ELDEPRYL tabletti 5 mg, 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 02.06.2024 20:54:48)

Eldepryl 5 mg ja 10 mg tabletit

selegiliinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Eldepryl on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Eldepryl-valmistetta
 3. Miten Eldepryl-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Eldepryl-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Eldepryl on Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke. Eldepryl-valmisteen vaikuttava aine, selegiliinihydrokloridi, on vaikutusmekanismiltaan MAO-B‑entsyymin estäjä.

Lääkettä käytetään Parkinsonin taudin hoitoon joko yksinään taudin alkuvaiheessa tai yhdessä pelkän levodopan tai levodopan ja perifeerisen dekarboksylaasin estäjän kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Eldepryl-valmistetta

 • jos olet allerginen selegiliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos otat selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI), serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SNRI) (esim. venlafaksiini), trisyklisiä masennuslääkkeitä, sympatomimeettejä, monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjiä (esim. linetsolidi) tai opioideja (esim. petidiini) (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Eldepryl”)
 • jos sinulla on aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava.

Varoitukset ja varotoimenpiteet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Eldepryl-valmistetta

 • jos sinulla on kontrolloimaton verenpainetauti
 • jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä
 • jos sinulla on vakava sepelvaltimotauti
 • jos kärsit mielenhäiriöistä (psykoosi)
 • jos sinulla on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava
 • jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • jos käytät levodopaa
 • jos olet menossa leikkaukseen tai toimenpiteeseen, joka tehdään yleisanestesiassa
 • jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Eldepryl

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Älä käytä:

 • sympatomimeettejä (esim. astma- ja yskänlääkkeet)
 • tiettyjä kipulääkkeitä (petidiini, tramadoli ja buprenorfiini)
 • tiettyjä masennuslääkkeitä (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) esim. fluoksetiini, serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI) esim. venlafaksiini, trisykliset masennuslääkkeet).

Joidenkin lääkkeiden tai Eldepryl-valmisteen teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • tietyt masennuslääkkeet (MAO:n estäjät esim. linetsolidi)
 • ehkäisytabletit
 • digitalis ja antikoagulantit (veren hyytymisen estoon käytettävät valmisteet)
 • levodopa (Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke)
 • tietyt verenkiertolääkkeet (dopamiiniagonistit)
 • keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja aineet.

Koska selegiliini voimistaa levodopan vaikutuksia, saattavat levodopan haittavaikutukset (esim. levottomuus, tahattomat tai poikkeavat liikkeet, kiihtyneisyys, sekavuus, aistiharhat, verenpaineen lasku ylös noustessa, sydämen rytmihäiriöt) korostua Eldepryl-valmisteen ja levodopan yhteiskäytössä. Mikäli yhteiskäytössä esiintyy edellä mainittuja haittavaikutuksia, keskustele lääkärin kanssa.

Muista mainita Eldepryl-valmisteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Eldepryl ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Kun Eldepryl-valmistetta otetaan sellaisina annoksina, jotka on tarkoitettu Parkinsonin taudin hoitoon, ei yhteiskäyttö tyramiinia sisältävien ruoka-aineiden kanssa aiheuta verenpaineongelmia.

Mikäli otat Eldepryl-valmistetta samanaikaisesti MAO:n estäjän tai MAO-A:n estäjän kanssa, vältä runsaasti tyramiinia sisältäviä ruokia (esim. käymisen kautta valmistetut ruoat ja juomat, kypsytetyt juustot, meetvurstityyppiset makkarat, suolaliha, riista, maksa, lihaliemi, suolakala, pavut ja herneet, hapankaali ja hiivavalmisteet).

Alkoholi

Vältä alkoholin käyttöä Eldepryl-lääkityksen aikana.

Raskaus ja imetys

Eldepryl-valmisteen raskauden aikaisesta käytöstä ja selegiliinin erittymisestä rintamaitoon on hyvin vähän tietoa. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Eldepryl-valmistetta annetaan yksinään taudin varhaisvaiheessa tai se liitetään levodopa- tai levodopa- ja dekarboksylaasiestäjähoitoon. Molemmissa tapauksissa aloitusannos on 5 mg aamuisin. Eldepryl-valmisteen annosta voidaan kohottaa 10 mg:aan päivässä (voidaan antaa joko aamulla tai jakaa kahteen annokseen). 10 mg:n tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Eldepryl-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Eldepryl-valmisteen yliannostustapauksessa saattaa esiintyä esimerkiksi uneliaisuutta, huimausta, ärtyisyyttä, kiihtyneisyyttä, yliaktiivisuutta, vapinaa, levottomuutta, voimakasta päänsärkyä, aistiharhoja, verenpaineen vaihteluita (sekä nousua että laskua), rintakipuilua, nopeaa ja epäsäännöllistä sydämen sykettä, hengitysvajausta, hengityslamaa, hikoilua, kuumetta, koomaa ja kouristuksia.

Yliannostusoireet voivat kehittyä 24 tunnin kuluessa. Mitään tiettyä hoitoa yliannostustapauksissa ei ole olemassa, vaan hoito on oireenmukaista.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Eldepryl-valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • sekavuus, aistiharhat
 • tahattomat liikkeet, huimaus, päänsärky
 • sydämen harvalyöntisyys
 • pahoinvointi
 • maksa-arvojen muutokset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • mielialan vaihtelut
 • lievät, ohimenevät unihäiriöt (esim. unettomuus)
 • sydämen tiheälyöntisyys
 • suun kuivuminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • kiihtyneisyys
 • rytmihäiriöt
 • verenpaineen laskua ylös noustessa
 • ihottuma
 • virtsaamisvaikeudet.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • hillitsemishäiriöt ja pakkotoiminnot*
 • virtsaumpi.

* Dopamiiniagonisteilla ja muilla dopaminergisillä lääkevalmisteilla, kuten selegiliinillä, hoidettavilla Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on raportoitu hillitsemishäiriöitä ja pakkotoimintoja, kuten pakonomaista pelaamista, lisääntynyttä sukupuoliviettiä, ahmimishäiriöitä, tuhlaamista sekä muita pakonomaisia tai toistuvia toimintoja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Eldepryl sisältää

 • Vaikuttava aine on selegiliinihydrokloridi, jota on yhdessä tabletissa joko 5 tai 10 mg.
 • Muut aineet ovat mannitoli (E421), maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, povidoni ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus

5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm.

10 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 8 mm.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.5.2023

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola