GUAREM rakeet

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 06.07.2016 20:55:55)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Guarem rakeet

guar 100 %

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Guarem on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Guaremia
 3. Miten Guaremia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Guaremin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Guarem on ja mihin sitä käytetään

Guaremin vaikuttava aine guar on Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. palkokasvista peräisin oleva ravintokuitu. Yhdessä veden kanssa siitä muodostuu viskoosia geeliä. Guarem hidastaa hiilihydraattien imeytymistä ja pienentää siten aterian jälkeisiä verensokerien nousuja. Guarem alentaa myös seerumin kolesterolipitoisuutta.

Guaremia käytetään

 • tasapainottamaan aikuisiän diabetesta ruokavalion ja muun lääkehoidon ohella
 • vähentämään aterian jälkeistä verensokerin nousua insuliinihoitoisilla potilailla
 • alentamaan veren korkeaa kolesterolipitoisuutta.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Guaremia

Älä ota Guaremia

 • jos olet allerginen guarille
 • jos sinulla on maha-suolikanavan ahtautuma (tai tukos).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Guaremia.

Aloita Guaremin käyttö aina pieninä annoksina (2,5 g eli ½ mittalusikallista) välttääksesi mahdolliset haittavaikutukset. Erityisen tärkeää on juoda riittävästi nestettä samanaikaisesti Guarem-rakeiden kanssa (neuvottu tarkemmin kohdassa ”Miten Guaremia otetaan”).

Muut lääkevalmisteet ja Guarem

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Guaremin yhtäaikainen ottaminen eräiden muiden lääkeaineiden, kuten fenoksimetyylipenisilliinin eli V-penisilliinin, metformiinin ja glibenklamidin (suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä) sekä ehkäisytablettien kanssa voi hidastaa näiden lääkkeiden imeytymistä ja alentaa niiden tehoa. Tästä syystä kyseiset lääkkeet pitää ottaa vähintään kaksi tuntia ennen tai kaksi tuntia jälkeen Guarem-rakeiden ottamisen.

Muista mainita Guaremin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Koska guarkumi ei imeydy, Guaremia voi käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Guarem ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Sen aiheuttama verensokerin lasku voi kuitenkin joissakin tapauksissa heikentää ajokykyä ja tarkkuutta vaativan työn suoritusta. Hyvän sokeritasapainon vallitessa valmiste ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.


3. Miten Guaremia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Diabeteksen hoitoon 1 mittalusikallinen tai 5 g annospussi kolme kertaa päivässä aterioiden yhteydessä.

Hyperkolesterolemian hoitoon 1 mittalusikallinen tai 5 g annospussi 2–5 kertaa päivässä aterioiden yhteydessä.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Guarem-rakeet otetaan aina joko ruokaan sekoitettuna tai nesteen (vesi, mehu, maito ym.) kanssa aterioiden yhteydessä. Seos nautitaan välittömästi. Kuivia Guarem-rakeita ei saa nauttia sellaisenaan. Yhtä raeannosta kohden on nautittava nestettä vähintään yksi juomalasillinen.

Jos hoidon alussa esiintyy ruuansulatuskanavan oireita (ks. ”Mahdolliset haittavaikutukset”), on aiheellista käyttää pienempää annostusta (esim. 2,5 g eli 1/2 mittalusikallista) 2–3 kertaa päivässä viikon ajan. Annosta tulee lisätä asteittain suositeltuun hoitoannokseen saakka.

Jos otat enemmän Guaremia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Guaremin yliannostustapauksia ei tunneta. Suuri yliannos voinee aiheuttaa suolitukoksen.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Guaremia

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Guarem voi aiheuttaa haittavaikutuksena erilaisia mahavaivoja. Yleisimpiä ovat ilmavaivat, joita esiintyy lähes puolella käyttäjistä Guarem-hoidon alussa. Myös vatsakipua, pahoinvointia tai ripulia voi esiintyä. Yleensä oireet vähenevät tai häviävät hoidon jatkuessa. Myös annoksen pienentäminen vähentää mahaoireita (ks. myös kohta ”Miten Guaremia otetaan”). Mikäli oireet kuitenkin jatkuvat, keskeytä lääkkeen käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Guaremin säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Guarem sisältää

 • Vaikuttava aine on guar 100 %. Valmiste ei sisällä muita aineita.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleankellertäviä rakeita.

Pakkauskoot:
40 annospussia x 5 g rakeita
Annospussit ovat muovitettuja paperiannospusseja.

500 g rakeita, polyeteenimuovipurkki, jossa polyeteenimuovikansi. Pakkaus sisältää 5 gramman mittalusikan.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.7.2014

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola