IRUXOL MONO voide

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 11.05.2017 22:11:10)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Iruxol® mono voide

klostridiopeptidaasi A ja siihen liittyviä proteaaseja

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Iruxol mono on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Iruxol monoa

3. Miten Iruxol monoa käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Iruxol monon säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Iruxol mono on ja mihin sitä käytetään

Haavan hoitoon tarkoitettu entsyymivalmiste, joka hajottaa valkuaisaineita.

Haavan entsymaattinen puhdistaminen nekroottisesta tai vastaavasta vahingoittuneesta kudoksesta edistää haavojen paranemista ja epitelisoitumista.

Iruxol monoa käytetään ihon ja/tai ihonalaisten haavaumien puhdistamiseen nekroottisesta kudoksesta.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Iruxol monoa

Älä käytä Iruxol monoa

  • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Iruxol mono on yleensä hyvin siedetty.

Varoitukset ja varotoimet

Iruxol monon sisältämä kollagenaasi on aktiivinen vain kosteassa.

Muiden entsyymivalmisteiden tai yleisesti haavanhoidossa käytettyjen aineiden (natriumpermanganaatti, vetyperoksidi, jodi ja muut antiseptiset aineet) samanaikainen käyttö saattaa alentaa tai täysin estää Iruxol monon vaikutuksen.

Myös pesuaineet, saippuat ja raskasmetallit (ei koske hopeaa sisältäviä tuotteita) voivat estää tai alentavat Iruxol monon tehoa, joten niiden käyttöä tulisi välttää Iruxol mono ‑hoidon aikana.

Lämpö ja sopiva pH (7−8) edesauttavat voiteen tehoa.

Muut lääkevalmisteet ja Iruxol mono

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käyttöä ei suositella kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, ellei lääkäri ole toisin määrännyt.

Kollagenaasi ei imeydy systeemiseen verenkiertoon, joten imeytyminen äidinmaitoon on epätodennäköistä.

 

3. Miten Iruxol monoa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Vain paikalliseen käyttöön. Vältä valmisteen joutumista silmiin ja suuhun.

Käytä Iruxol monoa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on voidetta levitettynä tasaisesti noin 2 mm:n paksuudelta koko haavan pintaan. Voiteen sisältämät entsyymit ovat aktiivisia vain kosteassa ympäristössä, joten haava tulisi kostuttaa fysiologisella (0,9 %) keittosuolaliuoksella. Iruxol monolla käsitellyt haavat peitetään keittosuolaliuoksella kostutetulla sideharsotaitoksella.

Puhdistettavan haavan voidekäsittely uusitaan päivittäin. Hankalissa tapauksissa voi Iruxol mono-käsittelyn aluksi uusia pari kertaa päivässä.

Siteenvaihdon yhteydessä poistetaan liuennut nekroottinen kudosmassa (helpoimmin pinseteillä tai vanutupoilla).

Jos haavan paranemista ei ole havaittavissa 14 päivän kuluessa Iruxol mono voiteen aloittamisesta, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisenä haittavaikutuksena (yli 1 potilaalla sadasta) voi ilmetä paikallisia ihoreaktioita (mukaan lukien kontaktidermatiitti).

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (alle 1 potilaalla sadasta) ovat annostelupaikan kipu ja kirvely sekä ihon punoitus (eryteema). Näiden oireiden takia hoito joudutaan keskeyttämään vain harvoin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

 

5. Iruxol monon säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Iruxol mono sisältää

  • Vaikuttavat aineet ovat klostridiopeptidaasi A 1,2 yksikköä/g ja siihen liittyviä proteaaseja 0,24 yksikköä/g.
  • Muut aineet ovat nestemäinen parafiini ja valkovaseliini

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ruskehtava voide, jossa hienoja tummia hiukkasia.

Pakkauskoot: 30 g ja 50 g. Alumiinituubi, sisältä päällystetty. Korkki muovia, pahvinen ulkopakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

T J Smith & Nephew Limited,
Hessle Road, Hull, HU3 2BN, Iso-Britannia

Valmistaja:

Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Pinnauallee 4, 25436 Uetersen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Smith & Nephew Oy, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.2.2016

 

Yrityksen yhteystiedot:

SMITH & NEPHEW OY
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

etunimi.sukunimi@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com/fi
0207 866 300
Tukkuliike: Tamro