DIOVAN oraaliliuos 3 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,2 mt, 01.06.2024 22:08:54)

Diovan 3 mg/ml oraaliliuos

valsartaani

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Diovan on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Diovan-valmistetta

3. Miten Diovan-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Diovan-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Diovanin sisältämä vaikuttava aine valsartaani kuuluu angiotensiini II -reseptorin salpaajiin, jotka ovat korkeaa verenpainetta alentavia lääkkeitä. Angiotensiini II on elimistössä luontaisesti esiintyvä aine, joka supistaa verisuonia ja suurentaa siten verenpainetta. Diovan vaikuttaa estämällä angiotensiini II:n toimintaa. Tällöin verisuonten seinämät rentoutuvat ja verenpaine alenee.

Diovan 3 mg/ml oraaliliuosta voidaan käyttää korkean verenpaineen hoitoon 1 – alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Korkea verenpaine kuormittaa sydäntä ja valtimoita. Jos verenpaine pysyy pitkään korkeana, aivojen, sydämen ja munuaisten verisuonet saattavat vaurioitua, ja seurauksena voi olla aivohalvaus tai sydämen tai munuaisten vajaatoiminta. Korkea verenpaine suurentaa sydänkohtausriskiä. Kun verenpaine saadaan alenemaan normaaliksi, myös näiden sairauksien riski pienenee.

Valsartaania, jota Diovan sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Diovan-valmistetta

 • jos olet allerginen (yliherkkä) valsartaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus.
 • jos olet ollut raskaana yli kolme kuukautta (Diovan-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus).
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireenia.

Kerro lääkärille, äläkä käytä Diovan-valmistetta, jos jokin yllä mainituista koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet:

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Diovan-valmistetta

 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa
 • jos sinulla on munuaisvaltimon ahtauma
 • jos olet äskettäin saanut munuaissiirteen (uuden munuaisen)
 • Jos sinulla on joskus ollut allergisen reaktion aiheuttamaa kielen tai kasvojen turvotusta (angioedeema) muiden lääkkeiden käyttämisen yhteydessä (mukaan lukien ACE:n estäjät), kerro asiasta lääkärillesi. Jos näitä oireita esiintyy käyttäessäsi Diovania, lopeta Diovanin käyttö välittömästi äläkä käytä valmistetta enää ikinä. Katso myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset, ”Mahdolliset haittavaikutukset”.
 • jos käytät lääkkeitä, jotka suurentavat veren kaliumpitoisuuksia. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi kaliumlisät, kaliumia sisältävät suolan korvikkeet, kaliumia säästävät lääkkeet ja hepariini. Veren kaliumarvot on ehkä tarkistettava säännöllisesti.
 • jos sinulla on aldosteronismi eli sairaus, jonka yhteydessä lisämunuaiset tuottavat liikaa aldosteronihormonia. Siinä tapauksessa Diovanin käyttö ei ole suositeltavaa.
 • jos sinulla on nestehukkaa esimerkiksi ripulin tai oksentelun vuoksi tai siksi, että käytät suuria annoksia nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytettävistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • Aliskireeni.

Lääkäri saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä käytä Diovania" olevat tiedot.

Kerro lääkärillesi, jos epäilet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Diovan-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).

Muut lääkevalmisteet ja Diovan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Hoidon teho voi muuttua, jos Diovania käytetään samanaikaisesti tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa. Tällöin voi olla aiheellista muuttaa annosta, ryhtyä tiettyihin varotoimiin tai mahdollisesti lopettaa jonkin lääkkeen käyttö. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että itsehoitolääkkeitä, etenkin seuraavia lääkkeitä:

 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet, etenkin nesteenpoistolääkkeet (diureetit), ACE:n estäjät (kuten enalapriili, lisinopriili jne.) tai aliskireeni (katso myös tiedot kohdista "Älä käytä Diovania" ja "Varoitukset ja varotoimet").
 • veren kaliumarvoja suurentavat lääkkeet. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi kaliumlisät, kaliumia sisältävät suolan korvikkeet, kaliumia säästävät lääkkeet ja hepariini.
 • tietyt kipulääkkeet, ns. ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet).
 • jotkin antibiootit (rifamysiini-ryhmään kuuluvat), elinsiirtojen jälkeisessä hyljinnän estossa käytettävä lääke (siklosporiini) tai HIV/AIDS-infektion hoidossa käytettävä antiretrovirus-lääke (ritonaviiri). Nämä lääkkeet saattavat voimistaa Diovanin vaikutusta.
 • litium (psyykenlääke).

Raskaus ja imetys

 • Kerro lääkärillesi, jos epäilet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Diovan-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Diovan-valmisteen sijasta. Diovan-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen
 • Kerro lääkärillesi, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Diovan-valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kuten monet muutkin verenpainelääkkeet, Diovan voi aiheuttaa huimausta ja vaikuttaa keskittymiskykyyn. Tästä syystä Diovan voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Diovan sisältää sakkaroosia, metyyliparahydroksibentsoaattia, poloksameeria, natriumia ja propyleeniglykolia

 • Tämä lääkevalmiste sisältää 0,3 g sakkaroosia yhdessä millilitrassa. Huomioi tämä, jos sinulla on diabetes (sokeritauti). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen Diovan-liuoksen ottamista. Diovan-liuoksen sisältämä sakkaroosimäärä voi olla haitallinen hampaillesi.
 • Tämä lääkevalmiste sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218). Tämä voi aiheuttaa allergisia reaktioita, jotka saattavat ilmaantua vasta jonkin ajan kuluttua siitä, kun olet ottanut lääkkeen. Merkkejä allergiasta voivat olla ihottuma, kutina, nokkosihottuma. Jos jokin haittavaikutus on vakava, ota yhteys lääkäriin.
 • Tämä lääkevalmiste sisältää poloksameeria (188), mikä saattaa aiheuttaa löysiä ulosteita.
 • Tämä lääkevalmiste sisältää 3,72 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per millilitra. Tämä vastaa 0,19 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.
 • Tämä lääkevalmiste sisältää 0,99 mg propyleeniglykolia (E1520) per millilitra.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Korkean verenpaineen oireita ei välttämättä huomaa, vaan olo voi tuntua suhteellisen normaalilta. Siksi on erityisen tärkeää, että käyt sovitusti lääkärin vastaanotolla, vaikka vointisi olisikin hyvä.

Lue tämän pakkausselosteen lopussa olevat käyttöohjeet ennen kuin käytät suun kautta annosteluun tarkoitettua ruiskua tai lääkemittaa.

Paljonko lääkettä otetaan?

Diovan-liuosta tulee ottaa kerran vuorokaudessa.

1 – alle 6-vuotiaat lapset

 • tavanomainen aloitusannos on 1 mg/kg kerran päivässä. Annokset ja niitä vastaavat millilitramäärät oraaliliuosta on annettu seuraavassa taulukossa:

Lapsen paino

Diovan-annos (tavanomaista 1 mg/kg-aloitusannosta varten)

Oraaliliuoksen määrä

10 kg

10 mg

3,5 ml

15 kg

15 mg

5,0 ml

20 kg

20 mg

6,5 ml

25 kg

25 mg

8,5 ml

30 kg

30 mg

10 ml

 • lääkäri saattaa määrätä tavallista suuremman aloitusannoksen (2 mg/kg), jos tilanteessa tarvitaan nopeaa verenpaineen alentamista
 • annosta voidaan suurentaa aina 4 mg/kg/vrk asti.

Vähintään 6-vuotiaat lapset,

 • jotka painavat alle 35 kg:
  • tavanomainen aloitusannos Diovan-oraaliliuoksella on 20 mg (vastaa 7 ml oraaliliuosta)
  • annosta voidaan suurentaa enintään 40 mg:aan (vastaa 13 ml oraaliliuosta).
 • jotka painavat 35 kg tai enemmän:
  • tavanomainen aloitusannos Diovan-oraaliliuoksella on 40 mg (vastaa 13 ml oraaliliuosta)
  • annosta voidaan suurentaa enintään 80 mg:aan (vastaa 27 ml oraaliliuosta).

Jos lapsi on aloittanut Diovan-hoitonsa jo ennen 6 vuoden ikää, hänen käyttämänsä annos saattaa olla suurempi kuin edellä mainitut enimmäisannokset. Tietyissä tapauksissa lääkäri voi haluta jatkaa lapsen hoitoa sillä annoksella.

Diovan voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Ota Diovan suurin piirtein samaan aikaan joka päivä.

Jos otat enemmän Diovan-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos sinua huimaa voimakkaasti ja/tai pyörryt, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja asetu makuulle. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Diovan-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Diovan-valmisteen käytön

Diovan-hoidon lopettaminen voi saada sairautesi pahenemaan. Älä lopeta lääkkeen käyttöä, ellei lääkärisi kehota sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia ja vaativat välitöntä lääkärinhoitoa:

Sinulla saattaa esiintyä angioedeeman oireita (tietyntyyppinen allerginen reaktio), kuten esimerkiksi:

 • kasvojen, kielen, huulten tai nielun turvotusta
 • hengitys- tai nielemisvaikeuksia
 • nokkosihottumaa, kutinaa

Jos sinulle kehittyy jokin näistä oireista, lopeta Diovanin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin (katso myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Diovania”).

Haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • huimaus
 • alhainen verenpaine, joka voi aiheuttaa esimerkiksi huimausta ja pyörtymisen seisomaan noustaessa
 • munuaistoiminnan heikkeneminen (munuaisten vajaatoiminnan merkki).

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • angioedeema (ks. kohta ”Jotkin oireet vaativat välitöntä lääkärinhoitoa”)
 • äkillinen tajuttomuus (synkopee)
 • kiertohuimaus eli tunne, että ympäristö kieppuu silmissä (vertigo)
 • munuaistoiminnan voimakas heikkeneminen (jonka syynä voi olla akuutti munuaisten vajaatoiminta)
 • lihaskrampit, sydämen rytmihäiriöt (joiden syynä voi olla veren suurentunut kaliumpitoisuus)
 • hengenahdistus, hengitysvaikeudet makuulla ollessa, jalkaterien tai jalkojen turpoaminen (joiden syynä voi olla sydämen vajaatoiminta)
 • päänsärky
 • yskä
 • vatsakipu
 • pahoinvointi
 • ripuli
 • väsymys
 • heikotus.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • rakkuloiden muodostuminen iholle (rakkulaihottuman oire)
 • allerginen reaktio, jonka oireita ovat ihottuma, kutina ja nokkosihottuma; oireina voi esiintyä myös kuumetta, nivelten turpoamista ja nivelkipua, lihaskipua, imusolmukkeiden turvotusta ja/tai flunssankaltaisia oireita (joiden syynä voi olla seerumitauti)
 • sinipunaiset täplät iholla, kuume, kutina (joiden syynä voi olla verisuonitulehdus)
 • epätavallinen verenvuoto tai mustelmanmuodostus (jonka syynä voi olla verihiutalemäärän alhaisuus)
 • lihaskipu
 • infektioista johtuva kuume, kurkkukipu tai suun haavaumat (joiden syynä voi olla veren valkosolumäärän alhaisuus eli neutropenia)
 • hemoglobiiniarvojen ja veren punasoluarvojen aleneminen (joka voi vaikeissa tapauksissa aiheuttaa anemiaa)
 • veren kaliumarvojen suureneminen (joka voi vaikeissa tapauksissa aiheuttaa lihaskramppeja ja sydämen rytmihäiriöitä)
 • maksan toimintakoearvojen suureneminen (joka voi viitata maksavaurioon), myös veren bilirubiiniarvojen suureneminen (joka voi vaikeissa tapauksissa aiheuttaa ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta)
 • veren ureatyppiarvojen ja seerumin kreatiniiniarvojen suureneminen (joka voi viitata munuaistoiminnan häiriöihin)
 • matala veren natriumpitoisuus (joka voi vaikeissa tapauksissa aiheuttaa väsymystä, sekavuutta, lihasnykäyksiä ja/tai kouristuksia).

Joidenkin haittavaikutusten esiintymistiheys saattaa vaihdella eri potilasryhmissä. Esimerkiksi huimausta ja munuaistoiminnan heikkenemistä esiintyi harvemmin aikuisilla potilailla, jotka saivat hoitoa korkean verenpaineen vuoksi, kuin aikuisilla potilailla, joilla hoidon syynä oli sydämen vajaatoiminta tai äskettäin sairastettu sydänkohtaus.

Lapsilla ja nuorilla havaitut haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä alle 30 °C.
 • Ensimmäisen avaamisen jälkeen pullon voi säilyttää enintään 3 kuukauden ajan alle 30 °C:ssa.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos pakkaus on vahingoittunut tai näyttää avatulta.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Diovan sisältää

 • Vaikuttava aine on valsartaani. Yksi ml oraaliliuosta sisältää 3 mg valsartaania.
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), kaliumsorbaatti, poloksameeri (188), sitruunahappo, natriumsitraatti, keinotekoinen mustikka-aromi, propyleeniglykoli (E1520), natriumhydroksidi, kloorivetyhappo, puhdistettu vesi (katso myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Diovan sisältää sakkaroosia, metyyliparahydroksibentsoaattia, poloksameeria, natriumia ja propyleeniglykolia”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Diovan 3 mg/ml oraaliliuos on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos.

 • Liuos toimitetaan pakkauksessa, jossa on 180 ml:n kullanruskea lasipullo. Pullossa on lapsiturvallinen kierrekorkki ja keltainen tai väritön sinettirengas. Pullo sisältää 160 ml liuosta. Pakkauksessa on annosteluvälinesetti, johon kuuluu yksi pullon sisälle painettava adapteri, yksi polypropyleenistä valmistettu, 5 ml:n ruisku suun kautta annostelua varten, ja yksi 30 ml:n polypropyleenistä valmistettu lääkemitta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

02130 Espoo

Puh: 010 6133 200

Valmistaja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.5.2023

Ohjeet käyttäjälle

OHJEET LÄÄKKEEN ANNOSTELULLE RUISKULLA SUUN KAUTTA JA ANNOSMITALLA

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin otat tätä lääkettä. Ohjeet opastavat lääkkeen annosteluun tarkoitetun ruiskun ja annosmitan oikeassa käytössä.

Näitä tulet käyttämään

Pullon sisälle painettava adapteri:

 • Jonka painat sisälle pullon kaulaan.
 • Älä enää poista adapteria, kun olet painanut sen paikoilleen.

Lääkettä sisältävä pullo:

 • Jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki.
 • Kierrä aina korkki kiinni, kun olet ottanut lääkettä.

Annosteluruisku:

 • Joka koostuu kirkkaasta muoviputkesta ja sen sisällä olevasta männästä.
 • Ruisku sopii pullon sisälle painettuun adapteriin, ja ruiskua käytetään oikean lääkemäärän vetämiseksi pullosta. Käytä aina uutta adapteria ja ruiskua, kun aloitat uuden lääkepullon.

Lääkemitta:

 • Jota voit käyttää, jos lääkärin määräämä lääkeannos edellyttää ruiskun täyttämistä useampaan kertaan.
 • Laita aina lääkemitta takaisin pullon korkin päälle käytön ja puhdistamisen jälkeen.

Pullon sisälle painettavan adapterin asettaminen uuteen lääkepulloon

1. Poista pullon korkki painamalla sitä lujasti alaspäin ja kiertämällä sitä vastapäivään (kuten kuvio korkin päällä osoittaa).

2. Pidä avattu pullo pystyasennossa pöydällä, ja työnnä adapteri tiiviisti sisälle pullon kaulaan niin pitkälle alas kuin se menee.

Huom! Et ehkä pysty painamaan pullon adapteria ihan alas paikoilleen asti, mutta tällä ei ole merkitystä, sillä adapteri työntyy paikoilleen, kun kierrät korkin takaisin kiinni.

3.Kierrä korkki takaisin kiinni.

Lääkeannoksen oton valmistelu

4. Poista pullon korkki painamalla sitä lujasti alaspäin ja kiertämällä sitä vastapäivään (kuten kuvio korkin päällä osoittaa).

5. Tarkista, että mäntä on painettuna niin syvälle ruiskun rungon sisään kuin se menee.

6. Pidä pullo pystyasennossa ja työnnä ruisku tiiviisti pullon adapterin sisään.

7. Pidä ruisku paikoillaan ja käännä pullo ja ruisku varovasti ylösalaisin.

8. Ennen kuin vedät tarvitsemasi annoksen ruiskuun, sinun on poistettava mahdolliset isot ilmakuplat ruiskusta. Ilma poistetaan:

 • vetämällä mäntä hitaasti täysin ulos siten, että ruisku täyttyy lääkkeellä,
 • ja sitten painamalla mäntä täysin sisälle uudestaan, kunnes ruisku on jälleen tyhjä.

Lääkeannoksen mittaaminen

Huom! Ruiskun avulla voi kerrallaan mitata enintään 5 ml liuosta. Sinulle määrätystä annoksesta riippuen voit joutua toistamaan vaiheita 10 - 16 useampia kertoja. Esim. jos määrätty annos on 13 ml, kokonaisannos on mitattava kolmessa erässä: 5 ml + 5 ml + 3 ml.

 

 

9. Etsi ruiskun pinnassa oleva, tarvitsemaasi annosta vastaava merkkiviiva.

10. Vedä mäntää hitaasti alaspäin, kunnes männässä olevan merkityn renkaan yläpinta on juuri merkkiviivan kohdalla.

11. Käännä pullo ja ruisku takaisin pystyasentoon.

12. Poista ruisku pullon adapterista varovasti kiertäen.

Lääkkeen otto

image10.png

 

13. Istu pystyasennossa.

14. Laita ruiskun pää suuhun.

15. Paina mäntää hitaasti ja niele lääke suoraan ruiskusta.

16. Jos lääkärin määräämä annos vaatii ruiskun täyttämistä useampaan otteeseen, voit tyhjentää valmiiksi mitatut osa-annokset ruiskusta lääkemittaan ja tarkistaa liuoksen kokonaismäärä siitä.

17. Niele koko liuosmäärä välittömästi.

18. Kierrä lapsiturvallinen korkki takaisin paikoilleen käytön jälkeen.

19. Ruiskun puhdistus:

 • Pyyhi ruiskun ulkopinta puhtaaksi kuivalla, puhtaalla pyyhkeellä.
 • Tee tämä joka kerta, kun olet käyttänyt ruiskua.

20. Lääkemitan puhdistus:

 • Huuhtele mitta puhtaalla vedellä.
 • Kuivaa mitta puhtaalla pyyhkeellä ja aseta se takaisin pullon korkin päälle.

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com