ROCEPHALIN CUM LIDOCAIN injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,8 mt, 24.10.2018 20:07:31)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

keftriaksoni

lidokaiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Rocephalin cum lidocain on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Rocephalin cum lidocainia

3. Miten Rocephalin cum lidocainia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Rocephalin cum lidocainin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Rocephalin cum lidocain on ja mihin sitä käytetään

Rocephalin cum lidocain on antibiootti aikuisille ja lapsille (myös vastasyntyneille vauvoille). Se vaikuttaa tappamalla infektioita aiheuttavia bakteereja. Se kuuluu kefalosporiinien lääkeryhmään. Rocephalin cum lidocain annetaan injektiona lihakseen liuoksessa, joka sisältää lidokaiinia. Lidokaiini vähentää injektioon liittyvää kipua.

Rocephalin cum lidocain -valmistetta käytetään hoidettaessa infektioita

aivoissa (aivokalvotulehdus eli meningiitti)

keuhkoissa

välikorvassa

vatsassa ja vatsakalvossa (peritoniitti)

virtsateissä ja munuaisissa

luissa ja nivelissä

ihossa tai pehmytkudoksissa

veressä

sydämessä.

Sitä voidaan käyttää

tiettyjen sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden (tippurin ja kupan) hoitoon

potilaille, joiden veren valkosolumäärä on pieni (neutropenia) ja joilla on bakteeri-infektiosta aiheutuvaa kuumetta

• rintakehän infektioiden hoitoon aikuisilla, joilla on krooninen keuhkoputkien tulehdus

• Lymen taudin hoitoon (joka aiheutuu puutiaisen puremasta) aikuisilla ja lapsilla, vähintään 15 vuorokauden ikäiset vastasyntyneet mukaan lukien

• estämään infektioita leikkausten yhteydessä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Rocephalin cum lidocainia

Sinulle ei saa antaa Rocephalin cum lidocainia

jos olet allerginen keftriaksonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on ollut äkillinen tai vaikea-asteinen allerginen reaktio penisilliinille tai sen kaltaisille antibiooteille (kuten kefalosporiineille, karbapeneemeille tai monobaktaameille). Oireita ovat äkillinen nielun tai kasvojen turpoaminen, mistä saattaa aiheutua hengitys- tai nielemisvaikeuksia, käsien, jalkaterien ja nilkkojen äkillistä turpoamista ja vaikea-asteista, nopeasti ilmaantuvaa ihottumaa.

jos olet allerginen lidokaiinille ja sinulle suunnitellaan Rocephalin cum lidocain -valmisteen antamista injektiona lihakseen.

jos sydämessäsi on impulssien johtumisessa poikkeavuuksia, joista aiheutuu verenpaineen alenemista ja hidas sydämen syke (täydellinen eteis-kammiokatkos)

jos veritilavuutesi on pienentynyt (hypovolemia).

Rocephalin cum lidocainia ei saa antaa vauvoille

jos vauva on keskonen

jos vauva on vastasyntynyt (alle 28 päivän ikäinen) ja sillä on tiettyjä veriarvojen häiriöitä tai ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta, tai vauvalle suunnitellaan kalsiumia sisältävän pistoksen antamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Rocephalin cum lidocainia:

jos olet äskettäin saanut tai sinulle suunnitellaan kalsiumia sisältävien valmisteiden antamista

jos sinulla on äskettäin ollut ripuli antibioottihoidon jälkeen tai jos sinulla on koskaan ollut suolistosairauksia, etenkin koliittia (suolitulehdus)

jos sinulla on munuaisten tai maksan toimintahäiriöitä

jos sinulla on sappikiviä tai munuaiskiviä

jos sinulla on muita sairauksia, kuten hemolyyttinen anemia (vähentynyt veren punasolumäärä, jolloin iho muuttuu vaaleankeltaiseksi ja josta aiheutuu heikotusta ja hengenahdistusta)

jos noudatat vähänatriumista ruokavaliota

jos sinulla on lihasten toimintakyvyttömyyttä ja heikkoutta (myasthenia gravis)

jos sinulla on kouristuskohtauksia (epilepsia)

jos sinulla on jonkinlaisia sydänvaivoja, etenkin jos ne vaikuttavat sydämen sykkeeseen

jos sinulla on hengitysvaikeuksia

jos sinulla on porfyria (harvinainen perinnöllinen sairaus, joka vaikuttaa ihoon ja hermostoon).

Jos sinulle on tehtävä veri- tai virtsakokeita

Jos sinulle annetaan Rocephalin cum lidocain -hoitoa pitkään, sinulle saattaa olla tarpeen tehdä säännöllisesti verikokeita. Rocephalin cum lidocain voi vaikuttaa virtsasta tehtävän sokerikokeen tuloksiin ja verikokeeseen, jonka nimi on Coombsin koe. Jos sinulta otetaan näytteitä tällaisia kokeita varten

kerro näytteen ottajalle, että olet saanut Rocephalin cum lidocain -hoitoa.

Jos sairastat diabetesta tai verensokeripitoisuuttasi pitää seurata, et voi käyttää tiettyjä verensokerimittareita, sillä ne saattavat antaa keftriaksonihoidon aikana väärän verensokeripitoisuuden mittaustuloksen. Jos käytät tällaista mittaria, lue sen käyttöohjeet ja keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa. Tarvittaessa tulee käyttää jotakin muuta testimenetelmää.

Lapset ja nuoret

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle ennen kuin lapsesi saa Rocephalin cum lidocain-hoitoa

• jos lapsi on äskettäin saanut tai hänelle suunnitellaan kalsiumia sisältävän valmisteen antamista laskimoon.

Muut lääkevalmisteet ja Rocephalin cum lidocain

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia keftriaksonin kanssa:

aminoglykosidiksi kutsuttua antibioottia

kloramfenikoliksi kutsuttua antibioottia (käytetään erityisesti silmäinfektioiden hoitoon).

Monilla lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia lidokaiinin kanssa, ja niiden vaikutukset voivat muuttua. Tällaisia lääkkeitä ovat

• infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (klaritromysiini, erytromysiini)

• mahahaavan hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. simetidiini)

• voimakkaat kipulääkkeet, kuten kodeiini ja petidiini (huumaavat tai opioidilääkkeet)

• sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. meksiletiini, tokainidi).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkäri punnitsee sinun Rocephalin cum lidocain -hoidosta saamaasi hyötyä vauvalle aiheutuvaan riskiin nähden.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rocephalin cum lidocain voi aiheuttaa heitehuimausta. Jos sinua huimaa, älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita. Käänny lääkärin puoleen, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita.

3. Miten Rocephalin cum lidocainia käytetään

Rocephalin cum lidocainin antaa tavallisesti lääkäri tai sairaanhoitaja. Se annetaan injektiona suoraan lihakseen. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja saattaa Rocephalin cum lidocain -valmisteen käyttökuntoon. Sitä ei sekoiteta kalsiumia sisältävien injektioliuosten kanssa eikä anneta samanaikaisesti tällaisten liuosten kanssa.

Tavanomainen annos

Lääkäri päättää sinulle sopivan Rocephalin cum lidocain -annoksen. Annoksen suuruus riippuu sairastamasi infektion vaikeusasteesta ja luonteesta, muista mahdollisesti käyttämistäsi antibiooteista, painostasi ja iästäsi sekä siitä, miten hyvin munuaisesi ja maksasi toimivat. Rocephalin cum lidocain -hoidon kesto päivinä tai viikkona riippuu siitä, millainen infektio sinulla on.

Aikuiset, iäkkäät ja vähintään 12-vuotiaat lapset, joiden paino on vähintään 50 kg:

1‒2 g kerran päivässä sairastamasi infektion vaikeusasteen ja luonteen mukaan. Jos sinulla on vaikea-asteinen infektio, lääkäri antaa sinulle suuremman annoksen (enimmillään 4 g kerran päivässä). Jos vuorokausiannoksesi on yli 2 g, se voidaan antaa yhtenä kerta-annoksena päivässä tai kahteen annokseen jaettuna.

Vastasyntyneet, imeväisikäiset ja 15 vrk ‒12 vuoden ikäiset lapset, joiden paino on alle 50 kg:

50‒80 mg Rocephalin cum lidocainia lapsen painokiloa kohden kerran päivässä infektion vaikeusasteen ja luonteen mukaan. Jos sinulla on vaikea-asteinen infektio, lääkäri antaa suuremman annoksen, enimmillään 100 mg painokiloa kohden, jolloin maksimiannos on 4 g kerran päivässä. Jos vuorokausiannoksesi on yli 2 g, se voidaan antaa yhtenä kerta-annoksena päivässä tai kahteen annokseen jaettuna.

50 kg tai enemmän painaville lapsille on annettava aikuisten tavanomainen annos.

Vastasyntyneet vauvat (0‒14 vrk)

20–50 mg Rocephalin cum lidocainia lapsen painokiloa kohden kerran päivässä infektion vaikeusasteen ja luonteen mukaan.

Maksimiannos on enintään 50 mg vauvan painokiloa kohden.

Potilaat, joilla on maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä

Sinulle saatetaan antaa tavanomaisesta poikkeava annos. Lääkäri päättää, miten suuren Rocephalin cum lidocain-annoksen tarvitset ja seuraa tilaasi tarkoin maksa- ja munuaissairautesi mukaisesti.

Jos saat enemmän Rocephalin cum lidocainia kuin sinun pitäisi

Jos saat vahingossa enemmän kuin sinulle on määrätty, ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Rocephalin cum lidocainia

Jos injektio unohtuu, se on annettava sinulle mahdollisimman pian. Jos pian on kuitenkin jo seuraavan injektion aika, unohtunut injektio jätetään antamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta injektiota samaan aikaan) korvataksesi unohtuneen annoksen.

Jos lopetat Rocephalin cum lidocain-valmisteen käytön

Älä lopeta Rocephalin cum lidocain -valmisteen ottamista, ellei lääkäri niin kehota. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa

Tämän lääkkeen käytön yhteydessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Vaikea-asteiset allergiset reaktiot (esiintyvyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Jos sinulle ilmaantuu vaikea-asteinen allerginen reaktio, kerro siitä heti lääkärille.

Oireita saattavat olla:

kasvojen, nielun, huulten tai suun äkillinen turpoaminen, mistä voi aiheutua hengitys- tai nielemisvaikeuksia

käsien, jalkaterien ja nilkkojen äkillinen turpoaminen.

Vaikea-asteiset ihottumat (esiintyvyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Jos sinulle ilmaantuu vaikea-asteista ihottumaa, kerro siitä heti lääkärille.

Oireita voivat olla vaikea-asteinen, nopeasti kehittyvä ihottuma, johon liittyy rakkuloita tai ihon hilseilyä sekä mahdollisesti rakkuloita suussa.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Yleiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

veren valkosolujen poikkeavuudet (kuten leukosyyttien väheneminen ja eosinofiilien lisääntyminen) ja verihiutaleiden poikkeavuudet (trombosyyttien väheneminen)

löysät ulosteet tai ripuli

muutokset verikokeen avulla tutkittavissa maksan toimintakokeissa

ihottuma.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

sieni-infektiot (esim. sammas)

veren valkosolumäärän väheneminen (granulosytopenia)

veren punasolumäärän väheneminen (anemia)

veren hyytymisen häiriöt, jonka oireita saattavat olla mustelmien ilmaantuminen herkästi sekä nivelten kipu ja turpoaminen

päänsärky

heitehuimaus

pahoinvointi tai oksentelu

kutina

kipu tai kuumottava tunne laskimossa, johon Rocephalin cum lidocain annettiin. Kipu injektion antokohdassa.

kuume

poikkeava tulos munuaisten toimintaa mittaavissa kokeissa (suurentunut veren kreatiniinipitoisuus).

Harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta)

paksusuolen (koolonin) tulehdus, jonka oireita voivat olla ripuli, joka on tavallisesti veristä ja limaista, mahakipu sekä kuume

hengitysvaikeudet (bronkospasmi)

näppyläinen ihottuma (nokkosihottuma), jota voi esiintyä laajoilla ihoalueilla ja johon voi liittyä kutinaa ja turpoamista

verta tai sokeria virtsassa

turvotusta (nesteen kertymistä elimistöön)

vilunväristyksiä.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

• lisätautina ilmaantuva infektio, johon aiemmin määrätyt antibiootit eivät välttämättä tehoa

•anemiatyyppi, jossa veren punasolut hajoavat (hemolyyttinen anemia)

• vaikea-asteinen veren valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi)

• kouristukset

• kiertohuimaus (pyörimisen tunne)

• haimatulehdus, jonka oireita ovat voimakas vatsakipu, joka säteilee selkään

suun limakalvotulehdus (stomatiitti)

• kielen tulehdus (glossiitti), jonka oireita ovat kielen turpoaminen, punoitus ja arkuus

• sappirakon häiriöt, joista saattaa aiheutua kipua, pahoinvointia ja oksentelua

• vastasyntyneillä mahdollisesti esiintyvä hermostollinen tila, johon liittyy vaikea-asteista keltaisuutta (kernikterus)

• munuaisten toimintahäiriöt, jotka johtuvat keftriaksonikalsiumsaostumista, mistä aiheutuu kipua virtsatessa sekä virtsanerityksen niukkuutta

virheellisesti positiivinen Coombsin koe (laboratoriotutkimus, jolla selvitetään joitakin verenkuvan häiriöitä)

virheellisesti positiivinen galaktosemiakoe (galaktoosisokerin poikkeava kertyminen elimistöön)

Rocephalin cum lidocain saattaa häiritä joitakin verestä tehtäviä sokerikokeita – tarkista tämä lääkäriltä.

Lihakseen annettavaksi tarkoitetun, mutta verisuoneen vahingossa annetun, Rocephalin cum lidocain ‑injektion jälkeen voi esiintyä muita haittavaikutuksia. Tällaisia haittavaikutuksia voivat olla

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

sydämen rytmin ja lyöntinopeuden muutokset

matala verenpaine

hidas sydämen syke (alle 60 lyöntiä/minuutti)

normaalin verenkierron pysähtyminen sydänpysähdyksen ja verenvirtauksen loppumisen vuoksi

tasapainon häviäminen, pistely ja kihelmöinti suun ympärillä, kielen tunnottomuus, tavallisten äänten sietokyvyttömyys (herkkäkuuloisuus), korvien soiminen (tinnitus), huimaus tai pyörrytyksen tunne, sekavuus, hermostuneisuus, tahattomat rytmiset lihasten supistelut, kouristukset tai epileptiset kohtaukset, syvä tajuttomuus (kooma)

näön sumeneminen, kahtena näkeminen tai ohimenevä sokeus

huonovointisuus (pahoinvointi tai oksentelu)

hengitysvaikeudet

hidastunut hengitystiheys tai hengityspysähdys

poikkeava unisuuden tunne tai väsymys päiväaikaan tai pyörtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Rocephalin cum lidocainin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen käytönaikaiseksi kemialliseksi ja fysikaaliseksi säilyvyydeksi on osoitettu 6 tuntia enintään 25 °C:ssa tai 24 tuntia 2–8 ºC:ssa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste pitää käyttää heti. Jos sitä ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja ‑olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saa olla edellä mainittua käytönaikaista kemiallista ja fysikaalista säilyvyysaikaa pidempiä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten sisältää

Vaikuttavat aineet ovat keftriaksoni ja lidokaiini.

Yksi injektiopullo sisältää keftriaksoninatriumia määrän, joka vastaa 1 g:aa (grammaa) keftriaksonia.

Yksi ampulli sisältää 35 mg (milligrammaa) lidokaiinihydrokloridia 3,5 ml:ssa liuosta.

1-prosenttiseen lidokaiinihydrokloridiliuokseen lisätyn 1 g Rocephalin cum lidocain ‑injektiokuiva-aineen syrjäyttämä tilavuus on 0,71 ml. Lisättäessä 3,5 ml 1-prosenttista lidokaiinihydrokloridiliuosta käyttökuntoon saatetun liuoksen lopulliseksi pitoisuudeksi muodostuu 237,53 mg/ml.

Rocephalin cum lidocain -valmistetta ei saa sekoittaa minkään lääkkeen kanssa samaan ruiskuun.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rocephalin cum lidocain on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kuiva-aine on valkoista tai kellertävän oranssia. Liuotin on kirkasta ja väritöntä.

Rocephalin cum lidocain -valmistetta on saatavana 1 tai 5 injektiopullon ja 1 tai 5 ampullin pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Roche Oy, PL 12, 02181 Espoo

Valmistaja

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Saksa

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Belgia, Luxemburg: Rocephine IM

Suomi: Rocephalin cum lidocain

Ruotsi: Rocephalin med lidokain

Hollanti, Iso-Britannia: Rocephin IM

Italia: Rocefin

Ranska: Rocephine

Irlanti: Rocephin

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.6.2018

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille

Käsittely

Injektio lihakseen: 1 g kuiva-ainetta liuotetaan 3,5 ml:aan lidokaiiniliuosta, joka on mukana pakkauksessa.

Käyttövalmiiksi saatettu injektioliuos annetaan syvälle johonkin suureen lihakseen. Samaan kohtaan ei suositella annettavaksi yli 1 g:aa.

Ks. lisätietoja valmisteyhteenvedosta.

Rocephalin cum lidocain ‑valmistetta ei saa koskaan injisoida laskimoon.

Yhteensopimattomuudet

Keftriaksoni ei kirjallisuudessa esitettyjen raporttien perusteella ole yhteensopiva amsakriinin, vankomysiinin, flukonatsolin ja aminoglykosidien kanssa.

Keftriaksonia sisältäviä liuoksia ei saa sekoittaa muiden lääkeaineiden kanssa eikä lisätä niihin.

Etenkään kalsiumia sisältäviä laimentimia (esim. Ringerin tai Hartmannin liuosta) ei saa käyttää keftriaksoni-injektiopullojen käyttöönvalmistuksessa tai käyttöönvalmistetun injektiopullon jatkolaimentamisessa laskimoon antoa varten saostumisriskin takia. Keftriaksonia ei saa sekoittaa eikä antaa samanaikaisesti kalsiumia sisältävien liuosten kanssa mukaan lukien täydellinen parenteraalinen ravitsemushoitoliuos.

Yrityksen yhteystiedot:

ROCHE OY
Klovinpellontie 3, PL 12
02180 Espoo

etunimi.sukunimi@roche.com
www.roche.fi
010 554 500
Tukkuliike: Tamro