ANTREX tabletti 15 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 31.05.2024 19:03:34)

Antrex 15 mg tabletit

foliinihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Antrex on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Antrex-tabletteja

3. Miten Antrex-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Antrex-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Valmisteen vaikuttava aine foliinihappo on foolihapon aktiivinen metaboliitti.

Valmistetta käytetään seuraavissa tapauksissa:

 • foolihapon puutteesta johtuva megaloblastinen anemia
 • terveiden solujen suojaaminen metotreksaatin toksisilta vaikutuksilta metotreksaattihoidon yhteydessä
 • paksusuolen ja peräsuolen syövän hoito yhdessä 5-fluorourasiilin kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Antrex-tabletteja
 • jos olet allerginen foliinihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sairastat B12-vitamiinin puutteesta johtuvaa pernisiöösiä anemiaa tai muuta B12-vitamiinin puutteesta johtuvaa megaloblastista anemiaa.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Antrex-tabletteja:

 • jos sinua hoidetaan 5-fluorourasiililla, varsinkin, jos olet iäkäs tai et voi hyvin, sillä Antrex voi voimistaa 5-fluorourasiilin haittavaikutuksia. Tämä voi altistaa sinut infektioille (valkosolujen riittämättömän määrän vuoksi). Sinulle voi myös kehittyä haavoja suuhun ja sinulla voi esiintyä ripulia. Ruuansulatuselimistön vaivat ovat hyvin yleisiä ja ne voivat olla vakavia tai jopa hengenvaarallisia (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset. Mahdolliset haittavaikutukset). Lääkäri saattaa päättää keskeyttää 5-fluorourasiili- ja Antrex-hoidon.
 • jos sairastat epilepsiaa ja käytät epilepsialääkkeitä (kuten fenobarbitaali, fenytoiini, primidoni tai suksimidit). Koska on olemassa vaara, että epileptisiä kohtauksia ilmenee useammin, kun saat Antrex-tabletteja, lääkäri voi harkita epilepsialääkkeen annoksen muuttamista.
 • jos sairastat syöpälääkkeiden (kuten hydroksikarbamidi, sytarabiini, merkaptopuriini, tioguaniini) aiheuttamaa makrosytoosia (suurentuneet verisolut), sillä tätä tautia ei saa hoitaa Antrex-tableteilla.
Muut lääkevalmisteet ja Antrex

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Antrex-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • valmisteet, jotka estävät foolihapon vaikutuksen (esim. antibiootti kotrimoksatsoli sekä malarialääke pyrimetamiini)
 • epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, primidoni, fenytoiini ja suksimidit)
 • antibiootti (kloramfenikoli)
 • syöpälääke (5-fluorourasiili).

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muista mainita Antrex-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmiste ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Antrex sisältää laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 141,4 mg/tabletti. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Foolihapon imeytymishäiriöstä johtuvan anemian hoidossa annos voi olla 15 mg.

Metotreksaatti- ja 5-fluorourasiilihoidon yhteydessä sekä megaloblastisen anemian hoidossa annostus on yksilöllinen.

On suotavaa, että Antrex-hoidon antaa metotreksaatti- tai 5-fluorourasiilihoidon yhteydessä syövän lääkehoitoon hyvin perehtynyt lääkäri.

Tabletit pitää ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä). Tabletit voi tarvittaessa jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos otat enemmän Antrex-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla esiintyy jokin seuraavista oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin:

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • vakavat allergiset reaktiot – voit saada äkillistä kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma), kädet, jalat, nilkat, kasvot, huulet, suu tai kurkku voivat turvota (mikä voi vaikeuttaa nielemistä tai hengitystä), ja voit tuntea pyörtyväsi. Tämä on vakava haittavaikutus. Voit tarvita välitöntä lääketieteellistä hoitoa.

Edellä mainittujen lisäksi on ilmoitettu myös seuraavia haittavaikutuksia:

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • kuume, kun lääkettä on annettu pistoksena.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • unettomuus, levottomuus, masennus suurten annosten jälkeen
 • epileptisten kohtausten lisääntyminen
 • ruoansulatuskanavan häiriöt suurten annosten jälkeen.

Yhdistelmähoito 5-fluorourasiilin kanssa:

Jos käytät foliinihappoa yhdessä fluoropyrimidiinejä sisältävän syöpälääkkeen kanssa, voit saaada seuraavia syöpälääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia. Haittavaikutusten ilmeneminen riippuu käytetystä 5-fluorourasiilin annoksesta.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • vaikea ripuli
 • nestehukka, joka voi johtua ripulista
 • tulehdus suolen tai suun limakalvossa (joka voi olla hengenvaarallista)
 • tiettyjen verisolujen määrän vähentyminen (mukaan lukien hengenvaaralliset tilat).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • kämmenten tai jalkapohjien punoitus ja turpoaminen, joka voi johtaa ihon kuoriutumiseen (käsi-jalkaoireyhtymä).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • ammoniakin kohonnut määrä veressä.

Kun Antrexia käytetään 5-fluorourasiilihoidon yhteydessä, 5-fluorourasiilin haittavaikutukset (mm. ripuli ja veriarvojen huononeminen) saattavat pahentua. Ota yhteys lääkäriin, mikäli ripulia ilmenee.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Antrex sisältää

 • Vaikuttava aine on foliinihappo. Yksi tabletti sisältää 15 mg foliinihappoa (kalsiumfolinaattihydraattina).
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kellertävän valkoinen, pyöreä, suora, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, jossa jakouurteen yläpuolella kaiverrus "C" ja alapuolella "F". Tabletin halkaisija on 9 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

10 ja 100 tablettia muovitölkissä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj Orionintie 1 02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.5.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola