VERQUVO tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 31.05.2024 19:41:13)

Verquvo 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Verquvo 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Verquvo 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

verisiguaatti

Lisäseuranta

image2.pngTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Verquvo on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Verquvo-valmistetta
 3. Miten Verquvo-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Verquvo-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Verquvo-valmisteen sisältämä vaikuttava aine on verisiguaatti. Verisiguaatti on sydänlääke, josta käytetään nimeä liukoisen guanylaattisyklaasin (sGC) stimulaattori.

Verquvo-valmistetta käytetään pitkäkestoisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon aikuisilla, joilla sydämen vajaatoiminnan oireet ovat äskettäin lisääntyneet. Sen vuoksi olet mahdollisesti saanut sairaalahoitoa ja/tai lääkkeitä (diureetteja) laskimoon virtsan määrän lisäämiseksi.

Jos sinulla on sydämen vajaatoimintaa, sydämesi on heikko eikä se pysty pumppaamaan riittävästi verta elimistöösi. Sydämen vajaatoiminnan yleisiä oireita ovat esimerkiksi hengenahdistus, väsymys tai nesteen kertymisestä johtuva turvotus.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Verquvo-valmistetta

 • jos olet allerginen verisiguaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos otat mitä tahansa lääkettä, joka sisältää jotakin muuta liukoista guanylaattisyklaasin stimulaattoria, esim. riosiguaattia, jota käytetään korkean keuhkoverenpaineen hoitoon.

Jos jokin edellisistä koskee sinua, keskustele ensin lääkärin kanssa äläkä ala vielä ottaa tätä lääkettä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Verquvo-valmistetta, jos sinulla on

 • matala verenpaine johon liittyy oireita kuten heitehuimaus tai hutera olo,
 • vaikea munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa,
 • vaikea maksasairaus.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 18‑vuotiaille lapsille tai nuorille, sillä sitä ei ole vielä tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Verquvo

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa mitä tahansa muita lääkkeitä ja erityisesti seuraavia lääkkeitä:

 • liukoisen guanylaattisyklaasin (sGC) stimulaattorien ryhmään kuuluvat lääkkeet (esim. riosiguaatti). Älä ota Verquvo-valmistetta näiden lääkkeiden käytön aikana. Katso kohta ”Älä ota Verquvo-valmistetta”.
 • PDE5:n estäjät, joilla hoidetaan korkeaa keuhkoverenpainetta tai autetaan saavuttamaan tai pitämään erektio (esim. sildenafiili, tadalafiili, vardenafiili). Näitä lääkkeitä ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti Verquvo-valmisteen kanssa.
 • nitraatit, joita käytetään sydänsairauksien, mukaan lukien rintakivun hoitoon (esim. isosorbidimononitraatti).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Verquvo-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, koska ei tiedetä, vahingoittaako se syntymätöntä lasta. Jos on olemassa mahdollisuus, että tulet raskaaksi, keskustele lääkärin kanssa luotettavista ehkäisymenetelmistä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Verquvo rintamaitoon ja voiko se vahingoittaa lastasi. Päätät yhdessä lääkärin kanssa, täytyykö imetys vai Verquvo-hoito lopettaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tämä lääke aiheuttaa sinulle huimausta, älä aja autoa, pyöräile tai käytä koneita.

Verquvo sisältää laktoosia ja natriumia

Tämä lääke sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu aloitusannos on yksi 2,5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Sen jälkeen lääkäri muuttaa annosta sen mukaan, kuinka hyvin siedät hoitoa. Tavallisesti lääkäri suurentaa annosta noin 2 viikon kuluttua yhteen 5 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa ja jälleen noin 2 viikon kuluttua suurimpaan tavoiteannokseen, joka on yksi 10 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.

Jos sinulla on matala verenpaine, kun otat Verquvo-valmistetta, tämä voi aiheuttaa sinulle huimausta ja huteran olon, jolloin lääkäri saattaa pienentää Verquvo-annostasi tilapäisesti tai keskeyttää Verquvo-hoidon.

Ota yksi tabletti aina samaan vuorokaudenaikaan yhdessä ruuan kanssa. Jos et pysty nielemään kokonaista tablettia, voit murskata Verquvo-tabletin ja sekoittaa sen veteen. Juo tämä seos välittömästi.

Jos otat enemmän Verquvo-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos otat enemmän Verquvo-valmistetta kuin sinun pitäisi ja jos sinulla ilmenee jokin kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset mainituista haittavaikutuksista. Kaikkein todennäköisin vaikutus on verenpaineen lasku, joka voi aiheuttaa huimausta ja huteran olon.

Jos unohdat ottaa Verquvo-valmistetta

Ota unohtunut annos heti kun muistat, mutta kuitenkin samana päivänä, jolloin unohtunut annos olisi pitänyt ottaa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Verquvo-valmisteen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat tämän lääkkeen käytön, tilasi saattaa pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset:

Hyvin yleiset (voivat ilmetä yli 1 henkilöllä 10:stä)

 • matala verenpaine (hypotensio)

Yleiset (voivat ilmetä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • veren punasolujen alhainen määrä (anemia), mikä voi aiheuttaa kalpeutta, heikkoutta ja hengästyneisyyttä
 • heitehuimaus
 • päänsärky
 • pahoinvointi ja oksentelu
 • ruuansulatushäiriö (dyspepsia)
 • närästys (ruokatorven refluksitauti)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja jokaisessa läpipainoliuskassa tai purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Verquvo sisältää

 • Vaikuttava aine on verisiguaatti. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg, 5 mg tai 10 mg verisiguaattia.
 • Muut aineet ovat:
 • Tabletin ydin: Mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi 2910, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, natriumlauryylisulfaatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Verquvo sisältää laktoosia ja natriumia”). Kalvopäällyste: Hypromelloosi 2910, talkki, titaanioksidi (E 171), punainen rautaoksidi (E 172) (ainoastaan Verquvo 5 mg), keltainen rautaoksidi (E 172) (ainoastaan Verquvo 10 mg).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Verquvo 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit (tabletit) ovat pyöreitä, kaksoiskuperia ja valkoisia ja niiden halkaisija on 7 mm. Tabletin toiselle puolelle on merkitty ”2.5” ja toiselle puolelle ”VC”.

Verquvo 5 mg kalvopäällysteiset tabletit (tabletit) ovat pyöreitä, kaksoiskuperia ja punaruskeita ja niiden halkaisija on 7 mm. Tabletin toiselle puolelle on merkitty ”5” ja toiselle puolelle ”VC”.

Verquvo 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (tabletit) ovat pyöreitä, kaksoiskuperia ja keltaoransseja ja niiden halkaisija on 9 mm. Tabletin toiselle puolelle on merkitty ”10” ja toiselle puolelle ”VC”.

Verquvo toimitetaan

 • läpipainopakkauksissa pahvirasioissa, jotka sisältävät 14, 28 tai 98 kalvopäällysteistä tablettia
 • perforoiduissa yksittäispakatuissa läpipainopakkauksissa pahvirasioissa, jotka sisältävät 10 x 1 tai 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia
 • purkeissa, jotka sisältävät 100 kalvopäällysteistä tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa

Valmistaja

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi

Bayer Oy, Puh: +358- 20 785 21

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY
Tuulikuja 2, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro, Muu