OFTAN METAOKSEDRIN silmätipat, liuos 100 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 13.08.2020 19:07:18)

OFTAN® METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos

fenyyliefriinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftan Metaoksedrin -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Metaoksedrin-silmätippoja
 3. Miten Oftan Metaoksedrin -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Metaoksedrin -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftan Metaoksedrin -silmätipat sisältävät fenyyliefriinihydrokloridia. Se on nk. sympatomimeetti, joka laajentaa silmäterää, alentaa silmänpainetta ja supistaa silmän verisuonia.

Oftan Metaoksedrin -silmätippoja käytetään silmäterän laajentamiseen sekä värikalvontulehduksen ja silmän suonikalvoston tulehdusten hoitoon.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftan Metaoksedrin -silmätippoja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) fenyyliefriinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

 • jos sinulla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

Varoitukset ja varotoimet

 • Hoidettaessa vanhuksia on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä he ovat tavallista herkempiä fenyyliefriinin haittavaikutuksille.

 • Neuvottele ennen lääkityksen aloittamista lääkärin kanssa, jos sinulla on kohonnut verenpaine, vaikea sydämen toiminnan häiriö, insuliinilla hoidettava diabetes, valtimokovettumatauti tai kilpirauhasen liikatoiminta.

 • Oftan Metaoksedrin -silmätipat voivat kohottaa glaukoomapotilaiden silmäpainetta.

 • Lääkkeen imeytymistä verenkiertoon voidaan vähentää painamalla silmän sisäkulmaa heti tipan tiputtamisen jälkeen (n. minuutin ajan).

Lapset ja nuoret

Oftan Metaoksedrin -valmisteen käyttöä lapsille ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Metaoksedrin -silmätipat

Oftan Metaoksedrin -silmätipat voivat kohottaa verenpainetta voimakkaasti, jos niitä käytetään yhdessä nk. MAO-estäjien (monoamiinioksidaasin estäjien) tai eräiden masennuslääkkeiden kanssa. Muiden sympatomimeettien vaikutus voi lisääntyä.

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Oftan Metaoksedrin -silmätippoja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Jos imetät, neuvottele lääkkeen käytöstä lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan Metaoksedrin -silmätippojen käyttö voi lisätä ohimenevästi silmien valonarkuutta ja vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Oftan Metaoksedrin –silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia

Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,001 mg per tippa, joka vastaa 0,04 mg/ml.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Metaoksedrin -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 1 tippa silmään (silmiin) 1–4 kertaa vuorokaudessa.

Silmäterän laajentamiseksi annos on 1–2 tippaa silmään. Annos voidaan uusia tarvittaessa noin tunnin kuluttua.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet

 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

 

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputtaminen, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputtaminen, kuva 2

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Tiputtaminen, kuva 3

Jos tiputat useata eri lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Metaoksedrin -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.

Jos unohdat käyttää Oftan Metaoksedrin -silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Metaoksedrin -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Silmätippojen tiputtamisen yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä ja näön sumenemista. Lisäksi valonarkuutta, silmien punoitusta, silmäkipua ja kyynelvuotoa voi esiintyä samoin kuin verenpaineen kohoamista, sydämentykytystä, sydämen sykkeen nopeutumista tai hidastumista, sydämen lisälyöntejä, päänsärkyä, vapinaa ja hikoilua. Lääke supistaa voimakkaasti verisuonia, mikä voi aiheuttaa ihon kalpeutta tai kylmyyttä. Allergiset reaktiot ja silmänpaineen kohoaminen ovat mahdollisia, mutta epätodennäköisiä. Sarveiskalvotulehdusta tai silmäterän pienenemistä voi harvoin esiintyä Oftan Metaoksedrin –silmätippojen lopettamisen jälkeen.

Muut haittavaikutukset lapsilla:

Nesteen kertyminen keuhkoihin tai keuhkojen turvotus – Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä jääkaapissa (2˚C – 8˚C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Metaoksedrin -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on fenyyliefriinihydrokloridi. Yksi millilitra sisältää 100 mg fenylefriinihydrokloridia.

 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,04 mg /ml, polyvinyylialkoholi, dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoko 5 ml.

Myyntiluvan haltija
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.10.2021

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro