GALIEVE PEPPERMINT purutabletti 250/133,5/80 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 24.03.2021 19:01:37)

PAKKAUSSELOSTE

Galieve Peppermint, purutabletti

Natriumalginaatti
Natriumvetykarbonaatti
Kalsiumkarbonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää tätä lääkettä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 7 päivän jälkeen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Galieve Peppermint -purutabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Galieve Peppermint -purutabletteja
3. Miten Galieve Peppermint -purutabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Galieve Peppermint -purutablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Galieve Peppermint -purutabletit muodostavat mahansisällön pinnalle kelluvan suojakerroksen, joka estää mahahapon nousua ruokatorveen ja siitä aiheutuvaa polttelua rintalastan alla ja epämukavuutta suussa ja nielussa. Närästystä voi esiintyä ruokailun jälkeen (esim. rasvaisen tai mausteisen aterian jälkeen), raskauden aikana tai potilailla, joilla on ruokatorvitulehdukseen liittyviä oireita (kuten nielemisvaikeuksia ja/tai kipua nieltäessä, suun haavaumia, oksentelua).

Galieve Peppermint -purutabletteja käytetään mahalaukusta ruokatorveen tapahtuvan käänteisvirtauksen oireiden hoitoon, kuten hapon käänteisvirtaukseen, närästykseen ja ruonsulatusvaivoihin (takaisinvirtauksesta johtuviin), esimerkiksi aterioiden jälkeen, raskauden aikana tai kun potilaalla on ruokatorvitulehdukseen liittyviä oireita.

 

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTEJA

Älä käytä tätä lääkettä jos:
- olet allerginen (yliherkkä) jollekin Galieve Peppermint -purutablettien aineelle, koska hyvin harvoin on ilmennyt hengitysvaikeuksia ja ihottumaa (lisätietoja tämän valmisteen sisältämistä aineista, ks. kohta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa. Muuta tietoa).

Ole erityisen varovainen Galieve Peppermint -purutablettien suhteen
Tämä lääke sisältää natriumia (5,3 mmol / kahden tabletin annos) ja kalsiumia (1,6 mmol / kahden tabletin annos). Tämän lääkevalmisteen suositeltu enimmäisvuorokausiannos sisältää 1 012 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa), mikä vastaa 50,6 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Galieve Peppermint on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen hoitoon, ellei lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen toisin määrää. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos tarvitset Galieve Peppermint -purutabletteja päivittäin pidemmän aikaa tai säännöllisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Keskustele lääkärin kanssa näistä suolamääristä myös, jos sinulla on on tai on ollut merkittävä munuais- tai sydänsairaus, koska tietyt suolat voivat pahentaa näitä sairauksia.

Jos oireesi jatkuvat vielä 7 päivän hoidon jälkeen, käänny lääkärin puoleen.

Tämä lääkevalmiste sisältää 3,75 mg aspartaamia per tabletti. Aspartaami hajoaa elimistössä fenyylialaniiniksi ja voi siten olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU) (eräs harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi).

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Galieve Peppermint -purutablettien ja muiden suun kautta otettavien lääkkeiden oton välillä olisi pidettävä kahden tunnin tauko, koska Galieve Peppermint voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Tätä valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Tärkeää tietoa Galieve Peppermint -purutablettien sisältämistä aineista
Jos sinulla on fenyyliketonuria, huomaa että tämä valmiste sisältää makeutusaineena aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde.

 

3. MITEN GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Tabletit otetaan suun kautta. Pureskele tabletit kokonaan ennen nielemistä.

Aikuiset, iäkkäät ja vähintään 12-vuotiaat lapset: Oireiden ilmetessä 2 - 4 purutablettia aterioiden jälkeen ja nukkumaan mennessä (korkeintaan neljästi vuorokaudessa).
Alle 12-vuotiaat lapset: Vain lääkärin määräyksestä.

Jos käytät enemmän Galieve Peppermint -purutabletteja kuin sinun pitäisi

Jos otat liikaa tätä valmistetta, sinulla voi esiintyä vatsan turvotusta ja jonkinlaista epämukavuuden tunnetta vatsassasi. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos nämä oireet eivät mene ohi itsestään.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Galieve Peppermint -purutabletteja
Jos unohdat ottaa lääkkeen, älä kaksinkertaista annosta seuraavalla kerralla korvataksesi unohtamasi annoksen. Jatka vain lääkkeen ottamista kuten aikaisemminkin.

 

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Galieve Peppermint -purutabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin harvinainen (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta) haittavaikutus on allerginen reaktio jollekin ainesosalle. Oireita voivat olla ihottuma, kutina, hengitysvaikeus, huimaus tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus. Jos saat näitä oireita tai muita haittavaikutuksia, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea.

 

5. GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Säilytä alle 30 ºC.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. MUUTA TIETOA

Mitä Galieve Peppermint sisältää
Vaikuttavat aineet: 1 purutabletti sisältää 250 mg natriumalginaattia, 133,5 mg natriumvetykarbonaattia ja 80 mg kalsiumkarbonaattia.
Muut aineet ovat mannitoli (E421), makrogoli 20 000, kopovidoni, aspartaami (E951), piparminttuaromi, magnesiumstearaatti ja asesulfaamikalium.
 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Galieve Peppermint ‑purutabletit ovat pyöreitä ja luonnonvalkoisia, hieman täplikkäitä tabletteja.
Pakkauskoot ovat: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 tai 64 purutablettia läpipainopakkauksissa ja 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 tai 2 x 24 purutablettia polypropeenisissa pakkauksissa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tanska

Valmistaja
RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Alankomaat

Yrityksen yhteystiedot:

MIDSONA FINLAND OY
PL 5
01511 Vantaa

www.midsona.fi
+358 (0)20 743 4755
Tukkuliike: Medifon