BAFUCIN MINT imeskelytabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,9 mt, 12.05.2017 09:56:37)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bafucin Mint -imeskelytabletit

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Bafucin Mint on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bafucin Mintiä
 3. Miten Bafucin Mintiä otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bafucin Mintin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Bafucin Mint on ja mihin sitä käytetään

Bafucin Mint -imeskelytabletteja käytetään suun ja nielun desinfiointiin.

Bentsokaiini lievittää kipua puuduttamalla kipeän kohdan paikallisesti. Setyylipyridiniumkloridi, diklooribentsyylialkoholi ja gramisidiini estävät paikallisesti bakteerien toimintaa.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bafucin Mintiä

Älä ota Bafucin Mintiä

 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Bentsokaiini voi aiheuttaa methemoglobinemiaa, joka on vakava harvinainen haittavaikutus, ks. kohta 4.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos kurkkukipu pahenee tai ei lievity kolmen päivän jälkeen tai jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume, päänsärkyä tai pahoinvointia, koska kyseessä voi olla angiina.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bafucin Mint sisältää sorbitolia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Sorbitolilla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Energiasisältö 2,6 kcal/g sorbitolia.


3. Miten Bafucin Mintiä otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 5-vuotiaat: Yksi imeskelytabletti joka toinen tunti. Anna tabletin liueta hitaasti suussa. Älä ota enempää kuin 12 imeskelytablettia vuorokaudessa. Ei alle 5-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Jos otat enemmän Bafucin Mintiä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Valmisteen sisältämä sorbitoli voi usean gramman vuorokausiannoksena aiheuttaa vatsakipuja, ilmavaivoja ja ripulointia.

Harvinaisina haittavaikutuksina voi esiintyä ihottuman muodossa ilmeneviä yliherkkyysreaktioita ja methemoglobinemiaa.

Lopeta Bafucin Mintin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia methemoglobinemian oireita: Ihon, huulten ja kynsimarron kalpeus, harmaus tai sinertäminen, päänsärky, heikotuksen tunne, hengenahdistus, uupumus ja nopea sydämen syke.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Bafucin Mintin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä huoneenlämmössä (+15 – +25 °C). Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bafucin Mint sisältää
Vaikuttavat aineet ovat: Bentsokaiini, gramisidiini, setyylipyridiniumkloridi, 2,4-diklooribentsyylialkoholi.
Muut aineet ovat: Sorbitoli (E 420) 500 mg, sakkariininatrium, levomentoli, makrogoli 6000, etyyliselluloosa, piparminttuöljy, dimetikoni.

Lääkevalmisteen kuvaus
Lähes valkoinen, nelikulmainen, mentolin ja piparmintun makuinen tabletti, 11,5 x 11,5 x 6 mm.

Pakkauskoot
25 tai 50 imeskelytablettia tablettipurkissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

Valmistaja
Famar Health Care Services Madrid S.A.U
Avda. de Leganés 62
28923 - Alcorcón (Madrid)
Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.12.2016

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro