CYTOTEC tabletti 0,2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 07.07.2016 19:23:09)

PAKKAUSSELOSTE

Cytotec 0,2 mg tabletti

Misoprostoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Cytotec on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Cytotec-tabletteja
3. Miten Cytotec-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cytotec-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ CYTOTEC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Cytotec vahvistaa mahalaukun limakalvon omia puolustusmekanismeja; se lisää limakalvon pinnalla olevan suojaavan liman muodostumista. Se lisää myös bikarbonaatin eritystä pohjukaissuoleen sekä vähentää mahanesteen ja mahahapon erittymistä.

Cytotec-valmistetta käytetään ehkäisemään mahalaukun haavaumia tulehduskipulääkkeitä käyttäville potilaille, joilla haavaumien riski on suurentunut kipulääkkeiden käytön vuoksi. Cytotec-valmistetta käytetään myös mahahaavan hoitoon tulehduskipulääkityksen aikana.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CYTOTEC-TABLETTEJA

Älä käytä Cytotec-tabletteja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) misoprostolille, jollekin muulle prostaglandiinille tai Cytotec-tablettien jollekin muulle aineelle.
 • ​jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

Ole erityisen varovainen Cytotec-tablettien suhteen

 • jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen. Sinun on käytettävä luotettavaa raskaudenehkäisyä hoidon aikana.
 • jos sinulla on tai on ollut ripulille altistava perussairaus (esim. tulehduksellinen suolistosairaus) tai elimistön kuivuminen on sinulle erityisen haitallista.
 • jos sinulla on jokin aivoverenkierron sairaus, sepelvaltimotauti tai jokin ääreisverisuonten sairaus.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Magnesiumia sisältävien antasidien käyttöä (närästyksen hoitoon ja happamien röyhtäisyjen ehkäisyyn) on vältettävä Cytotec-hoidon aikana, sillä ne saattavat pahentaa misoprostolin aiheuttamaa ripulia.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Cytotec-tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana.
Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, käytä luotettavaa ehkäisyä Cytotec-hoidon aikana.

Älä käytä Cytotec-tabletteja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Cytotec voi aiheuttaa heitehuimausta. Ota tämä huomioon tehtävissä, joissa vaaditaan tarkkaavaisuutta, kuten autoa ajettaessa.

3. MITEN CYTOTEC-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Käytä Cytotec-tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hoitava lääkäri määrittelee annostelun yksilöllisesti kullekin potilaalle sopivaksi.

Tavallinen annos aikuiselle on 1 tabletti 2 - 4 kertaa päivässä. Cytotec-tabletit pitää ottaa välittömästi aterian jälkeen (tämä vähentää ripulin mahdollisuutta) ja päivän viimeinen annos nukkumaan mennessä. Cytotec ja tulehduskipulääke otetaan samanaikaisesti, jos ottoajat sopivat yhteen.

Huom. Lääkäri on saattanut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai erilaisella annostuksella kuin pakkausselosteessa mainitaan. Noudata aina lääkärin antamia ja lääkepakkauksen päällä olevia ohjeita.

Jos otat enemmän Cytotec-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä tai jos lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 – 471 977).

Jos unohdat ottaa Cytotec-tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Cytotec-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä): Ripuli, ihottuma.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta): Heitehuimaus, päänsärky, mahakipu, ummetus, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat, pahoinvointi, oksentelu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta): Emätinverenvuoto (myös vaihdevuosien jälkeen), välivuodot, kuukautishäiriö, kohdun kouristelu, kuume.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta): Runsaat tai kivuliaat kuukautiset.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin): Voimakas allerginen (anafylaktinen) reaktio, raskauteen ja synnytykseen liittyvät haitat, synnynnäiset viat, vilunväristykset.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. CYTOTEC-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa (herkkä kosteudelle).

Tablettien jakamista etukäteen lääkeannostelijaan ei suositella, koska lääke on erittäin herkkä kosteudelle. Tabletit on käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä päiväystä.

Huom. Lääkäri on määrännyt Cytotec-tabletit henkilökohtaiseen käyttöön, lääkettä ei saa luovuttaa kenellekään toiselle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Cytotec sisältää

 • Vaikuttava aine on misoprostoli. Yksi tabletti sisältää 0,2 mg misoprostolia.
 • Muut aineet ovat hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, hydrattu risiiniöljy.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tabletit ovat valkoisia, kuusikulmaisia ja niissä on tunnus ”Searle 1461”.
Läpipainopakkaus (alumiini/alumiini).
Pakkauskoot: 56, 60, 100 ja 112 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki

Valmistaja
Piramal Healthcare UK Limited
Whalton Road, Morpeth
Northumberland NE61 3YA, Englanti

Lisätietoja antaa
Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, puh. (09) 430 040

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

16.6.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro