CARDIOL tabletti 12,5 mg, 25 mg

Pakkausseloste

Cardiol® 12,5 mg ja 25 mg tabletit

karvediloli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Cardiol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cardiolia
 3. Miten Cardiolia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cardiolin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Cardiol on ja mihin sitä käytetään

Cardiol sisältää karvedilolia. Se on verisuonia laajentava lääke, joka kuuluu beetasalpaajien ryhmään. Sitä käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen sekä sepelvaltimotaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Beetasalpaus hillitsee sydämen liiallista toimintaa. Rasitusrintakivusta (angina pectoris) kärsivillä potilailla sydänlihaksen hapensaanti paranee ja sydämen kuormitus vähenee. Sydämen vajaatoimintapotilailla sydämen pumppaustoiminta tehostuu ja vajaatoiminnan oireet helpottuvat. Nämä myönteiset vaikutukset eivät yleensä ilmene heti, vaan vasta noin 1–3 kuukauden hoidon jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cardiolia

Älä ota Cardiolia

 • jos olet allerginen karvedilolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on tavallista alhaisempi pulssi (alle 50 lyöntiä/min) tai verenpaine (yläpaine alle 85 mmHg)
 • jos sinulla on astma tai taipumus keuhkoputkien ahtautumiseen
 • jos sinulla on todettu, merkittävä sydämen johtumishäiriö
 • jos sinulla on merkittävä maksan toimintahäiriö
 • jos sinulla on vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta, joka vaatii suonensisäistä sydämen pumppaustehoa lisäävää lääkitystä.

Ole erityisen varovainen Cardiolin suhteen

 • jos sinulla on diabetes, sillä Cardiol-hoito voi peittää alhaisesta verensokerista johtuvia oireita ja myös diabeteslääkityksen tarve saattaa muuttua
 • jos käytät piilolinssejä, sillä Cardiol voi vähentää kyynelnesteen erittymistä
 • jos sinulle tehdään nukuttamista vaativa leikkaus, kerro lääkärille etukäteen, että käytät Cardiolia
 • jos sinulla on ollut voimakkaita yliherkkyysreaktioita tai saat siedätyshoitoa, koska Cardiol voi lisätä allergiaherkkyyttä
 • jos sinulla on psoriasis, sillä Cardiol voi pahentaa iho-oireita
 • jos sinulla on sydän-, munuais- tai kilpirauhasongelmia, kerro niistä lääkärille ennen kuin otat Cardiolia
 • jos sinulla on keuhkoahtaumatauti, jota ei hoideta lääkkeillä. Cardiol saattaa lisätä tautiin liittyviä hengitysvaikeuksia
 • jos sinulla on ääreisverenkierto-ongelmia, koska Cardiol saattaa pahentaa näihin liittyviä oireita.

Muut lääkevalmisteet ja Cardiol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Cardiolilla tunnetaan yhteisvaikutuksia joidenkin muiden lääkkeiden kanssa. On erityisen tärkeää kertoa lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • tietyt muut sydän- tai verenpainelääkkeet (esim. digoksiini, amiodaroni, klonidiini) ja kalsiuminkanavan estäjät (esim. verapamiili ja diltiatseemi)
 • insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet
 • tulehduskipulääkkeet
 • siklosporiini (käytetään elinsiirtojen jälkeen)
 • keuhkoputkia laajentavat astmalääkkeet
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke).

Cardiol ruoan, juoman ja alkoholin kanssa

Tabletit otetaan nesteen kanssa ja ne voidaan yleensä ottaa ruokailuajoista riippumatta. Kuitenkin sydämen vajaatoimintapotilaiden sekä huimaukseen taipuvaisten suositellaan ottavan Cardiol-tablettinsa aterian yhteydessä.

Noudata varovaisuutta alkoholin käytössä, koska alkoholi saattaa voimistaa Cardiolin vaikutusta ja aiheuttaa liiallisen verenpaineen laskun etenkin hoidon alussa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Cardiolin käyttöä ei suositella raskauden aikana, koska sen käytöstä ei ole vielä riittävästi tietoa. Jos tulet raskaaksi Cardiol-hoidon aikana, ottakaa yhteys hoitavaan lääkäriin.

Cardiolia ei saa käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Cardiol sisältää laktoosia ja sakkaroosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Cardiolia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Cardiol-tabletit on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Cardiolin annostus on yksilöllinen. Lääkäri määrää vuorokausiannoksen ja ottokerrat. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota lisätään lääkärin ohjeen mukaan. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita.

Jos otat enemmän Cardiolia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Cardiolia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa yhden tai useamman annoksen, ota uusi annos niin pian kuin voit. Älä ota kahta peräkkäistä annosta kovin lähekkäin (alle 6 tunnin välein). Lääkeannoksen muistaa parhaiten, kun sen ottaa aina samaan aikaan päivästä.

Jos lopetat Cardiolin käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Cardiol-hoitoa ei pidä lopettaa äkillisesti, sillä tämä saattaa aiheuttaa joillekin potilaille rintakipukohtauksia. Jos hoidon lopettaminen on tarpeen, hoitava lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat Cardiolin aiheuttamat haittavaikutukset ovat voimakkuudeltaan lieviä ja niitä voi esiintyä etenkin hoidon alussa. Oireet ovat yleensä ohimeneviä.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) ovat:

 • huimaus
 • päänsärky
 • väsymys
 • uupumus
 • sydämen vajaatoiminta
 • matala verenpaine.

Yleisiä haittavaikutuksia (useammalla kuin yhdellä 100:sta, harvemmalla kuin yhdellä 10:stä) ovat:

 • tulehdukset (esim. keuhkoissa, ylähengitysteissä tai virtsateissä)
 • anemia
 • kipu
 • painon nousu
 • veren kohonnut kolesterolipitoisuus
 • verensokeritasapainon heikkeneminen diabetespotilailla
 • masennus
 • mielialan lasku
 • näköhäiriöt
 • silmien kuivuminen tai ärsytys
 • sydämen harvalyöntisyys
 • turvotus
 • nesteen kertyminen elimistöön
 • huomattava verenpaineen lasku pystyyn noustessa
 • häiriöt ääreisverenkierrossa (esim. kylmät raajat)
 • hengenahdistus
 • erilaiset vatsavaivat (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja vatsakipu)
 • munuais- ja virtsaamishäiriöt.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (useammalla kuin yhdellä 1000:sta, harvemmalla kuin yhdellä 100:sta) ovat:

 • unihäiriöt
 • pyörtyminen
 • harhatuntemukset
 • rasitusrintakipu
 • sydämen johtumishäiriöt
 • erektiohäiriöt
 • erilaiset ihoreaktiot (esim. kutina, nokkosrokko, ihottuma).

Harvinaisia haittavaikutuksia (useammalla kuin yhdellä 10 000:sta, harvemmalla kuin yhdellä 1000:sta) ovat:

 • nenän tukkoisuus
 • verihiutaleiden vähyys.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta) ovat:

 • veren valkosolujen vähyys
 • allergiset reaktiot
 • kohonneet veren maksaentsyymipitoisuudet
 • naisten virtsan karkailu
 • vaikea-asteiset ihoreaktiot (esim. Erythema multiforme, Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Cardiolin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cardiol sisältää

 • Vaikuttava aine on karvediloli. Jokainen tabletti sisältää 12,5 mg tai 25 mg karvelilolia vahvuudesta riippuen.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, sakkaroosi, povidoni, krospovidoni, magnesiumstearaatti ja kolloidinen (vedetön) piidioksidi. Cardiol 12,5 mg tabletit sisältävät lisäksi väriaineena keltaista ja punaista rautaoksidia (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cardiol 12,5 mg: vaaleanruskea, pyöreä tabletti (halkaisija noin 7 mm), jossa kaksipuolinen jakouurre ja merkinnät H3/BM. 100 tabletin läpipainopakkaus.

Cardiol 25 mg: valkoinen-vaaleankellertävä, pyöreä tabletti (halkaisija noin 7 mm), jossa kaksipuolinen jakouurre ja merkinnät D5/BM. 30 ja 100 tabletin läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija

Roche Oy, PL 12, 02181 Espoo

Valmistaja

Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.11.2016

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean kotisivuilta www.fimea.fi

Yrityksen yhteystiedot:

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH
Bahnhofsstrasse 1A
17498 Mesekenhagen
Germany

info@cheplapharm.com
www.cheplapharm.com
Tukkuliike: Oriola