NICORETTE MICROTAB resoribletti 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,7 mt, 02.06.2024 20:18:16)

Nicorette Microtab 2 mg resoribletti, kielen alle

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos et kykene pysymään tupakoimattomana 6 kuukauden Nicorette Microtab -hoidon jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.       Mitä Nicorette Microtab on ja mihin sitä käytetään

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette Microtab -valmistetta

3.       Miten Nicorette Microtab -valmistetta käytetään

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

5.       Nicorette Microtab -valmisteen säilyttäminen

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nicorette Microtab kuuluu lääkeaineryhmään, jonka valmisteet helpottavat tupakoinnin lopettamista.

Nicorette Microtab -valmisteen sisältämä nikotiini lievittää nikotiinihimoa ja vieroitusoireita, kun lopetat tupakoinnin, ja estää siten tupakoinnin uudelleen aloittamista. Nicorette Microtab on tarkoitettu tupakoitsijoille, jotka ovat motivoituneita lopettamaan tupakoinnin.

Kun elimistösi ei yhtäkkiä enää saakaan nikotiinia tupakasta, seurauksena on erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, joita kutsutaan vieroitusoireiksi. Nicorette Microtab estää tai ainakin vähentää tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, koska Nicorette Microtab -valmisteesta elimistösi saa edelleen hieman nikotiinia hetken aikaa.

Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nicorette Microtab -valmistetta, jos

 • olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • olet alle 12-vuotias
 • et ole koskaan tupakoinut.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicorette Microtab -valmistetta, jos sinulla on

 • ollut hiljattain (kuluneen 3 kuukauden aikana) sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • rasitusrintakipuja (epävakaa angina pectoris) tai levossa ilmaantuvaa rintakipua
 • sydänsairaus, joka vaikuttaa sydämen lyöntitiheyteen tai rytmiin
 • hoitamaton verenpainetauti
 • joskus ilmennyt allerginen reaktio, johon on liittynyt huulten, kasvojen ja nielun turvotusta (angioedeema) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma). Nikotiinikorvaushoito voi joskus laukaista tällaisen reaktion.
 • vaikea tai keskivaikea maksasairaus
 • vaikea munuaissairaus
 • diabetes
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
 • maha- tai pohjukaissuolihaava
 • ruokatorvitulehdus
 • aiemmin ollut epilepsia tai kouristuskohtauksia.

12–17-vuotiaat nuoret saavat käyttää Nicorette Microtab -valmistetta vain terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Nicorette Microtab ei sovi tupakoimattomille henkilöille.

Lopeta tupakointi kokonaan Nicorette Microtab -hoidon aikana.

Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa tämän kuolemaan. Siksi Nicorette Microtab -resoribletit on ehdottomasti säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Muut lääkevalmisteet ja Nicorette Microtab

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • teofylliiniä astmaan
 • takriinia Alzheimerin tautiin
 • klotsapiinia skitsofreniaan
 • ropinirolia Parkinsonin tautiin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

On erittäin tärkeää lopettaa tupakointi raskausaikana, koska tupakointi voi heikentää lapsesi kasvua. Se voi aiheuttaa myös lapsen syntymisen ennenaikaisesti tai jopa kuolleena. Parasta olisi lopettaa tupakointi ilman nikotiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Jos et onnistu, käytä Nicorette Microtab -valmistetta vasta, kun olet keskustellut terveydenhoidon ammattilaisen kanssa.

Vältä Nicorette Microtab -valmisteen käyttöä imetysaikana, koska nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseesi. Jos lääkärisi on suositellut sinulle Nicorette Microtab -valmisteen käyttöä imetysaikana, ota resoribletti heti imettämisen jälkeen, mutta ei imettämistä edeltävien kahden tunnin aikana.

Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä naisilla ja miehillä. Nikotiinin vaikutuksia hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole todettu.

Nicorette Microtab sisältää 84,5 mg beetadeksia (β-syklodekstriini) per resoribletti.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus riippuu siitä, kuinka voimakas nikotiiniriippuvuutesi on.

Hoidon alussa voit ottaa 1 resoribletin 1–2 tunnin välein. Useimmiten 8–12 resoriblettia vuorokaudessa on riittävä määrä.

Jos nikotiiniriippuvuutesi on voimakas tai jos poltat yli 20 savuketta/päivä, aloita 2 resoribletilla 1–2 tunnin välein. Ota enintään 30 resoriblettia vuorokaudessa.

Nicorette Microtab on resoribletti (kielenalustabletti) eli se pannaan kielen alle.

Pane resoribletti kielen alle, ja anna syljen hajottaa se hitaasti. Tämä vie noin puoli tuntia. Älä pureskele tai niele resoriblettia. Jos kuitenkin vahingossa nielaiset resoribletin, myrkytysriski on pieni.

Hoidon kesto on yksilöllinen.

Hoidon tulisi kestää noin 2–3 kuukautta. Pienennä tämän jälkeen nikotiiniannosta vähitellen.

Lopeta hoito, kun käytät enää 1–2 resoriblettia vuorokaudessa.

Säännöllisen Nicorette Microtab -hoidon enimmäiskestoksi suositellaan tavallisesti 6 kuukautta. Joskus hoitoa on ehkä jatkettava pitempään, jotta vältytään tupakoinnin uudelleen aloittamiselta. Säilytä jäljelle jääneet resoribletit, koska halu tupakoida voi herätä yhtäkkiä uudestaan.

Jos käytät enemmän Nicorette Microtab -valmistetta kuin sinun pitäisi

Voit saada liikaa nikotiinia elimistöösi, jos tupakoit ja käytät Nicorette Microtab -valmistetta samanaikaisesti.

Jos lapsi on ottanut Nicorette Microtab -valmistetta tai olet itse ottanut sitä liikaa, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa kuolemaan.

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, lisääntynyt syljeneritys, vatsakivut, ripuli, hikoilu, päänsärky, heitehuimaus, kuulohäiriöt ja voimakas heikkouden tunne. Suuressa yliannostuksessa voi lisäksi ilmetä verenpaineen laskua, pulssin heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, syvää uupumusta, verenkierron romahtamista ja kouristuksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Nicorette Microtab voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa käytetty nikotiini. Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät haittavaikutukset (vieroitusoireet)

Jotkut tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset voivat olla vähentyneestä nikotiinin saannista johtuvia vieroitusoireita:

 • ärtyneisyys, aggressiivisuus, kärsimättömyys, turhautuneisuus
 • ahdistuneisuus, levottomuus, keskittymisvaikeudet
 • yöheräily, unihäiriöt
 • lisääntynyt ruokahalu, painon nousu
 • alakuloisuus
 • tupakanhimo (nikotiinihimo)
 • sydämen sykkeen hidastuminen
 • verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat
 • huimaus, heikko olo
 • yskä, kurkkukipu, tukkoinen tai vuotava nenä
 • ummetus.

Haittavaikutukset

Lopeta Nicorette Microtab -valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia harvinaisia haittavaikutuksia (angioedeeman merkkejä):

 • kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemisvaikeudet
 • nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä): Yskä, päänsärky, hikka, pahoinvointi, nielun ärsytys.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä): Paikalliset vaikutukset, kuten polttava tunne, tulehdus suussa, makuaistin muutokset, suun kuivuminen, lisääntynyt syljeneritys, ruoansulatushäiriö, vatsakipu tai -vaivat, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, väsymys, yliherkkyys (allergia).

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta): Nenäoireet, kuten tukkoisuus, aivastelu ja vuotava nenä, hengityksen vinkuminen (bronkospasmi), tunne, että hengitys on tavallista työläämpää (hengenahdistus), kurkun kuristaminen, punastuminen, pistely, lisääntynyt hikoilu, suun oireet, kuten pistely suussa, kielen tulehdus, suun haavaumat, suun limakalvojen vauriot, äänen muutokset, kipu suussa tai nielussa, röyhtäily ja verta vuotavat ikenet, sydämentykytys (epätavallinen tietoisuus sydämen lyönneistä), nopea sydämen syke, korkea verenpaine, ihottuma ja/tai ihon kutina (pruritus, nokkosihottuma), epänormaalit unet, rintakipu tai -vaivat, voimattomuus, huonovointisuus.

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta): Nielemisvaikeus, suun heikentynyt tunto, yökkäily, epänormaali sydämen syke.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): Näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelvuoto, kurkun kuivuminen, maha-suolikanavan vaivat, kipu huulissa, ihon punoitus, allergiset reaktiot mukaan lukien kasvojen ja suun turvotus (angioedeema tai anafylaksi), kouristuskohtaukset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 ºC.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicorette Microtab sisältää

 • Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi resoribletti sisältää 2 mg nikotiinia nikotiinibeetadeksinä.
 • Muut aineet ovat: beetadeksi (β-syklodekstriini), krospovidoni, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai lähes valkoinen, litteä, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 6 mm. Tabletin toiselle puolelle on kaiverrettu ''NIC'' ja toiselle puolelle ''2''.

Pakkauskoot:

20, 30, 90, 100 tai 150 resoriblettia läpipainoliuskassa. Pakkaus saattaa sisältää säilytyskotelon.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy, PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.6.2023

Yrityksen yhteystiedot:

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
PL 90
02601 ESPOO

Consumer-fi@kenvue.com
+358 20 7531450
Tukkuliike: Tamro