ZIPZOC voidesukka 200 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,7 mt, 06.07.2016 18:10:01)

ZIPZOC voidesukka

sinkkioksidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai jos se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zipzoc on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zipzocia

3. Miten Zipzocia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zipzocin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zipzoc voidesukka on 80 cm:n pituinen valkoinen puuvillasta valmistettu trikoosukka, johon 20-prosenttinen sinkkioksidivoide on imeytetty. Kaksoissidosta käytettäessä voidesukka estää päällyssidettä koskettamasta ihoon. Voidesukka auttaa kaksoissidoksen pysymistä sääressä siten, että yhtämittainen päiviä kestävä käyttö on mahdollista.

Lääkkeen käyttötarkoitus:

 • Laskimoiden pitkäaikaisen vajaatoiminnan hoito.
 • Pitkäaikaiset säärihaavat ja jalkahaavaumat.
 • Leikkausten jälkeinen tukisidonta, esimerkiksi suonikohjuleikkausten jälkeen.

Sinkkioksidia, jota Zipzoc sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zipzocia

 • jos olet allerginen sinkkioksidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • kun valtimoverenkierto on huonontunut säärissä ja jaloissa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zipzocia. Päätöksen lääkkeen käytöstä tekee lääkäri, joka antaa ohjeet kaksoissidoksen vaihtotarpeesta ja päättää jatkohoidosta.

Muut lääkevalmisteet ja Zipzoc

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zipzoc ei vaikuta kykyyn selviytyä liikenteessä tai kykyyn käyttää tarkkuutta vaativia koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Zipzocia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttöohje

 1. Voidesukka vedetään sääreen siten, että alue varpaiden tyvestä polvitaipeeseen saakka peittyy.
 2. Laskokset oiotaan huolellisesti.
 3. Tarvittavan puristusvaikutuksen aikaansaamiseksi voidesukan päälle sidotaan sopiva side, tavallisimmin 10 cm levyinen vähäelastinen kimmoside. Sitominen aloitetaan jalan ulkosivulta varpaiden tyven kohdalta. Jalkapöydän kohdalle sidotaan 2–3 kierrosta ja sitten edetään nilkkaan, huolehtien samalla, että jalkaterä on 90 asteen kulmassa sääreen nähden.
 4. Edetään sitoen kantapään yli ja palataan sitten jalkaterälle, jolloin kantapään ylitse vedetyt kierrokset lukkiutuvat. Näin estetään turvotusten syntyminen kantapään ja nilkan alueelle.
 5. Sitten edetään kierros kierrokselta ylös polvitaipeeseen saakka. Mitä tiheämpään kierrokset sidotaan, sitä voimakkaampi puristus syntyy.
 6. Leikataan näkyvillä olevat ylimääräiset voidesukan päät pois.

Voidesukan ja kimmositeen muodostama kaksoissidos vaihdetaan aluksi 2 kertaa viikossa ja jatkossa kerran viikossa.

Jos käytät enemmän Zipzocia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät: Paikalliset ihoreaktiot, esimerkiksi ihottuma, punoitus, kutina ja haavan reuna-alueiden pehmeneminen. Sieni-infektiot ovat mahdollisia. Jos tässä mainitsemattomia haittavaikutuksia esiintyy, tulee ne kaikki ilmoittaa lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zipzoc sisältää

 • Vaikuttava aine on sinkkioksidi. 1 g voidetta sisältää 200 mg sinkkioksidia.
 • Muut aineet ovat nestemäinen parafiini ja valkovaseliini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Voidesukka on 80 cm:n pituinen valkoinen puuvillasta valmistettu trikoosukka, johon 20-prosenttinen sinkkioksidivoide on imeytetty.

Pakkauskoot:

5 ja 10 voidesukkaa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja markkinoija

Evolan Pharma AB

PO Box 120

182 12 Danderyd

Ruotsi

Valmistaja

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17

2870 Puurs,

Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.06.2018

Yrityksen yhteystiedot:

EVOLAN PHARMA AB
P.O Box 120
SE-182 12 Danderyd
Sweden

www.evolan.se
+46 8 544 960 30
Tukkuliike: Oriola