DUACT kapseli, kova 8/60 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 16.07.2016 04:19:37)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

DUACT® kapseli, kova
akrivastiini 8 mg ja pseudoefedriinihydrokloridi 60 mg

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Duact on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Duact-kapseleita
 3. Miten Duact-kapseleita käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Duact-kapseleiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Duact on ja mihin sitä käytetään

Duact-kapseleiden teho perustuu kahden lääkeaineen yhteisvaikutukseen: akrivastiinin, joka on nopeavaikutteinen uuden polven antihistamiini, ja pseudoefedriinin, joka vähentää limakalvojen turvotusta.

Duact-kapseleita käytetään allergisen nuhan hoitoon.

Akrivastiinia ja pseudoefedriinihydrokloridia, joita Duact sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Duact-kapseleita

Älä käytä Duact-kapseleita

 • jos olet allerginen akrivastiinille, pseudoefedriinille, triprolidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista: vaikea sepelvaltimotauti, vaikea verenpainetauti, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, kilpirauhasen liikatoiminta, vaikeita sydämen rytmihäiriöitä, virtsaumpi tai kohonnut silmänpaine.
 • jos sinulla on ollut aivohalvaus tai riskitekijöitä, jotka voisivat lisätä verenvuotohalvauksen vaaraa.
 • jos käytät tai olet käyttänyt ns. MAO:n estäjiä kahden edeltävän viikon aikana.
 • jos käytät jo jotain muuta nenän tukkoisuutta vähentävää lääkettä joko suun tai nenän kautta.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Duactia

 • jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista: kohonnut verenpaine, sydänsairaus, diabetes, kilpirauhasen liikatoiminta, sydämen rytmihäiriöitä, kohonnut silmänpaine, suurentunut eturauhanen.
 • jos sinulla on tai on ollut aivoverisuonisairaus tai riskisi saada se on suuri.
 • lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja käänny lääkärin puoleen välittömästi, jos saat äkillisen vaikean päänsäryn, pahoinvointia, oksentelua tai näköhäiriöitä.
 • jos käytät tiettyjä lääkeaineita, ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Duact”.
 • Duact-kapselissa oleva pseudoefedriini antaa positiivisen tuloksen urheilijoiden doping-testissä.
 • jos olet menossa allergiatestiin, lopeta Duact-kapseleiden käyttö 2 vuorokautta ennen allergiatestausta.
 • jos olet yli 60-vuotias, jolloin lääkäri saattaa haluta seurata vointiasi säännöllisesti.
 • jos olet menossa nukutuksen vaativaan leikkaukseen, kerro hoitavalle lääkärille Duact-hoidostasi. Lääkäri voi joutua keskeyttämään Duact-hoidon.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos saat äkillistä vatsakipua, peräsuoliverenvuotoa tai muita paksusuolitulehdukseen viittaavia oireita.

Lapset
Ei alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Duact
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Käytä Duact-kapseleita varoen, jos käytät

 • verenpainelääkkeitä (esim. bretylium, betanidiini, guanetidiini, debrisokiini, metyylidopa ja alfa- ja beetasalpaajat)
 • nenän tukkoisuutta vähentäviä valmisteita (esim. fenyylipropanolamiini, fenyyliefriini, ksylometatsoliini, oksimetatsoliini)
 • trisyklisiä masennuslääkkeitä
 • ns. MAO:n estäjiä (masennuksen ja Parkinsonin taudin hoitoon)
 • oksatsolidinoni-antibiootteja (esim. linetsolidi)
 • ruokahalua hillitseviä lääkkeitä
 • amfetamiinin kaltaisia keskushermostoa piristäviä aineita (psykostimulantteja)
 • verisuonia supistavia lääkkeitä (esim. bromokriptiini, pergolidi, lisuridi, kabergoliini, ergotamiini tai dihydroergotamiini)
 • digitalista
 • mahahappolääkkeitä (antasideja tai protonipumpun estäjiä) tai kaoliinia.

Duact alkoholin kanssa
Alkoholi voi muuttaa lääkkeen vaikutuksia joillakin yksilöillä. Vältä runsasta alkoholin käyttöä, kuten yleensäkin, lääkityksen yhteydessä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Duact-kapseli sisältää laktoosia (sokerityyppi)
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Duact-kapseleita käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille on 1 kapseli tarvittaessa enintään 3 kertaa vuorokaudessa. Kapselit otetaan sun kautta.

Käyttö lapsille
Ei alle 12-vuotiaille lapsille.
Hoito tulee lopettaa, kun oireet ovat hävinneet.
Hoitoajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt, noin 10 päivää.

Jos otat enemmän Duact-kapseleita kuin sinun pitäisi
Duact-kapseleiden yliannostus saattaa aiheuttaa ärtyisyyttä, rauhattomuutta, vapinaa, kouristelua, sydämentykytyksiä, verenpaineen nousua ja virtsaamisvaikeuksia. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Duact-kapselin
Jos unohdat ottaa kapselin, ota se heti kun muistat asian. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

 • uneliaisuus.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta)

 • suun kuivuminen, pahoinvointi, oksentelu
 • heitehuimaus; hermostuneisuus; unihäiriöt, mukaan lukien unettomuus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta)

 • yliherkkyysreaktiot ihottumasta anafylaksiaan
 • kiihtyneisyys, rauhattomuus, hallusinaatiot
 • äkillinen yleistynyt märkärakkulainen ihottuma (turvonnut punainen ihoalue, jossa on runsaasti pieniä rakkuloita), allerginen ihotulehdus, ihottuma
 • virtsaamisvaikeudet, virtsaumpi
 • aivojen takaosan enkefalopatiaoireyhtymä (posterior reversible encephalopathy eli PRES) ja ohimenevä aivojen vasokonstriktio-oireyhtymä (reversible cerebral vasoconstriction syndrome eli RCVS). Oireita voivat olla päänsärky, sekavuus, kouristuskohtaukset ja/tai näköhäiriöt.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

 • sydämen tiheälyöntisyys, sydämentykytys
 • verenpaineen nousu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.       Duact-kapseleiden säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Säilytä kuivassa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Duact-kapselit sisältävät

 • Vaikuttavat aineet: akrivastiinia 8 mg ja pseudoefedriinihydrokloridia 60 mg yhdessä kapselissa.
 • Muut aineet: laktoosimonohydraatti 147 mg, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, liivate, väriaineet titaanidioksidi (E 171), rautaoksidi (E 172) ja shellakka.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkea, kova gelatiinikapseli, jossa painatus Wellcome logo ja Duact.

24, 48 ja 96 kapselia läpipainopakkauksessa (PVC/PVdC/alumiini-läpipainopakkaus tai lapsiturvallinen PVC/PVdC/alumiini/paperi-läpipainopakkaus).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

The Wellcome Foundation Ltd

980 Great West Road, Brentford

Middlesex TW8 9GS

Iso-Britannia

Valmistaja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Puola

ja/tai

S.C. Europharm S.A., Brasov, Romania

tai

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Saksa

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
GlaxoSmithKline Oy
PL 24 (Piispansilta 9 A)
02231 Espoo
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.05.2016

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro