AIROMIR AUTOHALER inhalaatiosumute, suspensio 0,1 mg/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 07.07.2016 20:46:07)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Airomir Autohaler 0,1 mg/annos inhalaatiosumute, suspensio

salbutamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Airomir Autohaler on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Airomir Autohaleria
3. Miten Airomir Autohaleria käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Airomir Autohalerin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Airomir Autohaler on ja mihin sitä käytetään


Vaikuttava aine Airomir Autohalerissa on salbutamoli.

Salbutamoli on keuhkoputkia laajentava aine, joka avaa keuhkoputket ja helpottaa hengitystä. Salbutamoli lievittää puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta sekä vinkuvaa hengitystä.

Airomir Autohaleria voidaan käyttää astman, rasitusastman tai keuhkoputken tulehduksen hoitoon. Lääkäri saattaa määrätä tätä lääkettä hengenahdistukseen sekä helpottamaan hengityksen vinkunaa, mitkä johtuvat eräistä muista keuhkosairauksista.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Airomir Autohaleria


Älä käytä Airomir Autohaleria, jos:
- olet allerginen salbutamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Airomir Autohaleria ja ole erityisen varovainen tämän lääkkeen suhteen, jos jokin alla luetelluista koskee sinua:
- kilpirauhassairaus
- alhainen veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)
- diabetes tai heikentynyt glukoosinsietokyky
- sydän- tai verisuonisairaus
- rintakipua
- feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain)

Jos käyt jonkun muun lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla, kerro aina, että käytät Airomir Autohaler -inhalaatiosumutetta.

Muut lääkevalmisteet ja Airomir Autohaler
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kerro lääkärille jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:
- masennuslääkkeitä (MAO:n estäjiä tai trisyklisiä masennuslääkkeitä)
- digoksiinia
- ksantiinin johdannaisia (keuhkoputkia avaavia lääkkeitä, kuten teofylliini)
- kortikosteroideja (astman tai erilaisten tulehdusten hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
- nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
- laksatiiveja pitkäaikaisesti

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ohimenevät lihaskouristukset ja -vapina voivat vaatia erityistä varovaisuutta koneita käytettäessä.
Lääke voi siis heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Airomir Autohaleria käytetään
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset:
Suositeltu annos lievittämään astman oireita, kuten hengityksen vinkunaa ja hengenahdistusta, on 1-2 inhalaatiota.
Fyysisestä rasituksesta johtuvaan astmaan otetaan 1-2 inhalaatiota ennen rasituksen aloittamista. Mikäli olet ottanut 2 inhalaatiota, odota vähintään neljä tuntia ennen seuraavan annoksen ottamista. Mikäli sinulle määrätyt tavanomaiset annokset eivät tehoa tai tarvitset yli 8 inhalaatiota päivässä, kerro asiasta lääkärillesi.

Lapset:
Suositeltu annos lievittämään astman oireita, kuten hengityksen vinkunaa ja hengenahdistusta, on 1 inhalaatio. Annos voidaan nostaa kahteen, mikäli se on tarpeen.
Fyysisestä rasituksesta johtuvaan astmaan otetaan tavallisesti 1 inhalaatio ennen rasituksen aloittamista. Annosta voidaan nostaa kahteen, mikäli sen on tarpeen.
Mikäli olet ottanut 2 inhalaatiota, odota vähintään neljä tuntia ennen seuraavan annoksen ottamista. Mikäli sinulle määrätyt tavanomaiset annokset eivät tehoa tai tarvitset yli 4 inhalaatiota päivässä, kerro asiasta lääkärillesi.
Lapsipotilaat saavat käyttää tätä inhalaatiosumutetta ainoastaan aikuisen valvonnassa lääkärin ohjeen mukaisesti.

Aikuiset ja lapset:
Jos et ole varma, kuinka monta annosta tarvitset tai kuinka usein annokset on otettava, kysy asiaa lääkäriltäsi.

Airomir Autohaler -inhalaatiosumutteen käyttöohje

Ennen käyttöä:
Mikäli tämä inhalaatiosumute on uusi, tai mikäli et ole käyttänyt sumutetta vähintään kahteen viikkoon, sinun tulee painaa kaksi annosta ilmaan seuraavasti:

1. Poista suukappaleen suojus vetämällä suojuksen pohjasta alaspäin (kuva 1). Ravista sumutetta.
2. Suuntaa suukappale itsestäsi poispäin, niin että annos menee suoraan ilmaan. Nosta sokka ylös ja varmista, että se pysyy ylhäällä (kuva 2).
3. Työnnä laitteen pohjassa olevaa levyä nuolen osoittamaan suuntaan annoksen laukaisemiseksi (kuva 3).
4. Paina sokka alas (kuva 4).
5. Toista kohdat 2-4. Laite on nyt käyttövalmis ja voit ottaa lääkeannoksesi.
Tätä menetelmää ei pidä käyttää lääkkeen ottamiseen!
ÄLÄ KÄYTÄ ANNOSLAUKAISINTA KUN OTAT LÄÄKEANNOKSESI. AUTOHALER INHALAATIOSUMUTE LAUKAISEE AUTOMAATTISESTI LÄÄKEANNOKSEN KUN SISÄÄNHENGITÄT SUUKAPPALEESTA.
Noudata huolellisesti annettuja käyttöohjeita.

Kuinka käytät Airomir Autohaler inhalaatiosumutetta
1. Poista suukappaleen suojus vetämällä suojuksen pohjasta alaspäin. Ravista sumutetta.
2. Pidä laitetta pystyasennossa kuvan osoittamalla tavalla. Nosta sokka ylös ja varmista, että se pysyy ylhäällä. Pidä edelleen laitetta pystyasennossa ja varmista, että kätesi ei tuki laitteen pohjassa olevaa ilma-aukkoa (katso kuva 2, merkitty X:lla).
3. Hengitä rauhallisesti ulos (ei loppuun asti) ja vie heti sen jälkeen suukappale suuhusi ja aseta huulesi suukappaleen ympärille.
4. Hengitä suukappaleen kautta hitaasti syvään. Älä keskeytä sisäänhengitystä kun kuulet pienen napsauksen ja tunnet lääkeannoksen suussasi. On tärkeää, että jatkat sisäänhengittämistä lääkeannoksen vapauduttua.
5. Pidätä hengitystäsi 10 sekunnin ajan jonka jälkeen voit hengittää hitaasti ulos. Laitteen sokka käännetään ala-asentoon jokaisen uloslaukaistun lääkeannoksen jälkeen. Mikäli lääkärisi on määrännyt sinulle enemmän kuin yhden annoksen, toista kohdat 2-5.
6. Aseta lopuksi suukappaleen suojus takaisin paikalleen käytön jälkeen.

Mistä tiedät milloin Airomir Autohaler on tyhjä
Laukaise yksi annos ilmaan kuten on ohjeistettu ennen laitteen käyttöönottoa ensimmäisen kerran. Jos laite on tyhjä, sumutetta ei tule.

Airomir Autohalerin puhdistus ja huolto
Hygieenisyyssyistä tulee sinun puhdistaa laite viikoittain puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Varoitus:
Älä koskaan työnnä kangasta tai mitään muutakaan mihinkään kohtaan Airomir Autohaler laitetta, sillä laite saattaa vahingoittua. Älä pura laitetta.

Jos käytät enemmän Airomir Autohaleria kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Airomir Autohaleria
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Airomir Autohalerin käytön
Mikäli lääkärisi päättää lopettaa hoidon, palauta inhalaatiosumute lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset


Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset

esiintyy useammalla kuin 1:llä käyttäjällä 10:stä

Yleiset

esiintyy 1-10 käyttäjällä 100:sta

Melko harvinaiset

esiintyy 1-10 käyttäjällä 1 000:sta

Harvinaiset

esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta

Hyvin harvinaiset

esiintyy harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta

Tuntematon

koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Yleiset:
- jännittyneisyys (hoidon alussa)
- lihasten vapina
- päänsärky
- huimaus

Harvinaiset:
- hypokalemia (erityisesti samanaikaisessa käytössä ksantiinin johdannaisten, kortikosteroidien ja nesteenpoistolääkkeiden kanssa)
- lisääntynyt veren laktaattipitoisuus, maitohappoasidoosi
- sydämentykytys (erityisesti hoidon alussa), sydämen nopealyöntisyys, ääreisverisuonten laajeneminen
- kurkun ja suun ärsytys
- pahoinvointi, oksentelu
- suun kuivuminen, suun arkuus
- lihaskouristukset
- yliaktiivisuus lapsilla

Hyvin harvinaiset:
- yliherkkyys mukaan lukien angioedeema, nokkosihottuma, keuhkoputkien supistuminen, alhainen verenpaine ja pyörtyminen
- unettomuus
- sydämen rytmihäiriöt mukaan lukien eteisvärinä, kammioiden yläpuolinen sydämen nopealyöntisyys (ns. supraventrikulaarinen takykardia) ja sydämen lisälyönnit
- keuhkoputkien supistuminen (johon liittyy hengityksen vinkumisen lisääntyminen välittömästi lääkkeenoton jälkeen)

Tuntematon:
- sydänlihaksen hapenpuute


Hyvin harvoin jotkut potilaat saattavat tuntea rintakipua (sydämestä johtuvaa äkillistä rintakipua). Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tällaisia oireita käyttäessäsi salbutamolia. Älä kuitenkaan lopeta lääkkeen käyttöä kysymättä neuvoa lääkäriltäsi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea.

5. Airomir Autohalerin säilyttäminen


Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä inhalaatiosumutetta alle 30˚C, kuumuudelta ja suoralta auringon valolta suojattuna.
Ei saa jäätyä.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen.

Koska metallinen säiliö on paineistettu, sitä ei saa puhkaista, rikkoa tai polttaa tyhjänäkään.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Airomir Autohaler sisältää
- Vaikuttava aine on salbutamoli. Kukin annos sisältää salbutamolisulfaattia määrän, joka vastaa 0,1 milligrammaa salbutamolia.
- Muut aineet ovat öljyhappo, etanoli ja ponneaine 134a (norfluraani).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Pakkauksessa on 200 annosta.

Myyntiluvan haltija
Teva Sweden AB, Box 1070, SE - 251 10 Helsingborg, Ruotsi

Valmistaja
3M Health Care Limited, Loughborough, Leicestershire, Iso-Britannia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Teva Finland Oy
PL 67
02631 Espoo
Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi  5.11.2015

Yrityksen yhteystiedot:

Teva Finland
Keilaranta 10, PL 67
02631 Espoo
Suomi

info.finland@tevaeu.com
www.tevapharm.com
020 180 5900
Tukkuliike: Tamro