IMOVAX POLIO injektioneste, suspensio

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 06.11.2018 19:05:30)

Imovax Polio injektioneste, suspensio

inaktivoitu poliorokote

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinut tai lapsesi rokotetaan, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle tai lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Imovax Polio on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imovax Polio -rokotetta
 3. Miten Imovax Polio -rokotetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Imovax Polio -rokotteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Imovax Polio on rokote, jota käytetään estämään polio-viruksen aikaansaamia infektioita. Rokote aktivoi kehon immuunipuolustusta kehittämään suojan (vasta-aineita) poliota vastaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Imovax Polio -rokotetta

 • jos olet tai lapsesi on allerginen jollekin rokotteen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet saanut tai lapsesi on saanut aiemmin vaikean reaktion Imovax Polio -rokotteesta tai jostain muusta rokotteesta, joka sisältää samoja ainesosia.
 • jos sinulla tai lapsellasi on sairaus, johon liittyy korkea kuume tai akuutti sairaus, rokotusta on lykättävä. Lievät infektiot eivät estä rokotteen käyttöä, mutta keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin sinut tai lapsesi rokotetaan Imovax Polio-rokotteella.

Imovax Polio voi sisältää jäämiä neomysiinistä, streptomysiinistä tai polymyksiini B:stä, joita käytetään rokotteen valmistusprosessin aikana. Keskustele lääkärin kanssa, jos olet tai lapsesi on allerginen näille antibiooteille.

Keskustele lääkärin kanssa ennen rokotusta

 • jos veressäsi tai lapsesi veressä on alhainen määrä verihiutaleita (trombosytopenia) tai sinulla tai lapsellasi on jokin veren hyytymishäiriö, sillä lihaksensisäisen injektion antamisen jälkeen voi esiintyä verenvuotoa.
 • jos immuunivasteesi tai lapsesi immuunivaste on heikentynyt. Rokotteen teho voi olla heikompi.

Muut lääkevalmisteet ja Imovax Polio

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai lapsesi käyttää, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät tai lapsesi käyttää niin kutsuttuja immunosupressiivisia lääkkeitä, sillä rokotteen teho voi heikentyä.

Imovax Polio voidaan antaa samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa, mutta eri rokotuskohtaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Rokotetta ei tule antaa raskaana oleville ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Tieto kulkeutumisesta äidinmaitoon puuttuu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rokotteella ei ole tunnettua vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

3. Miten valmistetta käytetään

Rokotus annetaan lihaksensisäisenä tai ihonalaisena injektiona, vauvoille ja pikkulapsille reiteen ja vanhemmille lapsille, nuorille ja aikuisille olkalihakseen. 1 annos on 0,5 ml.

Perusrokotus (primaari-immunisaatio):

Perusrokotukseen kuuluu 3 rokoteannosta, jotka annetaan 1–2 kuukauden välein alkaen 2–3 kuukauden iästä. Vaihtoehtoiseen perusrokotukseen kuuluu 2 rokoteannosta 2 kuukauden välein alkaen 3 kuukauden iästä, jolloin kolmas annos annetaan, kun lapsi on 12 kuukauden ikäinen.

Aikuisille, joita ei ole aiemmin rokotettu annetaan kaksi annosta 1–2 kuukauden välein.

Tehosterokotus:

Ensimmäinen tehosterokotus annetaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua kolmannesta primaari-injektiosta.

Lisätehosterokotukset esimerkiksi matkustettaessa polioendeemiselle alueelle annetaan kansallisten poliorokotussuositusten mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat injektiokohdan paikallisreaktiot (punoitus, kipu ja turvotus) sekä kuume.

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu (esiintymistiheys tuntematon):

Päänsärky, ihottuma, nokkosihottuma, yliherkkyysreaktiot, jotka voivat toisinaan olla vakavia; lievä ja ohimenevä nivel- tai lihaskipu, pistely, lyhytkestoiset kouristukset tai kuumekouristukset, levottomuus, uneliaisuus, ärtyisyys, imukudossairaus.

Hyvin ennenaikaisesti syntyneillä keskosilla (ennen raskausviikkoa tai raskausviikolla 28 syntyneillä) on riski hengityskatkokselle (apnea).

Yliherkkyysreaktioita, jonka oireina voi olla muun muassa kutinaa, ihoreaktioita, turvotusta (edeema) ja hengenahdistusta, anafylaktinen reaktio tai anafylaktinen shokki voi esiintyä rokotuksen jälkeen. Jos sinulla tai lapsellasi ilmenee näitä oireita vastaanotolta lähtemisen jälkeen, pitää hakeutua välittömästi lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imovax Polio sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat:
  Poliovirus tyyppi 1 (Mahoney), inaktivoitu 40 D-antigeeniyksikköä
  Poliovirus tyyppi 2 (MEF1), inaktivoitu 8 D-antigeeniyksikköä
  Poliovirus tyyppi 3 (Saukett), inaktivoitu 32 D-antigeeniyksikköä
   
 • Muut aineet ovat: 2-fenoksietanoli, formaldehydi, medium 199 Hanks-liuos ja suolahappo tai natriumhydroksidi (liuoksen pH:n säätämiseksi).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ampulli 1 x 0,5 ml ja 20 x 0,5 ml

Esitäytetty ruisku kiinteällä neulalla, 1, 10 ja 20 x 0,5 ml

Esitäytetty ruisku ilman neulaa, 1, 10 ja 20 x 0,5 ml

Myyntiluvan haltija

Sanofi Pasteur Europe

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon

Ranska

Valmistaja

Sanofi Pasteur

1541 avenue Marcel Mérieux

F-69280 Marcy l’Etoile

Ranska

Paikallinen edustaja

Sanofi Oy

Revontulenkuja 1

02100 Espoo

Puh: +358 (0) 201 200 300

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.10.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Huomioitavaa ennen rokotusta ja rokotuksen aikana

 • Rokotusta pitää lykätä kuumeen tai akuutin infektiotaudin aikana.
 • Rokotusta ei saa antaa suonensisäisenä injektiona: varmista, ettei neula lävistä verisuonia.
 • Kuten kaikkien injektoitavien rokotteiden kohdalla pitää Imovax Polio -rokote antaa varovaisuutta noudattaen henkilöille, joilla on jokin veren hyytymishäiriö, sillä lihaksensisäisen injektion antamisen jälkeen voi esiintyä verenvuotoa.
 • Ennen minkään eloperäisen rokotteen antamista tulee rokotteen antamisesta vastaavan henkilön tehdä kaikki mahdolliset varotoimenpiteet allergisen tai muun reaktion välttämiseksi. Tarpeellinen lääkehoito tulee aina olla saatavilla harvinaisen rokotteen antamista seuraavan anafylaktisen reaktion varalta. Sama pätee kaikkiin injektiona annettaviin rokotteisiin.
 • Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Antotapa

Rokotus injisoidaan mieluiten lihaksensisäisesti, vanhemmille lapsille, nuorille ja aikuisille olkapäähän, ja vauvoille ja pikkulapsille reiteen. Sen voi antaa myös ihonalaisesti.

Rokotteen tulee olla kirkas ja väritön. Rokotetta ei tule käyttää, jos se on samea.

Tätä rokotetta ei saa sekoittaa muiden lääkkeiden kanssa, sillä yhteensopivuustutkimuksia ei ole suoritettu. Jos muita rokotteita annetaan samanaikaisesti, ne pitää pistää eri kohtiin.

 

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro