ACULAR silmätipat, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 12.05.2017 00:18:20)

ACULAR® 5 mg/ml silmätipat, liuos

Ketorolaakkitrometamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä ACULAR on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät ACULAR-silmätippoja
3. Miten ACULAR-silmätippoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. ACULAR-silmätippojen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ ACULAR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

ACULAR-silmätippoja käytetään aikuisille allergiaan liittyvän ja silmäleikkauksen jälkeisen silmätulehduksen hoitoon. ACULAR kuuluu tulehduskipulääkkeiksi (NSAIDeiksi) kutsuttujen lääkkeiden ryhmään.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ACULAR-SILMÄTIPPOJA

Älä käytä ACULAR-silmätippoja
- jos olet allerginen (yliherkkä) ketorolaakkitrometamolille tai ACULAR-silmätippojen jollekin muulle aineelle.
- jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille.

Ole erityisen varovainen ACULAR-silmätippojen suhteen
Jos jokin seuraavista koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen ACULAR-silmätippojen käyttöä.
Jos sinulla on tai on aiemmin ollut
- silmän virus- tai bakteeritulehdus
- verenvuototaipumusta (esim. anemia) tai mahahaava
- diabetes
- nivelreuma
- kuivat silmät oireyhtymä
- astmaoireita tulehduskipulääkkeiden käytön jälkeen
- tai jos olet äskettäin ollut silmäleikkauksessa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Jos käytät ACULAR-silmätippojen kanssa samanaikaisesti muita silmälääkkeitä, pidä ACULAR-silmätippojen ja toisen silmälääkkeen käytön välillä vähintään 5 minuutin tauko. Samanaikainen muiden tulehdusta vähentävien silmätippojen käyttö (tulehduskipulääkkeet tai kortikosteroidit) voi hidastaa haavojen paranemista.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
ACULAR-silmätippoja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana tai jos suunnittelet raskautta. Älä käytä Acular-silmätippoja imetyksen aikana.

Lapset
ACULAR-silmätippoja ei saa määrätä lapsille.

Ajaminen ja koneiden käyttö
ACULAR-silmätipat saattavat aiheuttaa joillekin potilaille näön sumenemista. Älä aja autoa äläkä käytä koneita ennen kuin tällainen vaikutus on hävinnyt.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tärkeää tietoa ACULAR-silmätippojen sisältämistä aineista
- Jos käytät pehmeitä (hydrofiilisiä) piilolinssejä, ota piilolinssit silmistä ennen aineen käyttämistä ja odota vähintään 15 minuuttia, ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin.
- ACULAR-silmätippojen säilytysaine bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja se voi vahingoittaa pysyvästi tällaisia piilolinssejä. ACULAR-silmätippojen tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä.
- Vältä kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa.

3. MITEN ACULAR-SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Käytä ACULAR-silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on:
• silmäleikkauksen jälkeen: 1 tippa hoidettavaan silmään 3 kertaa päivässä 3–4 viikon ajan kaihileikkauksen jälkeen, heti leikkauksesta alkaen.
• allergian yhteydessä: 1 tippa 4 kertaa päivässä.

Käyttöohjeet
Tiputa silmätipat näin:

1. Pese kädet. Kallista päätä taaksepäin ja katso kohti kattoa.
2. Vedä alaluomea varovasti alaspäin, kunnes siihen muodostuu pieni tasku.
3. Käännä pullo ylösalaisin ja tiputa pulloa puristamalla yksi tippa hoidettavaan silmään.
4. Vapauta ote alaluomesta ja sulje silmä 30 sekunniksi.
Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.
Älä anna tippapullon kärjen koskettaa silmääsi tai mihinkään muualle, jotta vältät mikrobien pääsyn silmätippaliuokseen tai silmään kohdistuvan vaurion.
Kiinnitä korkki tiukasti pulloon käytön jälkeen.
Pyyhi ylimääräinen neste poskesta puhtaalla pyyhkeellä.
Silmätipat on tärkeää tiputtaa oikein.
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos käytät enemmän ACULAR-silmätippoja kuin sinun pitäisi
Liian monen tipan tiputtamisesta ei todennäköisesti aiheudu haittavaikutuksia. Tiputa seuraavat tipat normaaliin aikaan. Jos joku vahingossa juo tätä lääkettä, hänen on juotava nestettä, jotta lääke laimenee, ja otettava yhteyttä lääkäriin.

Jos unohdat käyttää ACULAR-silmätippoja
Jos unohdat annoksen, tiputa se heti kun muistat. Jos pian on kuitenkin jo seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos tiputtamatta. Tiputa sen jälkeen seuraava annos tavanomaiseen aikaan ja jatka hoitoasi tavanomaiseen tapaan.
Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat ACULAR-silmätippojen käytön
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, ACULAR-silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvät useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä) ovat: silmä-ärsytys silmäkipu (mukaan lukien kirvely).

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvät 1–10 potilaalla 100:sta) ovat: allerginen reaktio, silmän ja/tai silmäluomen turvotus, silmän kutina, silmän punoitus, silmäinfektio, silmätulehdus (silmän pinnalla tai sisäpuolella), verkkokalvon verenvuoto (silmän valoherkkä kerros), turvotus silmän takaosassa, päänsärky, silmävaurio, sidekalvotulehdus, silmän värikalvon tulehdus, turvotus silmän tarkan näkemisen alueella, silmänpaineen kohoaminen, näön sumeneminen ja/tai heikkeneminen.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyvät 1-10 potilaalla 1000:sta) ovat: silmän etuosan kirkkaan kalvon tulehdus tai vaurio, silmien kuivuus, kyynelvuoto.

Tuntemattomia haittavaikutuksia (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) ovat: silmän pinnan vaurio, kuten oheneminen, eroosio, solujen hajoaminen, hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen, astman paheneminen.

Silmän sarveiskalvoon (silmän pintakerrokseen) liittyvät haittavaikutukset saattavat olla todennäköisempiä, jos ACULAR-silmätippoja käytetään pidempään kuin kaksi viikkoa, tai jos käytät samanaikaisesti steroidisilmätippoja, tai sinulla on jokin muu samanaikainen silmävaiva. Mene heti lääkäriin, jos sinulla on silmäkipua, lisääntynyttä silmä-ärsytystä tai näkökyvyn muutoksia.

Markkinoille tulon jälkeen on havaittu Acularin käytön yhteydessä sen käyttöön liittyväksi arvioitua silmä-ärsytystä sekä värikalvon ja silmän pinnan (sarveiskalvon) tulehdusta.
Markkinoille tulon jälkeen on Acularin käytön yhteydessä ja siihen mahdollisesti liittyen, ilmoitettu hengitysvaikeuksia, hengityksen vinkumista tai astman pahenemista potilailla, joilla on joko tunnettu yliherkkyys asetyylisalisyylihapolle/muille tulehduskipulääkkeille tai aikaisempi astma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. ACULAR-SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä ACULAR-silmätippoja pullon etiketissä ja kartonkikotelon pohjassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Hävitä pullo 28 vuorokauden kuluttua sen avaamisesta, vaikka liuosta olisikin vielä jäljellä.
Säilytä alle 25 ºC.
Älä käytä ACULAR-silmätippoja, jos huomaat avaamattomuuden osoittavan sinetin olevan rikki.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä ACULAR sisältää
- Vaikuttava aine on ketorolaakkitrometamoli 5 mg/ml.
- Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, oktoksinoli 40, natriumkloridi, natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo (pH:n säätöön) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
ACULAR on kirkas, väritön tai vaalean keltainen liuos muovipullossa.
Yksi pakkaus sisältää yhden kierrekorkilla varustetun muovipullon. Pullo on täytetty noin puolilleen ja sisältää 3 ml, 5 ml tai 10 ml silmätippoja, liuosta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.10.2016

Yrityksen yhteystiedot:

ALLERGAN NORDEN AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
Sverige

UV-MedInfo@allergan.com
www.allergan.fi
0800 115003
Tukkuliike: Tamro