OFTAN OBUCAIN silmätipat, liuos 4 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 13.08.2020 19:07:38)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Oftan Obucain 4 mg/ml silmätipat, liuos

oksibuprokaiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftan Obucain -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Obucain -silmätippoja
 3. Miten Oftan Obucain -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Obucain -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftan Obucain -silmätipat sisältävät oksibuprokaiinia. Se on paikallispuudute, jolla saadaan nopeasti lyhytkestoinen puudutus silmän pintaan.

Oftan Obucain -silmätippoja käytetään silmän pinnan puudutukseen erilaisten silmätutkimusten ja -hoitojen yhteydessä.

Oksibuprokaiinia, jota Oftan Obucain sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftan Obucain –silmätippoja

 • jos olet allerginen oksibuprokaiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Oftan Obucain -silmätippoja. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa sarveiskalvovaurioita.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Obucain

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Oftan Obucain -silmätipat voivat heikentää sulfalääkkeiden vaikutusta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan Obucain -silmätippojen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Oftan Obucain sisältää bentsalkoniumkloridia

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Obucain -silmätippoja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Suositeltu annos silmänpaineen mittausta varten on 1–2 tippaa.

Vierasesineen poistoa varten yksi tippa tiputetaan tavallisesti puolen minuutin välein 3–4 kertaa.

Käyttöohje

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun potilas kallistaa päätä taaksepäin tai on selinmakuulla.

3. Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas kohdistaa katseensa ylöspäin. Paina kevyesti pulloa ja puserra tippa alaluomitaskuun.

4. Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmää pidetään suljettuna ja silmän sisänurkkaa painetaan etusormella minuutin ajan. Sulje pullo.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Obucain -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Obucain -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Silmien ohimenevää kirvelyä voi esiintyä. Toistuvassa käytössä ilmeneviä sarveiskalvovaurioita on raportoitu melko harvoin.
Allergiset reaktiot, värikalvon tulehdus, sarveiskalvon turvotus, huimaus, vapina, verenpaineen lasku ja sydämen sykkeen hidastuminen ovat harvinaisia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).
 • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avattu pullo voidaan säilyttää alle 25 °C. Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
   

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Obucain -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on oksibuprokaiinihydrokloridi 4 mg/ml.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,1 mg/ml, boorihappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön tai lievästi kellertävä liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoko: 10 ml

Myyntiluvan haltija
Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

16.3.2020

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro