CYKLOKAPRON tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 07.09.2016 04:18:19)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Cyklokapron 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

traneksaamihappo

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 4. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Cyklokapron on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cyklokapronia
3. Miten Cyklokapronia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cyklokapronin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Cyklokapron on ja mihin sitä käytetään

Cyklokapronin vaikuttava aine on traneksaamihappo. Se estää verihyytymiä liuottavan entsyymin vaikutusta. Tämä vähentää verenhukkaa.

Cyklokapron-tableteilla hoidetaan

 • verenhyytymishäiriöistä johtuvia verenvuotoja tai verenvuotovaaraa. Lääkettä voidaan käyttää esimerkiksi runsaiden kuukautisten, leikkauksesta tai hammaskirurgisesta toimenpiteestä johtuvan verenvuodon tai vaikean nenäverenvuodon hoitoon.
 • perinnöllistä angioneuroottista edeemaa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cyklokapronia

Älä ota Cyklokapronia

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on aktiivisessa vaiheessa oleva veritulppa
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos sinulla on aiemmin ollut kouristuksia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Cyklokapronia, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista tai oireista:

 • epäsäännöllistä kuukautisvuotoa
 • aiempi veritulppa tai suvussa jokin veritulppia aiheuttava sairaus
 • munuaisten vajaatoiminta
 • nk. disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio eli DIC
 • verivirtsaisuutta.

Muut lääkevalmisteet ja Cyklokapron

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Cyklokapron ruuan ja juoman kanssa

Ruoka tai juoma eivät vaikuta Cyklokapronin käyttöön.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kokemukset Cyklokapronin käytöstä raskausaikana ovat vähäiset.

Cyklokapron erittyy äidinmaitoon, mutta se ei luultavasti vaikuta lapseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cyklokapron ei todennäköisesti vaikuta ajamiseen tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Cyklokapronia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annostuksen sairautesi mukaan.

Suositeltu annos aikuisille on 2 - 3 tablettia 2 - 3 kertaa vuorokaudessa.

Runsaat kuukautisvuodot: 2 - 3 tablettia 3 - 4 kertaa vuorokaudessa 3 - 4 vuorokauden ajan. Jos verenvuoto on erittäin runsasta, annos voidaan suurentaa 2 tablettiin 6 kertaa vuorokaudessa. Hoito aloitetaan vasta sitten, kun runsas verenvuoto on alkanut.

Eturauhasen poistoleikkaus: Sairaalahoidon jälkeen siirrytään käyttämään Cyklokapron-tabletteja tavanomaisena vuorokausiannoksena. Hoitoa jatketaan, kunnes silmin havaittavaa verivirtsaisuutta ei enää esiinny.

Vaikea nenänverenvuoto: 3 tablettia 3 kertaa vuorokaudessa 4 - 10 vuorokauden ajan. Hoidon kesto riippuu siitä, milloin nenään asetettu tukkoside voidaan poistaa.

Perinnöllinen angioneuroottinen ödeema: Jotkut potilaat tuntevat etukäteen, milloin kohtaus on tulossa. Tällöin otetaan jaksottaisesti 2 - 3 tablettia 2 - 3 kertaa vuorokaudessa muutaman vuorokauden ajan. Muut perinnöllistä angioneuroottista ödeemaa sairastavat potilaat käyttävät tätä annosta jatkuvasti.

Jos otat enemmän Cyklokapronia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita voivat olla: Huimaus, päänsärky, pahoinvointi, ripuli tai kouristukset. Verenpaineen aleneminen voi aiheuttaa pyörrytystä.

Jos unohdat ottaa Cyklokapronia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Cyklokapronin oton

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä).
Pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Haittavaikutukset häviävät, kun annosta pienennetään. Älä kuitenkaan koskaan muuta annosta keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1000:sta).
Värinäön häiriöt

Haittavaikutuksen yleisyys on tuntematon
Kouristukset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Cyklokapronin säilyttäminen

Säilytä tabletit huoneenlämmössä (+15 - +25oC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cyklokapron sisältää

 • Vaikuttava aine on traneksaamihappo. Jokainen tabletti sisältää 500 mg traneksaamihappoa.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, talkki, magnesiumstearaatti, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi. Päällyste: Eudragit (E 100), titaanidioksidi (E 171), talkki, magnesiumstearaatti, makrogoli 8000, vanilliini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on jakouurre. Tablettien toisella puolella on merkintä CY.

Pakkauskoot: 30, 60 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo
Puh. 020-720 9550

info@meda.fi

Valmistaja

Meda Manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
51063 Köln
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.7.2016.

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro