CUPLATON kapseli, pehmeä 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 06.03.2018 19:06:04)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Cuplaton 100 mg pehmeät kapselit

Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Cuplaton on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cuplatonia

3. Miten Cuplatonia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cuplatonin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Cuplaton on ja mihin sitä käytetään

Dimetikoni alentaa pintajännitystä, jonka seurauksena suolistokaasujen muodostamat kuplat sulautuvat yhteen, ja kaasun liikkuvuus paranee. Dimetikoni ei itse reagoi kemiallisesti eikä imeydy suolistosta. Dimetikoni helpottaa eri syistä johtuvia ilmavaivoja.

Cuplatonin käyttöaiheet:

 • Liiallisesta suolistokaasusta aiheutuvat vatsavaivat

 • Esilääkityksenä vatsan ja/tai suoliston endoskooppisiin, radiologisiin tai sonografisiin tutkimuksiin
 • Leikkausten jälkeinen ruoansulatuskanavan pingottuneisuus.

Lääkäri voi määrätä Cuplatonia myös muuhun tarkoitukseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cuplatonia

Älä ota Cuplatonia, jos:

 • olet allerginen dimetikonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on suolentukkeuma.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cuplatonia.

Muut lääkevalmisteet ja Cuplaton

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Alumiinihydroksidia ja magnesiumkarbonaattia sisältävät mahahappolääkkeet voivat heikentää dimetikonin tehoa. Dimetikoni puolestaan voi tehostaa varfariinin (Marevan; veren hyytymistä estävä lääke) ja digoksiinin (sydänlääke) vaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Cuplaton -valmisteen vaikuttava aine ei imeydy ruoansulatuskanavasta, joten sen ei oleteta olevan vaarallinen sikiölle eikä kulkeutuvan äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cuplaton -valmisteen ei oleteta vaikuttavan ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Cuplaton sisältää natriumetyyliparahydroksibentsoaattia (E215) ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaattia (E217)

Kapselit sisältävät säilöntäaineena natriumetyyliparahydroksibentsoaattia (E215) ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaattia (E217), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten Cuplatonia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Oireenmukainen hoito:

Aikuisille 1 kapseli 3–4 kertaa päivässä.

Esilääkityksenä vatsan ja/tai suoliston tutkimuksiin:

1 kapseli 3 - 4 kertaa päivässä kahtena tutkimusta edeltävänä päivänä ja 1 kapseli tutkimuspäivän aamuna sekä välittömästi ennen tutkimusta.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Jos otat enemmän Cuplatonia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaisina (alle 1 potilaalla tuhannesta) haittavaikutuksina on raportoitu pahoinvointia, mahakipua, mahan venyttyneisyyden tunnetta, unihäiriöitä, heikotusta ja ihottumaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Cuplatonin säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cuplaton sisältää

 • Vaikuttava aine on Antifoam M, joka vastaa dimetikonia (100 mg) ja kolloidista vedetöntä piidioksidia.
 • Muut aineet ovat glyseroli, liivate, väriaine titaanidioksidi (E171), natriumetyyliparahydroksibentsoaatti (E215) ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaatti (E217).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, soikea, pehmeä liivatekapseli.

Pakkauskoot: 30 ja 100 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

22.2.2017

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola