VITA-B6 tabletti 200 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 27.07.2021 19:10:16)

VITA-B6 200 mg -tabletti

Pyridoksiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  4. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä VITA-B6 on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät VITA-B6 -valmistetta

3. Miten VITA-B6 -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. VITA-B6 -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

VITA-B6 -tabletteja käytetään pyridoksiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon.

B6-vitamiini eli pyridoksiini on vesiliukoinen vitamiini, jolla on moninaisia tehtäviä elimistössä. Pyridoksiini on tärkeä tekijä aminohappojen ja valkuaisaineiden aineenvaihdunnassa. Se osallistuu myös monien välittäjäaineiden, kuten adrenaliinin ja serotoniinin synteesiin. Pyridoksiinia tarvitaan lisäksi sappihappojen ja tyydyttämättömien rasvahappojen aineenvaihduntaan. Pyridoksiinin päivittäinen saantisuositus (RDA) on 1,2-1,5 mg, raskaana olevilla 1,4 mg ja imettävillä 1,5 mg.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä VITA-B6 -valmistetta

- jos olet allerginen pyridoksiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät VITA-B6 -valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja VITA-B6

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Levodopaa, hydralatsiinia, penisillamiinia, isoniatsidia ja sykloseriiniä voidaan käyttää VITA-B6 -tablettien kanssa samanaikaisesti vain lääkärin valvonnassa.

Raskaus ja imetys

VITA-B6 -tabletteja voidaan käyttää myös raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

VITA-B6 -tablettien ottaminen ei vaikuta ajokykyyn eikä koneidenkäyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on aikuisille ja yli 15- vuotiaille 1 tabletti kerran päivässä. Ohjeen mukaista annostusta ei pidä ylittää. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin. Tabletit nautitaan runsaan nesteen kera. Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän VITA-B6 -valmistetta kuin sinun pitäisi

Suurten annosten pitkäaikainen käyttö (yli 500 mg vuorokaudessa) on aiheuttanut muistihäiriöitä, sensorisia ja motorisia neuropatioita ja jopa halvauksia. Pitkäaikainen suurten annosten äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa puutosoireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutukset ovat harvinaisia. Suurten annosten pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten puutumista, lihasheikkoutta, muistihäiriöitä ja kömpelyyttä. Jopa hermovaurioita on raportoitu. Jos edellä mainittuja oireita esiintyy, tulee Vita-B6 -tablettien käyttö lopettaa. Muita haittavaikutuksia voivat olla ihottumat. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks.yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä VITA-B6 sisältää:

  • Vaikuttava aine on pyridoksiinihydrokloridi 200 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys ja povidoni.

VITA-B6 -tabletit ovat laktoosittomia.Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija on 11 mm.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoko:

50 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Vitabalans Oy, Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Puh.: (03) 615 600

Fax.: (03) 6183130

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.7.2021

 

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro