BAFUCIN MINT imeskelytabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 16.02.2022 20:32:16)

Bafucin Mint imeskelytabletit

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bafucin Mint -imeskelytabletteja käytetään suun ja nielun desinfiointiin.

Bentsokaiini lievittää kipua puuduttamalla kipeän kohdan paikallisesti. Setyylipyridiniumkloridi, diklooribentsyylialkoholi ja gramisidiini estävät paikallisesti bakteerien toimintaa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Bafucin Mintiä

  • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Bentsokaiini voi aiheuttaa methemoglobinemiaa, joka on vakava harvinainen haittavaikutus, ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Anna 5–6-vuotiaille lapsille vain aikuisen valvonnassa. Käytä varoen, jos sinulla on aspiraatio-ongelmia (ruoan tai nesteen vetäminen keuhkoihin) tai nielemisvaikeuksia.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos kurkkukipu pahenee tai ei lievity kolmen päivän jälkeen tai jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume, päänsärkyä tai pahoinvointia, koska kyseessä voi olla angiina.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bafucin Mint sisältää

  •  500 mg sorbitolia/tabletti. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän valmisteen käyttöä. Sorbitoli saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja olla lievästi laksatiivinen. 
  • makuainetta, joka sisältää eugenolia, linalo-olia ja d-limoneenia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.
  • alle 1 mmol natriumia (23 mg)/tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.  

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 5-vuotiaat: Yksi imeskelytabletti joka toinen tunti. Anna tabletin liueta hitaasti suussa. Älä ota enempää kuin 12 imeskelytablettia vuorokaudessa. Ei alle 5-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Bafucin Mintiä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Bafucin Mintin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia methemoglobinemian oireita: Ihon, huulten ja kynsimarron kalpeus, harmaus tai sinertäminen, päänsärky, heikotuksen tunne, hengenahdistus, uupumus ja nopea sydämen syke.

Harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta) voi esiintyä ihottuman muodossa ilmeneviä yliherkkyysreaktioita ja methemoglobinemiaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (+15 – +25 °C). Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bafucin Mint sisältää

Vaikuttavat aineet ovat: Bentsokaiini, gramisidiini, setyylipyridiniumkloridi, 2,4-diklooribentsyylialkoholi.

Muut aineet ovat: Sorbitoli (E 420), sakkariininatrium, levomentoli, makrogoli 6000, etyyliselluloosa, piparminttuöljy (sisältää eugenolia, linalo-olia ja d-limoneenia), dimetikoni.

Lääkevalmisteen kuvaus

Lähes valkoinen, nelikulmainen, mentolin ja piparmintun makuinen tabletti, 11,5 x 11,5 x 6 mm.

Pakkauskoot

25 tai 50 imeskelytablettia tablettipurkissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo

Valmistaja

Famar Health Care Services Madrid S.A.U, Alcorcón (Madrid), Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.1.2022

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro