CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg/10 mikrog (itsehoito)

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 21.11.2019 21:43:07)

Calcichew® D3 Forte sitruuna 500 mg/10 mikrog -tabletti, kalvopäällysteinen

kalsium / kolekalsiferoli (D3-vitamiini)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Calcichew D3 Forte sitruuna on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Calcichew D3 Forte sitruuna -valmistetta
 3. Miten Calcichew D3 Forte sitruuna -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Calcichew D3 Forte sitruuna -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kalvopäällysteiset Calcichew D3 Forte sitruuna -tabletit sisältävät kalsiumia ja D3-vitamiinia, jotka ovat molemmat luun muodostuksen kannalta tärkeitä aineita. Calcichew D3 Forte sitruuna -tabletteja käytetään kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon aikuisille, joilla on tunnettu kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen riski, sekä osteoporoosin hoidon tukena.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Calcichew D3 Forte sitruuna -valmistetta

 • jos olet allerginen kalsiumille, D-vitamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus
 • jos sinulla on liikaa kalsiumia veressä tai virtsassa
 • jos sinulla on munuaiskiviä
 • jos sinulla on liikaa D-vitamiinia veressä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Calcichew D3 Forte sitruuna ‑valmistetta

 • jos käytät lääkitystä pitkään, erityisesti jos käytät samanaikaisesti diureetteja (käytetään kohonneen verenpaineen tai turvotuksen hoitoon) tai sydänglykosideja (käytetään sydänvaivojen hoitoon)
 • jos sinulla on munuaisten toiminnan heikkenemisen merkkejä tai suuri alttius munuaiskivien muodostumiselle
 • jos sinulla on sarkoidoosi (immuunijärjestelmän häiriö, joka voi suurentaa elimistön D-vitamiinipitoisuutta)
 • jos sinulla on osteoporoosi etkä samanaikaisesti pysty liikkumaan
 • jos käytät muita D-vitamiinia sisältäviä valmisteita. Muita kalsium- ja D-vitamiinivalmisteita saa käyttää samanaikaisesti vain lääkärin tarkassa valvonnassa.

Lapset

Calcichew D3 Forte sitruuna ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Muut lääkevalmisteet ja Calcichew D3 Forte sitruuna

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät jotakin tetrasykliiniryhmän antibioottia, sinun on otettava tetrasykliinivalmiste vähintään 2 tuntia ennen tai 4–6 tuntia jälkeen Calcichew D3 Forte sitruuna -lääkkeen oton, sillä kalsiumkarbonaatti saattaa vaikuttaa tetrasykliinin imeytymiseen, jos ne otetaan samanaikaisesti.

Bisfosfonaatteja (käytetään osteoporoosin hoitoon) sisältävät lääkkeet tulee ottaa vähintään tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna -tablettien ottamista.

Kalsium voi heikentää levotyroksiinin (käytetään kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon) tehoa. Tämän vuoksi levotyroksiini on otettava vähintään neljä tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna ‑valmisteen ottamista tai neljä tuntia sen jälkeen.

Kinoloniantibioottien teho saattaa heikentyä, jos niitä käytetään samanaikaisesti kalsiumin kanssa. Ota kinoloniantibiootit kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna -tablettien ottamista tai kuusi tuntia sen jälkeen.

Kalsiumsuolat saattavat heikentää raudan, sinkin ja strontiumranelaatin imeytymistä. Tämän vuoksi rauta-, sinkki- ja strontiumranelaattivalmisteet tulisi ottaa vähintään kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna ‑valmisteen ottamista tai kaksi tuntia sen jälkeen.

Muita lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa Calcichew D3 Forte sitruuna -valmisteeseen tai joihin valmiste saattaa vaikuttaa, ovat:

 • tiatsididiureetit (käytetään kohonneen verenpaineen ja turvotuksen hoitoon)
 • sydänglykosidit (käytetään sydänvaivojen hoitoon).

Orlistaatti (käytetään lihavuuden hoitoon) voi häiritä rasvaliukoisten vitamiinien, kuten D3-vitamiinin, imeytymistä.

Jos käytät jotain yllä mainituista lääkkeistä, saat lisäohjeita lääkäriltä.

Calcichew D3 Forte sitruuna ruuan ja juoman kanssa

Calcichew D3 Forte sitruuna -tabletit voidaan ottaa ruuasta ja juomasta riippumatta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä

Raskaus

Calcichew D3 Forte sitruuna -valmistetta voidaan tarvittaessa käyttää raskauden aikana, jos se on välttämätöntä kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen takia. Raskauden aikana saa käyttää korkeintaan 2500 mg kalsiumia ja 4000 IU D-vitamiinia vuorokaudessa, sillä yliannokset voivat vahingoittaa syntymätöntä lasta.

Imetys

Calcichew D3 Forte sitruuna -valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana. Kalsium ja D-vitamiini erittyvät rintamaitoon. Tämä pitää ottaa huomioon kun annetaan D-vitamiinilisää imetettävälle lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Calcichew D3 Forte sitruuna -valmisteen ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Calcichew D3 Forte sitruuna sisältää sorbitolia ja sakkaroosia

Calcichew D3 Forte sitruuna -tabletti sisältää sakkaroosia (0,8 mg), joka voi olla haitallista hampaille, mikäli tabletteja pureskellaan. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

Jokainen Calcichew D3 Forte sitruuna -tabletti sisältää 154 mg sorbitolia. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärille ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

Calcichew D3 Forte sitruuna -valmisteen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 23 mg natriumia per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus:

Suositeltu annos D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Osteoporoosin hoidon tukena tavanomainen annos on 1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa. Tabletit voi niellä tai pureskella.

Käyttö lapsille

Calcichew D3 Forte sitruuna ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Jos otat enemmän Calcichew D3 Forte sitruuna -valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannoksen Calcichew D3 Forte sitruuna ‑valmistetta.

Jos unohdat ottaa Calcichew D3 Forte sitruuna -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yliherkkyysreaktioita on esiintynyt, ja niiden esiintymistiheys on ollut tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Jos sinulle tulee seuraavia oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin: kasvojen, kielen tai huulten turvotus (angioedeema) tai kurkun turvotus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta): Vereen (hyperkalsemia) tai virtsaan (hyperkalsiuria) saattaa kertyä liian suuria määriä kalsiumia, jos käytetään suuria annoksia.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta): ummetus, ruoansulatuskanavan yläosan häiriöt (dyspepsia), ilmavaivat, pahoinvointi, mahakipu, ripuli.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta): kutina, ihottuma ja paukamat. Maito-emäsoireyhtymä (kutsutaan myös Burnettin oireyhtymäksi, ilmenee yleensä vain, jos potilas on ottanut suuria määriä kalsiumia), jonka oireita ovat tiheä virtsaamistarve, päänsärky, ruokahaluttomuus, pahoinvointi tai oksentelu, epätavallinen väsymys tai heikkous sekä suurentunut veren kalsiumpitoisuus ja munuaisten vajaatoiminta.

Jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa, sinulla voi olla veren fosfaattipitoisuuden suurenemisen, munuaiskivien muodostumisen ja munuaisiin kertyvän kalsiumin määrän suurenemisen riski.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C:ssa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Calcichew D3 Forte sitruuna sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat 500 mg kalsiumia (kalsiumkarbonaattimuodossa) ja 10 mikrogrammaa D3-vitamiinia (vastaa 400 IU kolekalsiferolia).
 • Muut aineet ovat tablettiytimessä sorbitoli (E420), mannitoli, asesulfaamikalium, aromiaine (sitruuna), kroskarmelloosinatrium, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, maltodekstriini, tokoferoliuute, all-rac-alfa-tokoferoli, sakkaroosi,modifioitu maissitärkkelys, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, natriumaskorbaatti ja piidioksidi, kolloidinen, vedetön ja kalvopäällysteessä talkki, hypromelloosi ja propyleeniglykoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Calcichew D3 Forte sitruuna -tabletit ovat soikeita, valkoisia tai melkein valkoisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa voi olla heikosti näkyviä harmaita pisteitä. Tablettien toisella puolella on merkintä 500/400.

Pakkauskoot:

Muovipurkit, joissa on HDPE:stä valmistetut kierrekorkit: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 ja 250 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Takeda Oy

PL 1406

00101 Helsinki

puh. 020 746 5000

Valmistaja:

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva, Viro

tai

Takeda GmbH

Lehnitzstr. 70-98

DE-16515 Oranienburg, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.3.2019.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ( www.fimea.fi ) kotisivuilta.

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro