampulli sisältää 8 mg noradrenaliinitartraattia, mikä vastaa 4 mg noradrenaliiniemästä.

Muut aineet ovat:

 • natriumkloridi
 • kloorivetyhappo (pH:n säätöön)
 • natriumhydroksidi (pH:n säätöön)
 • injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tämä lääkevalmiste on infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Liuos on kirkas, väritön tai kellertävä liuos.

Sitä on saatavana pakkauksissa, joissa on 5 x 2 ml:n ampulli tai 5 x 4 ml:n ampulli.

Myyntiluvan haltija
Hospira UK Limited
HorizonHoney Lane
Hurley
Maidenhead
SL6 6RJ
Iso-Britannia

Valmistajat
Hospira S.p.A.
Via Fosse Ardeatine 2
20060 Liscate - Milano
Italia

Hospira UK Limited
Queensway, Leamington Spa
Warwickshire, CV31 3RW
Iso-Britannia

Hospira Enterprises B.V.
Randstad 22-11
1316 BN Almere
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Tukholma, Ruotsi. Puh: + 46 (0)8- 672 85 00

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat: Noradrenaline Hospira
Espanja: Noradrenalina Hospira
Iso-Britannia: Noradrenaline (Norepinephrine)
Itävalta, Suomi ja Ruotsi: Noradrenalin Hospira
Ranska: Noradrénaline Hospira

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.12.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noradrenalin Hospira 1 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Laskimoon. Laimennettava ennen käyttöä.

Annetaan laimennettuna keskuslaskimokatetrin kautta.

Infuusio on annettava kontrolloidulla nopeudella joko ruiskupumppua, infuusiopumppua tai tippalaskinta käyttäen.

Yhteensopimattomuudet

Noradrenaliinitartraattia sisältävien infuusioliuosten on raportoitu olevan yhteensopimattomia seuraavien aineiden kanssa: alkaliset ja hapettavat aineet, barbituraatit, kloorifeniramiini, klooritiatsidi, nitrofurantoiini, novobiosiini, fenytoiini, natriumbikarbonaatti, natriumjodidi, streptomysiini.

Laimennusohjeet:

Laimennetaan ennen käyttöä johonkin seuraavista: 5 % glukoosiliuos tai 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi + 5 % glukoosiliuos.

Lisää joko 2 ml konsentraattia 48 ml:aan 5-prosenttista glukoosiliuosta (tai 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi + 5 % glukoosiliuosta) ruiskupumpulla antamista varten, tai lisää 20 ml konsentraattia 480 ml:aan 5-prosenttista glukoosiliuosta (tai 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi + 5 % glukoosiliuosta) tippalaskimella antamista varten.

Kummassakin tapauksessa infuusioliuoksen lopullinen pitoisuus on 40 mg/l noradrenaliiniemästä (mikä vastaa 80 mg/l noradrenaliinitartraattia). Myös muita laimennoksia kuin pitoisuutta 40 mg/l noradrenaliiniemästä voidaan käyttää. Jos käytetään muuta laimennosta kuin 40 mg/l noradrenaliiniemästä, infuusionopeuslaskelmat on tarkistettava huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Valmiste on yhteensopiva PVC:tä sisältävien infuusiopussien kanssa.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Kestoaika laimentamisen jälkeen

Liuoksen kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys käytön aikana on 24 tuntia 25 °C:ssa säilytettynä, kun se on laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella tai 5 % glukoosiliuoksella vahvuuteen 4 mg/l ja 40 mg/l noradrenaliiniemästä. Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi kuitenkin käyttää heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, antoa edeltävä käytönaikainen säilytysaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti ylittää 24 tuntia 2-8 °C:n lämpötilassa.

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro