ELDEPRYL tabletti 5 mg, 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 06.07.2016 21:34:39)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Eldepryl 5 mg ja 10 mg tabletit

selegiliinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Eldepryl on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Eldepryliä
 3. Miten Eldepryliä otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Eldeprylin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


  1. Mitä Eldepryl on ja mihin sitä käytetään


  Eldepryl on Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke. Eldeprylin vaikuttava aine, selegiliinihydrokloridi, on vaikutusmekanismiltaan MAO-B -entsyymin estäjä.

  Lääkettä käytetään Parkinsonin taudin hoitoon joko yksinään taudin alkuvaiheessa tai yhdessä pelkän levodopan tai levodopan ja perifeerisen dekarboksylaasin estäjän kanssa.


  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Eldepryliä

  Älä ota Eldepryliä

  • jos olet allerginen selegiliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
  • jos otat selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI), serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SNRI) (venlafaksiini), trisyklisiä masennuslääkkeitä, sympatomimeettejä, monoamiinioksidaasi (MAO) -estäjiä (esim. linetsolidi) tai opioideja (petidiini) (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Eldepryl”)
  • jos sinulla on aktiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava.


  Varoitukset ja varotoimenpiteet
  Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Eldepryliä

  • jos sinulla on kontrolloimaton verenpainetauti
  • jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä
  • jos sinulla on vakava sepelvaltimotauti
  • jos kärsit mielenhäiriöistä (psykoosi)
  • jos sinulla on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava
  • jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta
  • jos käytät levodopaa
  • jos olet menossa leikkaukseen tai toimenpiteeseen joka tehdään yleisanestesiassa
  • jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.


  Muut lääkevalmisteet ja Eldepryl


  Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

  Älä käytä:

  • sympatomimeettejä (esim. astma- ja yskänlääkkeet)
  • tiettyjä kipulääkkeitä (petidiini, tramadoli)
  • tiettyjä masennuslääkkeitä (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) esim. fluoksetiini, serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI) esim. venlafaksiini, trisykliset masennuslääkkeet).

  Joidenkin lääkkeiden tai Eldeprylin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

  • tietyt masennuslääkkeet (MAO:n estäjät esim. linetsolidi)
  • ehkäisytabletit
  • digitalis ja antikoagulantit (veren hyytymisen estoon käytettävät valmisteet)
  • levodopa (Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke)
  • tietyt verenkiertolääkkeet (dopamiiniagonistit)
  • keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja aineet.

  Koska selegiliini voimistaa levodopan vaikutuksia, saattavat levodopan haittavaikutukset (esim. levottomuus, tahattomat tai poikkeavat liikkeet, kiihtyneisyys, sekavuus, aistiharhat, verenpaineen lasku ylös noustessa, sydämen rytmihäiriöt) korostua Eldeprylin ja levodopan yhteiskäytössä. Mikäli yhteiskäytössä esiintyy edellä mainittuja haittavaikutuksia, keskustele lääkärin kanssa.

  Muista mainita Eldeprylin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.


  Eldepryl ruuan, juoman ja alkoholin kanssa


  Kun Eldepryliä otetaan sellaisina annoksina, jotka on tarkoitettu Parkinsonin taudin hoitoon, ei yhteiskäyttö tyramiinia sisältävien ruoka-aineiden kanssa aiheuta verenpaineongelmia.

  Mikäli otat Eldepryliä samanaikaisesti MAO:n estäjän tai MAO-A:n estäjän kanssa, vältä runsaasti tyramiinia sisältäviä ruokia (esim. käymisen kautta valmistetut ruoat ja juomat, kypsytetyt juustot, meetvurstityyppiset makkarat, suolaliha, riista, maksa, lihaliemi, suolakala, pavut ja herneet, hapankaali ja hiivavalmisteet).

  Alkoholi
  Vältä alkoholin käyttöä Eldepryl-lääkityksen aikana.


  Raskaus ja imetys
  Eldeprylin raskauden aikaisesta käytöstä ja selegiliinin erittymisestä rintamaitoon on hyvin vähän tietoa. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä ta apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Ajaminen ja koneiden käyttö
  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


  3. Miten Eldepryliä otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Eldepryliä annetaan yksinään taudin varhaisvaiheessa tai se liitetään levodopa- tai levodopa- ja dekarboksylaasiestäjähoitoon. Molemmissa tapauksissa aloitusannos on 5 mg aamuisin. Eldeprylin annosta voidaan kohottaa 10 mg:aan päivässä (voidaan antaa joko aamulla tai jakaa kahteen annokseen). 10 mg:n tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Jos otat enemmän Eldepryliä kuin sinun pitäisi
  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Eldeprylin yliannostustapauksessa saattaa esiintyä esimerkiksi uneliaisuutta, huimausta, ärtyisyyttä, kiihtyneisyyttä, yliaktiivisuutta, vapinaa, levottomuutta, voimakasta päänsärkyä, aistiharhoja, verenpaineen vaihteluita (sekä nousua että laskua), rintakipuilua, nopeaa ja epäsäännöllistä sydämen sykettä, hengitysvajausta, hengityslamaa, hikoilua, kuumetta, koomaa ja kouristuksia. Yliannostusoireet voivat kehittyä 24 tunnin kuluessa. Mitään tiettyä hoitoa yliannostustapauksissa ei ole olemassa, vaan hoito on oireenmukaista.

  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.


  Jos unohdat ottaa Eldepryliä
  Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


  4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Yleiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • sekavuus, aistiharhat
  • tahattomat liikkeet, huimaus, päänsärky
  • sydämen harvalyöntisyys
  • pahoinvointi
  • maksa-arvojen muutokset.

  Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

  • mielialan vaihtelut
  • lievät, ohimenevät unihäiriöt (esim. unettomuus)
  • sydämen tiheälyöntisyys
  • suun kuivuminen.

  Harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

  • kiihtyneisyys
  • rytmihäiriöt
  • verenpaineen laskua ylös noustessa
  • ihottuma
  • virtsaamisvaikeudet.

  Esiintyvyys tuntematon(saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • hillitsemishäiriöt ja pakkotoiminnot*
  • virtsaumpi.

  * Dopamiiniagonisteilla ja muilla dopaminergisillä lääkevalmisteilla, kuten selegiliinillä, hoidettavilla Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on raportoitu hillitsemishäiriöitä ja pakkotoimintoja, kuten pakonomaista pelaamista, lisääntynyttä sukupuoliviettiä, ahmimishäiriöitä, tuhlaamista sekä muita pakonomaisia tai toistuvia toimintoja.

  Haittavaikutuksista ilmoittaminen
  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www sivusto:www.fimea.fi
  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
  PL 55
  00034 FIMEA


  5. Eldeprylin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alle 25 °C.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää..

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


  Mitä Eldepryl sisältää

  • Vaikuttava aine on selegiliinihydrokloridi, jota on yhdessä tabletissa joko 5 tai 10 mg.
  • Muut aineet ovat mannitoli, maissitärkkelys, selluloosa (mikrokiteinen), povidoni ja magnesiumstearaatti.


  Lääkevalmisteen kuvaus
  5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm.

  10 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, päällystämätön, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 8 mm.


  Myyntiluvan haltija ja valmistaja

  Myyntiluvan haltija
  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja
  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo


  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.10.2014

  Yrityksen yhteystiedot:

  ORION OYJ ORION PHARMA
  Orionintie 1, PL 65
  02101 Espoo

  etunimi.sukunimi@orionpharma.com
  www.orion.fi
  010 4261
  Tukkuliike: Oriola