ARTELAC silmätipat, liuos 3,2 mg/ml, silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 3,2 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 12.05.2017 18:13:00)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Artelac silmätipat, liuos ja Artelac silmätipat, liuos kerta-annospakkaus

hypromelloosi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

  1. Mitä Artelac-silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Artelac-silmätippoja
  3. Miten Artelac-silmätippoja käytetään
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Artelac-silmätippojen säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Artelac-silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Artelac-silmätipat ovat kostutustippoja, joita käytetään silmän pinnan kuivumisesta johtuvien oireiden hoitoon.

Silmien pinnan kuivumisen syynä voi olla, että kyynelnesteen koostumus on muuttunut tai sitä ei muodostu tarpeeksi tai silmät eivät sulkeudu kokonaan.

Kosteuttavat Artelac-silmätipat lisäävät silmän pinnalla olevan nesteen määrää ja voitelevat silmiä ja silmäluomia.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Artelac-silmätippoja

Älä käytä Artelac-silmätippoja
- jos olet allerginen hypromelloosille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Muut lääkevalmisteet ja Artelac
Jos käytät jotain muuta silmään laitettavaa valmistetta, odota vähintään 5 minuuttia eri valmisteiden silmään laittamisen välillä ja laita Artelac viimeisenä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Artelac-silmätippojen käyttöä ei ole tutkittu raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos tipat aiheuttavat lyhytaikaista näön sumenemista, odota kunnes näkösi palautuu ennalleen ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Piilolinssit
Artelac-silmätipat pullossa:
Jos käytät piilolinssejä, poista ne silmistä ennen Artelac-silmätippojen tiputtamista ja laita ne takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua tiputtamisen jälkeen.

Artelac-silmätipat kerta-annospakkaus:
Artelac-silmätipat kerta-annospakkaus eivät sisällä säilytysainetta, joten ne sopivat myös piilolinssien käyttäjille. Piilolinssejä ei tarvitse poistaa silmistä tiputtamisen ajaksi.

3. Miten Artelac-silmätippoja käytetään
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tavanomainen annos on yksi tippa silmään 3–5 kertaa päivässä tai tarvittaessa useamminkin.

Ennen tiputtamista:
- pese kädet
- valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:
Kerta-annospipetti: Kerta-annospipetin käyttöohje on painettu koteloon. Yksi kerta-annospipetti riittää molempiin silmiin.

Pullo:
Silmätippapullo on aina henkilökohtainen.

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputusohje, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputusohje, kuva 2

4. Räpäytä silmää muutaman kerran, että tippa leviää. Sulje pullo.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämänkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Artelac-silmätipat voivat aiheuttaa hetkellistä näön sumenemista tai lievää kirvelyä.

Allerginen reaktio
On mahdollista, joskin harvinaista, että lääkevalmiste aiheuttaa käyttäjälleen allergisen reaktion yhdenkin annoksen jälkeen. Jos epäilet allergista reaktiota (yleensä voimakas kutina, punoitus tai luomien turpoaminen), lopeta Artelac-silmätippojen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Muutamille potilaille, joiden silmän läpinäkyvässä etuosassa (sarveiskalvo) on ollut vaikea vaurio, on joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa ilmaantunut hoidon aikana sarveiskalvon samentumia kalsiumin kertymisen vuoksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Artelac-silmätippojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (alle 25 ºC).

Artelac-silmätipat pullossa: Avatun pullon kelpoisuusaika on 28 päivää. Pidä pullo tiiviisti suljettuna.
Artelac-silmätipat kerta-annospakkaus: Hävitä kerta-annospipetti välittömästi käytön jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Artelac-silmätipat sisältävät

Artelac-silmätipat pullossa:
• Vaikuttava aine on hypromelloosi 3,2 mg/ml.
• Muut aineet ovat setrimidi, dinatriumfosfaatti, natriumdivetyfosfaatti, dinatriumedetaatti, sorbitoli, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Artelac-silmätipat kerta-annospakkaus:
• Vaikuttava aine on hypromelloosi 3,2 mg/ml.
• Muut aineet ovat dinatriumfosfaatti, natriumdivetyfosfaatti, sorbitoli, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Artelac-silmätipat pullossa:
Liuos
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.
Pakkauskoko: 10 ml.

Artelac-silmätipat kerta-annospakkaus:
Liuos
20 x 0,5 ml, 30 x 0,5 ml, 60 x 0,5 ml ja 120 x 0,5 ml kerta-annospipetti

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Bausch & Lomb U.K. Limited
106 London Road
Kingston-Upon-Thames
Surrey KT2 6TN
Iso-Britannia

Valmistaja
Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
13581 Berliini, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
Bausch & Lomb U.K., Ltd.
Nordics: +46 8616 9585

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.12.2016

 

Yrityksen yhteystiedot:

BAUSCH + LOMB NORDIC AB
Söder Mälarstrand 45, P.O. Box 15070
SE-104 65 Stockholm
Sweden

customerservice.nordic@bausch.com
www.bausch.se
+46 8 6169500
Tukkuliike: Tamro