TUBERCULIN PPD RT23 SSI injektioneste, liuos 2 TU/0,1 ml

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

TUBERCULIN PPD RT 23 SSI

Mantoux-tuberkuliinikoetta varten
2 T.U./0,1 ml Injektioneste, liuos.
Vahvuus on ilmoitettu pakkauksessa.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen testin tekemistä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Tuberculin PPD RT 23 SSI on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmistetta
3. Miten Tuberculin PPD RT 23 SSI –valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Tuberculin PPD RT 23 SSI on ja mihin sitä käytetään

Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmistetta käytetään ihokokeessa (Mantoux-tuberkuliinikoe), jonka tarkoituksena on selvittää, oletko saanut Mycobacterium tuberculosis (tuberkuloosi)-tartunnan tai BCG (tuberkuloosi)-rokotuksen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmistetta

Älä käytä Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmistetta

 • jos olet allerginen tuberkuliini-PPD:lle tai Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmisteen jollekin muulle aineelle. (lueteltu kohdassa 6).
 • jos tuberkuliinituotteet ovat aikaisemmin aiheuttaneet sinulle vakavan paikallisen reaktion.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmistetta.

 • jos olet saanut tuberkuloosirokotuksen
 • jos sinulle on aiemmin tehty tuberkuliinikoe
 • jos olet saanut jonkin muun rokotuksen 4-6 viikon sisällä ennen tuberkuliinikoetta.

Muut lääkevalmisteet ja Tuberculin PPD RT 23 SSI
Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Kerro lääkärillesi, mikäli olet raskaana tai imetät.
Mantoux-ihokoe voidaan tehdä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmisteella ei pitäisi olla haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Tuberculin PPD RT 23 SSI –valmistetta käytetään

Lääkäri tai hoitaja tekee Tuberculin PPD RT 23 SSI - ihokokeen kyynärvarren ihon pintakerrokseen. Annos on 0,1 ml sekä aikuisille että lapsille. Pistoksen jälkeen ihoon nousee laakea kohouma, joka häviää noin 10 minuutin kuluttua. Pistokohdassa voi olla punoitusta ja kovettuma. Lääkäri tai hoitaja tarkistaa ihokokeen tuloksen 72 tunnin kuluttua. Mahdollinen kovettuma alkaa pienentyä tämän jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia allergisia reaktioita (anafylaktisia reaktioita), kuten huulten, kasvojen ja kurkun turpoamista, hengitysvaikeuksia ja nokkosihottumaa voi ilmetä, mutta ne ovat hyvin harvinaisia (voi esiintyä yhdellä henkilöllä 10 000:sta ). Jos havaitset jonkin näistä reaktioista, ota heti yhteys lääkäriin.

Muita haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset: voi esiintyä yhdellä henkilöllä 10:stä
Pistokohdan kipu, kutina ja ärtyminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä yhdellä henkilöllä 100:sta
Päänsärky, kuume ja paikallisten imusolmukkeiden suureneminen.

Harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä yhdellä henkilöllä 1000:sta
Nokkosihottuma (urtikaria), rakkulat, ihokuolio (joka häviää yleensä muutamassa päivässä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmisteen säilyttäminen
 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä Tuberculin PPR RT 23 SSI -valmistetta etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avattu Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmiste pitäisi käyttää heti. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä normaalisti saisi ylittää 24 tuntia 2 - 8 °C:n lämpötilassa.
 • Säilytä jääkaapissa (2 ºC – 8 ºC).
 • Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Tuberculin PPD RT 23 SSI -valmiste ei sisällä elävää materiaalia.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tuberculin PPD RT 23 SSI sisältää

Vaikuttavat aineet
Tuberculin 2 T.U./0,1 ml:
Yksi 0,1 ml:n annos sisältää 0,04 mikrogrammaa tuberkuliinia PPD RT 23 SSI.

Muut aineet ovat dinatriumfosfaatidihydraatti, kaliumdivetyfosfaatti, natriumkloridi, kaliumhydroksikinoliinisulfaatti, polysorbaatti 80, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tuberculin PPD RT 23 SSI on injektioliuos. Se on kirkas, väritön tai kellertävä liuos.

Tuberculin PPD RT 23 SSI -injektioliuosta on saatavana kahdella vahvuudella:

 • 2 T.U./0.1 ml, joka sisältää 0,04 mikrogrammaa tuberkuliini-PPD:tä

Pakkauskoot: 1,5 ml:n injektiopullot yhden pakkauksessa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
AJ Vaccines A/S
Artillerivej 5
DK-2300 Kööpenhamina S
Tanska
Puhelin: +45 7229 7000
Faksi: +45 7229 7999
Sähköposti: ajvaccines@ajvaccines.com

Jälleenmyyjä
Tamro Oyj
PL 11
01641 Vantaa
FIN-00300 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.12.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Mantoux-kokeen tekeminen:

 • Annos 0,1 ml annetaan 1 millilitran ruiskulla, jossa on mitta-asteikko ja lyhyt, viistokärkinen neula (26 G).
 • Pistos on tehtävä ainoastaan ihonsisäisesti kyynärvarren keskimmäiseen kolmannekseen. Jos pistos annetaan ranne- tai kyynärnivelen lähelle, se voi heikentää reaktiota.
 • Ihoa venytetään hieman ja neulaa pidetään lähes ihon pinnan suuntaisesti aukkopuoli ylöspäin. Neulan kärki työnnetään ihon pintakerrokseen.
 • Neulan kuuluisi näkyä ihon läpi työntämisen aikana. 0,1 ml:n annos injektoidaan hitaasti. Ihoon nousee pieni, vaalea kohouma, jonka läpimitta on 8 - 10 mm. Kohouma häviää noin kymmenen minuutin kuluttua.
 • Jos kohoumaa ei näy, pistos on liian syvä. Tee ihokoe uudestaan toiseen käsivarteen.

image1.jpeg

Ota tarvittaessa huomioon kansalliset ihokokeiden tekemistä koskevat suositukset.

Reaktion arvioiminen

Ihokokeen aiheuttama reaktio näkyy litteänä, epätasaisena kovettumana, jonka ympärillä on punoittava alue. Kovettuma on tutkittava 72 tunnin kuluttua injektiosta. Sen jälkeen kovettuma alkaa pienentyä. Vain kovettuma arvioidaan.Kovettuman pisin poikittainen läpimitta mitataan läpinäkyvällä, taipuisalla muovisella viivoittimella, ja mittaustulos ilmoitetaan millimetreissä.

Jos reaktion läpimitta on 5 mm tai enemmän, tulkitaan koe positiiviseksi.

Tulkinta

Positiivinen reaktio tarkoittaa immuunivastetta, joka on seurausta jostakin tai joistakin seuraavista:

 • Mycobacterium tuberculosis -kompleksiin kuuluvan bakteerikannan aiheuttama infektio, mukaan lukien M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microtii tai M. tuberculosis subsp. caprae.
 • Ei-tuberkuloottinen mykobakteeri-infektio.
 • Aiempi BCG-rokotus (BCG-rokotteen saaneiden henkilöiden tulos on normaalisti tuberkuliinipositiivinen 4 - 8 viikon kuluttua).

Yli 15 mm:n kokoiset reaktiot eivät todennäköisesti ole aiemman BCG-rokotuksen tai ympäristössä olevan mykobakteerin aiheuttamia.

Yrityksen yhteystiedot:

AJ VACCINES
Artillerivej 5
DK-2300 Kööpenhamina
Tanska

ajvaccines@ajvaccines.com
www.ajvaccines.com
+45 7229 7000
Tukkuliike: Tamro