BASIRON AC WASH geeli 5 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 21.11.2019 20:41:56)

Basiron AC Wash 5% geeli

bentsoyyliperoksidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Basiron AC Wash on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Basiron AC Washia

3. Miten Basiron AC Washia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Basiron AC Wash:in säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Basiron AC Wash 5 % geeli on tarkoitettu aknen paikallishoitoon kasvojen, rinnan ja selän alueilla, missä ihomatoja, näppylöitä ja ja finnejä pääosin esiintyy.

Basiron AC Wash 5 % geelin sisältämä bentsoyyliperoksidi estää aknebakteerin Propionibacterium acnesin kasvua ja edistää ihon kuoriutumista.

Bentsoyyliperoksidia, jota Basiron AC sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Basiron AC Washia

- jos olet allerginen bentsoyyliperoksidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Vain ulkoiseen käyttöön.

Varoitukset ja varotoimet

Bentsoyyliperoksidi voi aiheuttaa ihon turvotusta ja rakkuloita. Jos näitä oireita ilmenee, lääkkeen käyttö täytyy lopettaa.

Vältettävä kontaktia silmien, suun, sierainten ja limakalvojen kanssa. Mikäli geeliä joutuu silmiin, niitä tulee huuhdella runsaalla vedellä.

Ensimmäisellä hoitokerralla ihossa saattaa tuntua lievää kuumoitusta ja muutaman päivän kuluttua saattaa esiintyä ihon punoitusta ja hilseilyä. Nämä oireet ovat yleensä lieviä ja menevät ohi, jos hoito keskeytetään tilapäisesti tai hoitokertoja harvennetaan. Mikäli ihoärsytys, punoitus tai hilseily on voimakasta, hoito tulee keskeyttää ja ottaa yhteyttä lääkäriin.

Varovaisuutta tulee noudattaa levitettäessä valmistetta kaulalle tai muille herkille alueille. Herkistymisvaaran vuoksi Basiron AC Wash -geeliä ei saa levittää rikkoutuneelle iholle.

Hoidon aikana tulee välttää auringonottoa ja UV-säteilyä (myös solarium).

Valmiste voi aiheuttaa hiusten, tekstiilien ja muiden materiaalien värjäytymistä.

Muut lääkevalmisteet ja Basiron AC Wash

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ihon hilseilyä edistäviä, ihoa ärsyttäviä tai kuivattavia lääkkeitä ei tule käyttää samanaikaisesti Basiron AC Wash 5 % geelin kanssa. Basiron AC Washin sisältämä bentsoyyliperoksidi tekee tretinoiinin (A-vitamiinihapon) tehottomaksi, joten tretinoiinia sisältäviä valmisteita ei voi käyttää samanaikaisesti Basiron AC Wash 5 % geelin kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bentsoyyliperoksidin erittymisestä ihmisen rintamaitoon ei ole tietoa. Tästä syystä Basiron AC Wash 5 % geelin käytössä rintaruokinnan aikana tulee noudattaa varovaisuutta eikä valmistetta tule käyttää rinnan alueella, ettei lapsi joudu sille vahingossa alttiiksi.

Valmisteen raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä tulee neuvotella lääkärin kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Basiron AC Wash 5 % geeliä levitetään hoidettaville ihoalueille tavallisesti kerran tai kahdesti päivässä ellei lääkäri toisin määrää.

1. Kastele hoidettava ihoalue vedellä.

2. Annostele geeliä käsiin puristamalla putkea kevyesti ja pese ihoalue geelillä.

3. Anna geelin vaikuttaa iholla 1-5 minuuttin ajan ja huuhtele se sen jälkeen huolellisesti pois vedellä ja kuivaa iho.

4. Pese kädet huolellisesti ja sulje korkki tiiviisti käytön jälkeen.

Jos käytät enemmän Basiron AC Washia kuin sinun pitäisi

Jos olet niellyt lääkettä tai vaikkapa lapsi on niellyt lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleisiä (useammalla kuin 1:llä potilaalla 10:stä):

 • Kuiva iho
 • Ihon punoitus
 • Ihon kuoriutuminen
 • Polttava tunne iholla

Yleisiä (1:llä potilaalla 10:stä - 1:llä potilaalla 100:sta):

 • Ihon kutina (pruritus)
 • Ihon kipu (kipu, kirvely)
 • Ihoärsytys (ärsytyskosketusihottuma)

Melko harvinaisia (1:llä potilaalla 100:sta - 1:llä potilaalla 1000:sta):

 • Allerginen kosketusihottuma

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Kasvojen turvotus
 • Vaikeat allergiset reaktiot
  Vaikean allergisen reaktion oireita voivat olla:
  • paukamainen ja kutiava ihottuma (nokkosrokko)
  • kasvojen, silmien, huulten, kielen tai suun turvotus (angioedeema), hengenahdistus
  • pyörtyminen

Oireet ovat yleensä korjautuvia, jos hoitokertoja harvennetaan tai hoito lopetetaan. Jos oireet ovat hankalia tai jos sinulla esiintyy kasvojen turpoamista tai vaikeita allergisia reaktioita, lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle +25 ºC.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Basiron AC Wash sisältää:

- Vaikuttava aine on vesipitoinen bentsoyyliperoksidi vastaten vedetöntä bentsoyyliperoksidia 50 mg/g.

- Muut aineet ovat akrylaattikopolymeeri, glyseroli, karbomeeri 940, natrium-C14-C16-olefiinisulfonaatti, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko:

Valkoinen tai vaalea, pehmeä geeli

100 g putki

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Ruotsi

Valmistaja:

Laboratoires Galderma

ZI Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.5.2017

Yrityksen yhteystiedot:

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

nordic@galderma.com
www.galdermanordic.com
+46 18 444 0330
Tukkuliike: Tamro