LIDOCARD injektioneste, liuos 20 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 22.08.2017 19:04:27)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Lidocard 20 mg/ml injektioneste, liuos

lidokaiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Lidocard on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lidocardia
 3. Miten Lidocardia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lidocardin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lidocard on ja mihin sitä käytetään

Lidocardin vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi.

Lidocard on rytmihäiriölääke, jota käytetään kammioperäisessä tiheälyöntisyydessä, kammiovärinässä ja kammiolisälyönneissä akuutin sepelvaltimotaudin yhteydessä.

Lääkettä voidaan kokeilla myös supraventrikulaarisessa takykardiassa, tosin teho ei ole läheskään yhtä hyvä kuin kammioperäisissä rytmihäiriöissä.

Lidokaiinihydrokloridi, jota Lidocard sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lidocardia

Älä käytä Lidocardia

 • jos olet allerginen lidokaiinille, muille amidirakenteisille paikallispuudutteille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

 • jos sinulla on täydellinen eteis-kammiokatkos.
 • jos sinulla on sydämen vajaatoimintaa ja harvalyöntisyyttä (lyöntitiheys alle 60/min).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Lidocardia

 • jos sinulla on maksan vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta (CHF), vähentynyt hapensaanti, alhainen verenpaine, sydämen johtumishäiriöitä, sydämen harvalyöntisyys, veren kaliumniukkuus, hengityslama, veren epänormaali vähyys tai sokki.
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.
 • jos sinulla on eteisvärinä.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Lidocard

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Lidocardin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti:

 • tietyt sydän- ja verenpainelääkkeet (beetasalpaajat, propranololi)
 • tietyt vatsalääkkeet (simetidiini)
 • tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini)
 • tietyt rytmihäiriölääkkeet (prokaiiniamidi, kinidiini, amiodaroni)
 • tietyt anestesiassa käytettävät lääkkeet (suksametoni)
 • tietyt masennuslääkkeet (fluvoksamiini)
 • tietyt antibiootit (siprofloksasiini, erytromysiini, kinupristiini/dalfopristiini)
 • kokaiini
 • suun kautta otettavat ehkäisy- tai hormonikorvaushoitovalmisteet

Muista mainita Lidocardin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lidocardia voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lidocardilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Lidocardia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Akuutissa vaiheessa injisoidaan 2,5–5 ml Lidocardia laskimoon (1–1,5 mg/kg lidokaiinia). Tarvittaessa voidaan antaa lisäannoksia puolet alkuannoksesta 2–3 kertaa 5 minuutin välein. Annosta 3 mg/kg ei pidä ylittää kahden ensimmäisen tunnin aikana. Lapsille soveltuva injisoitava annos lidokaiinia on 1 mg/kg. Jos kerta-annoksella saadaan suotuisa tulos, on hoitoa syytä jatkaa antamalla lidokaiinia tippa-infuusiona 2–4 mg minuutissa. Lapsille infuusionopeudeksi soveltuu 10–50 mikrog lidokaiinia/kg/minuutti.

Käyttöohjeet terveydenhuollon ammattilaisille on esitetty tämän pakkausselosteen lopussa.

Jos käytät enemmän Lidocardia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Lidokaiinimyrkytyksen oireet ovat lähinnä keskushermostoperäisiä (apnea, kouristukset, kooma ja hengityslama) ja sydänperäisiä (hypotensio ja asystole).

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • Huimaus, tuntohäiriöt, uneliaisuus

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • Ajan- ja paikantajun hämärtyminen (desorientaatio), sekavuus, psykoosi, hermostuneisuus, kiihtymys, hyvänolontunne
 • Vapina, puheen sammaltaminen, tajuttomuus, kooma, kouristukset
 • Näköhäiriöt
 • Korvien soiminen
 • Sydämen rytmi- ja johtumishäiriöt, sydämen harvalyöntisyys, sydänpysähdys
 • Alhainen verenpaine
 • Hengitysvaikeudet, hengityslama
 • Oksentelu, nielemisvaikeudet
 • Lihasnykäykset

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • Methaemoglobinemia (ihon sinertyminen)
 • Yliherkkyysreaktiot (anafylaktoidiset reaktiot, turvotus)
 • Erilaiset ihottumat, nokkosrokko

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‑00034 Fimea

5. Lidocardin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä 15–25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Valmis Lidocard-infuusioliuos on käytettävä heti.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lidocard sisältää

 • Vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi.

 • Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumhydroksidi 5 M ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön neste.

Pakkauskoko 5 ml. Ampulleissa on kaksi värirengasta; ylempi on keltainen ja alempi tummansininen.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.1.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄIN KÄYTÄT LIDOCARDIA

******************************************************************************

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille. Lisää tietoa valmisteesta löydät Lidocardin valmisteyhteenvedosta

Koostumus:

1 ml Lidocard injektionestettä sisältää:

 • lidokaiinihydrokloridia 20,0 mg
 • natriumkloridia 6,0 mg
 • natriumhydroksidia 5 M (→ pH 6–7)
 • injektionesteisiin käytettävää vettä ad 1 ml

Annostus:

Akuutissa vaiheessa injisoidaan Lidocardia laskimoon 2,5–5 ml (1–1,5 mg/kg lidokaiinia). Lapsille soveltuva injisoitava annos lidokaiinia on 1 mg/kg.

Sopiva infuusionopeus on 1–2 ml (20–40 tippaa) minuutissa. Lapsille infuusionopeudeksi soveltuu 10–50 mikrog lidokaiinia/kg/minuutti.

Jos nesteiden antoa on tarpeen rajoittaa, poistetaan 500 ml:n infuusionestepullosta 100 ml keittosuolaliuosta/glukoosiliuosta, ja lisätään 100 ml (20 x 5 ml) Lidocardia. Valmis liuos sisältää 4 mg/ml lidokaiinia. Sopiva infuusionopeus on 0,5–1,0 ml (10–20 tippaa) minuutissa.

Tiputusnopeus ja hoidon kesto määräytyvät hoidon vaikutuksen mukaan. Potilaan EKG:tä on seurattava hoidon aikana.

Lidokaiinin profylaktinen käyttö sairaalan ulkopuolella ei ole toistaiseksi vakiintunut. Mikäli lidokaiinia annetaan esim. sydäninfarktipotilaalle ennen sairaalaan kuljetusta, määräytyy annos kuljetuksen kestoajan mukaan: Alle 20 min kestävässä kuljetuksessa annetaan Lidocardia 2,5–5 ml laskimoon. Yli 20 min kuljetuksessa annetaan Lidocardia 4 ml laskimoon ja 10 ml lihakseen, jolloin saadaan nopeasti alkava ja n. 1,5 tuntia kestävä lääkevaikutus.

Tarkemmat annostusohjeet ovat valmisteyhteenvetotekstissä.

Vasta-aiheet:

 • Lidokaiiniallergia tai allergia muille amidirakenteisille paikallispuudutteille.
 • Täydellinen eteis-kammiokatkos, ellei käytetä samanaikaisesti sähköistä tahdistusta. II-asteen eteiskammiokatkoksessa on syytä varautua tahdistamaan potilaan sydäntä.
 • Profylaktisen käytön kontraindikaatioina pidetään myös manifestia sydämen vajaatoimintaa ja bradykardiaa (lyöntitiheys alle 60/min).

Käyttö- ja käsittelyohjeet:

Infuusioliuoksen valmistaminen:

Tarvittava infuusioliuos saadaan laimentamalla Lidocardia joko

 • fysiologiseen keittosuolaliuokseen [esim. Natrosteril 9 mg/ml (0,9 %), 500 ml:n lasipullo] tai
 • 5 % glukoosiliuokseen [esim. Glucosteril 50 mg/ml (5 %), 500 ml:n lasipullo].

Tarkoitusta varten poistetaan 500 ml:n infuusionestepullosta 50 ml liuosta, ja lisätään 50 ml (10 x 5 ml) Lidocardia. Valmis infuusioliuos sisältää 2 mg/ml lidokaiinia.

Säilytys:

Säilytä huoneenlämmössä 15–25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Valmis Lidocard-infuusioliuos on käytettävä heti.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola