OFTAN METAOKSEDRIN silmätipat, liuos 100 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 18.07.2017 19:06:39)

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa potilaalle

OFTAN® METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos

fenyyliefriinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan Metaoksedrin -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Metaoksedrin-silmätippoja
 3. Miten Oftan Metaoksedrin -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Metaoksedrin -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oftan Metaoksedrin -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Oftan Metaoksedrin -silmätipat sisältävät fenyyliefriinihydrokloridia. Se on nk. sympatomimeetti, joka laajentaa silmäterää, alentaa silmänpainetta ja supistaa silmän verisuonia.
Oftan Metaoksedrin -silmätippoja käytetään silmäterän laajentamiseen sekä värikalvontulehduksen ja silmän suonikalvoston tulehdusten hoitoon.

 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Metaoksedrin -silmätippoja

Älä käytä Oftan Metaoksedrin -silmätippoja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) fenyyliefriinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

 • jos sinulla on todettu ahdaskulmaglaukooma tai ahdas kammiokulma.

Varoitukset ja varotoimet

 • Hoidettaessa vanhuksia on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä he ovat tavallista herkempiä fenyyliefriinin haittavaikutuksille.

 • Neuvottele ennen lääkityksen aloittamista lääkärin kanssa, jos sinulla on kohonnut verenpaine, vaikea sydämen toiminnan häiriö, insuliinilla hoidettava diabetes, valtimokovettumatauti tai kilpirauhasen liikatoiminta.

 • Oftan Metaoksedrin -silmätipat voivat kohottaa glaukoomapotilaiden silmäpainetta.

 • Lääkkeen imeytymistä verenkiertoon voidaan vähentää painamalla silmän sisäkulmaa heti tipan tiputtamisen jälkeen (n. minuutin ajan).

Lapset ja nuoret
Oftan Metaoksedrin -valmisteen käyttöä lapsille ei suositella.
 

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Metaoksedrin -silmätipat
Oftan Metaoksedrin -silmätipat voivat kohottaa verenpainetta voimakkaasti, jos niitä käytetään yhdessä nk. MAO-estäjien (monoamiinioksidaasin estäjien) tai eräiden masennuslääkkeiden kanssa. Muiden sympatomimeettien vaikutus voi lisääntyä.

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Oftan Metaoksedrin -silmätippoja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Jos imetät, neuvottele lääkkeen käytöstä lääkärin kanssa.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Oftan Metaoksedrin -silmätippojen käyttö voi lisätä ohimenevästi silmien valonarkuutta ja vaikuttaa ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Piilolinssit
Jos piilolinssien käyttö on välttämätöntä Oftan Metaoksedrin -hoidon aikana, linssit tulee poistaa ennen lääkkeen antoa ja asettaa takaisin vasta 15 minuutin kuluttua.


3. Miten Oftan Metaoksedrin -silmätippoja käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Metaoksedrin -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 1 tippa silmään (silmiin) 1–4 kertaa vuorokaudessa.

Silmäterän laajentamiseksi annos on 1–2 tippaa silmään. Annos voidaan uusia tarvittaessa noin tunnin kuluttua.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet

 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputtaminen, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputtaminen, kuva 2

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Tiputtaminen, kuva 3

Jos tiputat useata eri lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Metaoksedrin -silmätippoja kuin sinun pitäisi
Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.

Jos unohdat käyttää Oftan Metaoksedrin -silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Metaoksedrin -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Silmätippojen tiputtamisen yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä ja näön sumenemista. Lisäksi valonarkuutta, silmien punoitusta, silmäkipua ja kyynelvuotoa voi esiintyä samoin kuin verenpaineen kohoamista, sydämentykytystä, sydämen sykkeen nopeutumista tai hidastumista, sydämen lisälyöntejä, päänsärkyä, vapinaa ja hikoilua. Lääke supistaa voimakkaasti verisuonia, mikä voi aiheuttaa ihon kalpeutta tai kylmyyttä. Allergiset reaktiot ja silmänpaineen kohoaminen ovat mahdollisia, mutta epätodennäköisiä. Sarveiskalvotulehdusta tai silmäterän pienenemistä voi harvoin esiintyä Oftan Metaoksedrin –silmätippojen lopettamisen jälkeen.

Oftan Metaoksedrin -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmän ärsytystä.

Muut haittavaikutukset lapsilla:
Nesteen kertyminen keuhkoihin tai keuhkojen turvotus – Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

5. Oftan Metaoksedrin -silmätippojen säilyttäminen
 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 • Säilytä jääkaapissa (2˚C – 8˚C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Metaoksedrin -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on fenyyliefriinihydrokloridi. Yksi millilitra sisältää 100 mg fenylefriinihydrokloridia.

 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,04 mg /ml, polyvinyylialkoholi, dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön liuos.
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.
Pakkauskoko 5 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

27.4.2017

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro