AKINETON tabletti 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 02.06.2024 22:55:48)

Akineton 2 mg tabletti

biperideenihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Akineton on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Akineton-tabletteja
 3. Miten Akineton-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Akineton-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkettä käytetään kaikkiin Parkinsonin taudin muotoihin ja tiettyjen lääkkeiden aiheuttamiin Parkinsonin taudin kaltaisiin oireisiin. Parkinsonin taudissa Akineton vähentää vapinaa ja jäykkyyttä. Akineton on keskushermostoon vaikuttava antikolinerginen aine, jonka hoidollinen vaikutus perustuu kilpailevaan sitoutumiseen muskariinireseptoreihin, etenkin M1-reseptoreihin (hermosolun osa johon välittäjäaine vaikuttaa).

Biperideenia, jota Akineton sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Akineton-tabletteja

 • jos olet allerginen vaikuttavalla aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Akinetonia ei ehdottomasti saa käyttää potilailla, joilla on tietynlainen silmänpainetauti (ahdaskulmaglaukooma) tai potilailla joilla on mahasuolikanavasairaus johon liittyy ruoan läpikulkuvaikeuksia.
 • Potilaiden joilla on eturauhasen liikakasvua (virtsaamisvaikeuksien vaara) tai potilaiden joilla on taipumus nopeaan pulssiin, olisi vältettävä Akineton-lääkitystä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Akineton-tabletteja.

 • Haittavaikutuksia esiintyy erityisesti hoidon varhaisvaiheessa ja jos annosta lisätään liian nopeasti. Vanhuspotilaat, erityisesti sellaiset, joilla on aivovaurioita, voivat olla usein erittäin herkkiä jopa normaaleille lääkeannoksille.
 • Kuten eläintutkimukset ovat osoittaneet, keskushermostoon vaikuttavat antikolinergiset lääkkeet kuten Akineton voivat lisätä alttiutta aivoperäisiin kouristuksiin. Tämä tulee ottaa huomioon hoidettaessa näihin taipuvaisia henkilöitä.
 • Yksittäisiä Akinetonin väärinkäyttötapauksia ja niistä johtuvia riippuvuustapauksia on todettu. Tämä ilmiö voi liittyä satunnaisesti havaittuun lääkkeen mielialaa kohottavaan ja ohimenevästi hyvänolontunteen aiheuttavaan vaikutukseen.

Muut lääkevalmisteet ja Akineton

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos sitä otetaan yhdessä tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa. Ilmoita aina sen vuoksi lääkärille kaikki käyttämäsi lääkkeet.

Alkoholin vaikutukset voivat voimistua Akineton-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Akinetonin käytöstä raskauden aikana on vain rajoitetusti tietoa. Neuvottele siksi lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä raskauden aikana.

Akinetonin vaikuttava aine biperideeni menee äidinmaitoonkin. Imetystä ei suositella lääkkeen käytön aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Erityisesti silloin kun Akinetonia otetaan yhdessä muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden, antikolinergisten aineiden tai alkoholin kanssa, hermostoperäiset haittavaikutukset voivat heikentää autonajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Akineton sisältää laktoosimonohydraattia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annostuksen. Akineton-hoito aloitetaan normaalisti pieninä nousevina annoksina, hoitovaikutuksesta ja haittavaikutuksista riippuen. Koska biperideeni vähentää syljen eritystä, karieksen vaara lisääntyy. Siksi suun hygieniaan on kiinnitettävä tavallista suurempaa huomiota ja hyödyllistä on lisätä syljen eritystä esim. ksylitolipurukumin tai –pastillien käytöllä.

Jos käytät enemmän Akineton-tabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen oireet: Yliannostuksen oireet ovat samanlaiset kuin atropiinimyrkytyksessä eli perifeeriset antikolinergiset oireet (laajat, hitaasti reagoivat silmäterät, kuivat limakalvot, kasvojen punoitus, sykkeen kiihtyminen, rakon ja suoliston heikkous, lämmönnousu, etenkin lapsilla) ja keskushermostoperäiset oireet (levottomuus, sekavuus, tajunnan hämärtyminen ja/tai hallusinaatiot). Jos myrkytys on voimakas, siihen liittyy verenkierto- ja hengityskollapsin vaara.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Sivuvaikutuksia voi esiintyä erityisesti hoidon alussa ja jos annostusta lisätään liian nopeasti.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • suuremmilla annoksilla jännitys, levottomuus, pelko, sekavuus, harhaisuus, hallusinaatiot, unettomuus, keskushermoston yliaktivoituminen potilailla, joiden aivotoiminta on heikentynyt, REM-unen (vilkeunen) väheneminen
 • väsymys, huimaus, muistivaikeudet
 • sydämen tiheälyöntisyys
 • suun kuivuminen, pahoinvointi, mahaoireet
 • lihasten nykiminen
 • uneliaisuus

Hyvin harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 10000:sta):

 • yliherkkyys
 • hermostuneisuus, euforia
 • päänsärky, pakkoliikkeet, haparointi, puhehäiriöt, taipumus aivoperäisiin kohtausoireisiin ja kouristuksiin
 • näkökyvyn häiriö, silmien mustuaisten laajeneminen, valoherkkyys, ahdaskulmaglaukooma
 • sydämen hidaslyöntisyys
 • ummetus
 • hikoilun väheneminen, allerginen ihottuma
 • virtsaamishäiriöt, erityisesti potilailla, joilla on eturauhasen liikakasvua, virtsaumpi

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • sylkirauhasen tulehdus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Lääke säilytetään huoneenlämmössä (+15 - +25°C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Akineton sisältää

 • Vaikuttava aine on biperideenihydrokloridi. Yksi tabletti sisältää 2 mg biperideenihydrokloridia
 • Muut aineet ovat maissitärkkelys, perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti 38 mg, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kopovidoni, talkki, magnesiumstearaatti, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, litteä tabletti, jossa ristiuurre tabletin toisella puolella, halk. 9 mm.

100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Laboratorio Farmaceutico S.I.T, Specialita´Igienico Terapeutiche S.r.l, Via Cavour, 70, 27035 MEDE (PV), Italia, Puh: 0039 - 0384 820416

Valmistaja:

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT Srl. Mede, Italia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

13.1.2016

 

Yrityksen yhteystiedot:

POA Pharma Scandinavia AB
Hyllie Stationstorg 31, vån 5
215 32 Malmö
Sweden

info@poaab.com
www.galen-pharma.com
+46 31 7880599
Tukkuliike: Oriola