INSOMIN tabletti 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 14.08.2018 19:04:52)

Insomin 5 mg tabletit

nitratsepaami

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Insomin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Insomin-tabletteja
 3. Miten Insomin-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Insomin-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Insomin-tablettien vaikuttava aine nitratsepaami kuuluu keskushermostoon vaikuttaviin bentsodiatsepiineihin. Lääke vaikuttaa rauhoittavasti ja helpottaa uneen vaipumista.

Insomin-tabletteja käytetään pääasiassa unettomuuden hoitoon. Niitä voidaan käyttää myös epilepsian hoitoon ja esilääkityksenä ennen leikkausta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Insomin-tabletteja
 • jos olet allerginen nitratsepaamille, muille bentsodiatsepiineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea hengitysvajaus
 • jos sinulla on vaikea uniapnea (pitkittyneitä unenaikaisia hengityskatkoksia)
 • jos sinulla on todettu vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos sairastat myasthenia gravista (lihasheikkous).
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Insomin-tabletteja

 • jos sinulla on hengitysvajaus
 • jos sinulla on uniapnea
 • jos sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Insomin-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Insomin-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos otat lääkkeitä samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • muut unilääkkeet
 • antipsykootit
 • sedatiivit (rauhoittavia lääkkeitä)
 • masennuslääkkeet
 • epilepsialääkkeet
 • väsyttävät antihistamiinit (allergialääkkeitä)
 • analgeetit (kipulääkkeitä)
 • anesteetit (nukutusaineita)
 • sisapridi (mahalääke)
 • eräät maksan aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • teofylliini (astmalääke).

Insomin-valmisteen ja opioidien (voimakkaita kipulääkkeitä, korvaushoidossa käytettäviä lääkkeitä ja tiettyjä yskänlääkkeitä) samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Insomin-valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi opioideista, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista opioidien kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. On otettava yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Muista mainita Insomin-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Insomin-tabletit ruuan ja juoman kanssa

Alkoholin käyttöä ei suositella Insomin-hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Insomin-tabletteja ei pidä käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Koska nitratsepaami aiheuttaa väsymystä ja pidentää reaktioaikaa, on autolla ajoa ja muita erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä syytä välttää kunnes lääkkeen yksilöllinen vaikutus on selvinnyt.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Unettomuuden hoidossa tavanomainen annos on aikuisilla 5–10 mg eli 1–2 tablettia iltaisin, iäkkäillä potilailla yleensä 2,5 mg eli puolikas tabletti. Epilepsian hoidossa tavanomainen annos on aikuisilla 15–30 mg eli 3–6 tablettia vuorokaudessa, leikki- ja kouluikäisillä lapsilla 15 mg eli 3 tablettia vuorokaudessa ja alle 1-vuotiailla lapsilla 5–10 mg vuorokaudessa.

Tabletit pitää ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tärkeää

Insomin-tabletteja ei yleensä saa käyttää yhtäjaksoisesti pitkään, koska pitkäaikainen käyttö altistaa tottumiselle ja riippuvuudelle.

Jos otat enemmän Insomin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 ) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Insomin-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Insomin-tablettien käytön

Jos haluat lopettaa lääkityksen, neuvottele siitä lääkärisi kanssa. Hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti, vaan annosta on pienennettävä vähitellen vieroitusoireiden ehkäisemiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • muistinmenetys, muistihäiriöt
 • huimaus, koordinaatiohäiriöt, lihasheikkous, tasapainohäiriöt, kaatuminen ja päänsärky.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

 • sekavuus, kiihtyneisyys ja aggressiivinen käyttäytyminen, sukupuolisen halun aleneminen
 • näön hämärtyminen, kaksoiskuvat
 • matala verenpaine
 • hengityslama

lisääntynyt syljeneritys, pahoinvointi, ummetus

 • allergiset ihoreaktiot.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • verenkuvan muutokset
 • hengitysteiden lisääntynyt limaneritys
 • hypotermia.

Insomin-tabletit voivat etenkin pitkään jatkuneessa hoidossa aiheuttaa tottumista ja riippuvuutta. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita kuten päänsärkyä, ärtyisyyttä, lihaskipuja, ahdistuneisuutta, rauhattomuutta, sekavuutta, mielialan vaihtelua ja unettomuutta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Insomin sisältää
 • Vaikuttava aine on nitratsepaami, jota on 5 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat esikäsitelty tärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, talkki ja magnesiumstearaatti.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, läpimitta 7 mm, koodi ORN 14.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.5.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola