PONSTAN FORTE tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 12.05.2017 16:25:58)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Ponstan Forte 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

mefenaamihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Katso kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Ponstan Forte -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ponstan Forte -tabletteja
 3. Miten Ponstan Forte -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ponstan Forte -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Ponstan Forte -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

Valmisteen vaikuttava aine, mefenaamihappo, lievittää tulehduksen oireita, kipua ja kuumetta.

Ponstan Forte -tabletteja käytetään

 • Nivelreuman, selkärankareuman ja nivelrikon hoitoon sekä nivelten seudun pehmytosavammoissa
 • Migreenin hoitoon
 • Kivuliaiden ja runsaiden kuukautisten hoitoon
 • Hammaskirurgisissa toimenpiteissä.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ponstan Forte -tabletteja

Älä käytä Ponstan Forte -tabletteja

 • jos olet allerginen mefenaamihapolle, asetyylisalisyylihapolle, muille tulehduskipulääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on joskus aiemmin ollut tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittynyt ruuansulatuskanavan verenvuoto tai puhkeama
 • jos sinulla on parhaillaan maha- tai pohjukaissuolihaava tai siihen liittyvä verenvuoto
 • jos sinulla on maha-suolikanavan pitkäaikainen tulehdus
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ponstan Fortea.
Ole erityisen varovainen Ponstan Forte -tablettien suhteen, jos

 • sinulla on jatkuvia tai toistuvia maha-suolikanavan vaivoja
 • käytät alkoholia, koska se suurentaa ruuansulatuskanavan haittatapahtumien riskiä
 • sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos luulet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli, tupakointi)
 • olet iäkäs, koska ruuansulatuskanavan vuotojen riski ja munuaisen vajaatoiminnan riski on suurempi iäkkäillä potilailla
 • sinulla on nestevajausta esim. kuumalla ilmalla. Juo riittävästi nesteitä Ponstan Forte-lääkityksen aikana
 • suunnittelet raskaaksi tuloa, koska tämä lääke saattaa vaikeuttaa sitä
 • olet raskaana. Tätä lääkettä tulisi käyttää raskauden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana ainoastaan mikäli lääkäri katsoo käytön välttämättömäksi.

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkin seuraavista oireista:

 • ripulia tai epätavallisia vatsaoireita, etenkin hoidon alussa
 • ihoreaktioita, limakalvomuutoksia tai muita yliherkkyysoireita (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Tämän kaltaiset vakavat iho-oireet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Ponstan Forte voi peittää kuumeen ja tulehduksen merkit.

Lääkkeiden, kuten Ponstan Forte -valmisteen, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositusannosta tai suositeltua hoidon kestoa.

Muut lääkevalmisteet ja Ponstan Forte
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ponstan Forte -tabletit voivat vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, joten kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • kortikosteroidit
 • varfariini ja muut veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • asetyylisalisyylihappo ja muut tulehduskipulääkkeet
 • ns. serotoniinin takaisinoton estäjät
 • diabeteslääkkeet (insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet)
 • litium
 • metotreksaatti
 • siklosporiini
 • takrolimuusi
 • verenpainelääkkeet.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ponstan Forte saattaa vaikuttaa haitallisesti raskauteen, sikiöön ja imetettävään lapseen. Siksi Ponstan Forte -tabletteja ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ponstan Forte saattaa vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Älä ota Ponstan Forte -tabletteja, jos suunnittelet raskautta tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi, ellei se ole aivan välttämätöntä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Nämä tabletit eivät vaikuta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.


3. Miten Ponstan Forte -tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Voit vähentää mahdollisia maha-suolikanavan ärsytysoireita ottamalla annoksen ruokailun yhteydessä.

Aikuiset ja yli 14-vuotiaat: Suositeltava hoidon aloitusannos on 1 tabletti kolmesti vuorokaudessa. Annos voidaan mahdollisesti pienentää 1 tablettiin kahdesti vuorokaudessa.

Migreenin hoitoon 1 tabletti ensioireiden ilmaantuessa. Tarvittaessa annos voidaan uusia. Kokonaisannos vuorokaudessa saa olla kuitenkin enintään 1 500 mg (3 tablettia).

Jos otat enemmän Ponstan Forte -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Ponstan Forte -tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annoksesi tavanomaiseen aikaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymispaikan mukaan.

Yleisimmin havaitut haittavaikutukset liittyvät ruuansulatuskanavaan.

Ruuansulatuselimistö: Yleiset. Ripuli, pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, närästys, ilmavaivat, ruuansulatuskanavan tulehdukset, mahalaukun haavaumat, joihin voi liittyä verenvuotoa, ummetus, verta ulosteessa tai oksennuksessa, haavainen suutulehdus, paksusuolentulehduksen tai Crohnin taudin paheneminen.
Melko harvinaiset. Rasvaripuli, haimatulehdus, ruokahaluttomuus, paksusuolen tulehdus.
Maksa ja sappi: Maksatulehdus, keltaisuus, erilaiset maksahaitat.
Veri ja imukudos: Anemia, veriarvojen muutokset.
Immuunijärjestelmä: Vakava yliherkkyysreaktio.
Aineenvaihdunta ja ravitsemus: Verensokeritasapainon heikkeneminen diabeetikoilla, veren liian pieni natriumpitoisuus, nesteen kerääntyminen elimistöön.
Hermosto: Aivokalvotulehdus, uneliaisuus, heitehuimaus, päänsärky, näön hämärtyminen, kouristukset, unettomuus.
Psyykkiset häiriöt: Hermostuneisuus.
Silmät: Silmän ärsytys, korjaantuva värinäön menetys.
Kuulo ja tasapainoelin: Korvakipu.
Sydän: Sydämentykytys, turvotus, sydämen vajaatoiminta.
Verisuonisto: Verenpaineen liiallinen lasku tai nousu.
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: Astma, hengenahdistus.
Iho ja ihonalainen kudos: Kasvojen, huulten, kielen, kurkunpään ja/tai raajojen turvotus, joka voi olla vakavaa (angioedeema), erilaiset vaikeat iho-oireet (turvotus, hilseily), ihotulehdus, hikoilu, kutina, nokkosihottuma tai muu ihottuma.
Munuaiset ja virtsatiet: Munuaisten vajaatoiminta, verta virtsassa, virtsaamishäiriöt, erilaiset munuaishaitat.
Yleisoireet: Elimistön normaalia alhaisempi lämpötila lapsipotilailla, turvotus.
Tutkimukset: Poikkeavat munuais- ja maksa-arvojen tulokset.

Lopeta lääkitys ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee

 • ripulia tai epätavallisia vatsaoireita, etenkin hoidon alussa
 • kasvojen, huulten, kielen, kurkunpään ja/tai raajojen turvotusta
 • ihoreaktioita, limakalvomuutoksia tai muita yliherkkyysoireita (ks. kohta Haittavaikutukset). Vaikeat ihoreaktiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Lääkkeiden, kuten Ponstan Forte -valmisteen, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Ponstan Forte -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ponstan Forte -tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on mefenaamihappo. Yksi tabletti sisältää 500 mg mefenaamihappoa.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, metyyliselluloosa, natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, talkki, hypromelloosi, makrogoli 6000, vanilliini, titaanidioksidi (E171) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Valmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Vaaleankeltainen, soikea tabletti.

Pakkauskoot: 50 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puhelin (09) 430 040

Valmistaja
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg
Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.1.2017

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro