CELLUVISC silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 05.09.2020 19:00:55)

Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annospakkaus

Karmelloosinatrium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Käytä aina tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Sinun on käännyttävä lääkärin puoleen, jos olosi ei parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Celluvisc on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Celluvisc-silmätippoja

3. Miten Celluvisc-silmätippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Celluvisc-silmätippojen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Celluvisc on kyynelnesteen korvaaja, joka sisältää voiteluainetta karmelloosinatriumia. Celluvisc-silmätippoja käytetään kuivista silmistä johtuvien oireiden hoitoon (kuten kipu, polttelu, ärsytys ja kuivuus).

Käänny lääkärin puoleen, jos et tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

Karmelloosinatriumia, jota Celluvisc sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Celluvisc-silmätippoja:

- jos olet allerginen (yliherkkä) karmelloosinatriumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
- jos käytät piilolinssejä. Piilolinssit on otettava pois ennen silmätippojen käyttöä, ja ne saa panna takaisin silmään 15 minuutin kuluttua annostelusta.

Muut lääkevalmisteet ja Celluvisc
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Jos käytät muita silmätippoja, odota 15 minuuttia ennen kuin käytät Celluvisc-silmätippoja.

Raskaus ja imetys
Celluvisc-silmätippoja voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Celluvisc voi aiheuttaa ohimenevää näön hämärtymistä, mikä voi kestää 1-15 minuuttia. Jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä, autolla saa ajaa ja koneita käyttää vasta kun näkökyky on selkeä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Celluvisc-silmätipat annostellaan silmään. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma. Suositeltu annos on 1-2 Celluvisc-tippaa hoidettavaan silmään tarvittaessa. Tarkista ennen käyttöä, että kerta-annospakkaus on ehjä. Liuos on käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Kerta-annospakkauksen kärkiosa ei saa koskettaa silmää tai muita pintoja epäpuhtauksien ja mahdollisen silmän vahingoittumisen välttämiseksi. Pese kädet ennen käyttöä.

1. Irrota yksi kerta-annospakkaus liuskasta.

2. Pidä kerta-annospakkaus pystyasennossa (siiveke ylhäällä) ja taita siiveke irti.

3. Vedä varovasti alaluomea, jolloin sidekalvoon muodostuu tasku. Käännä kerta-annospakkaus ylösalaisin ja purista tippa kumpaankin silmään. Räpäytä silmiä muutaman kerran.

Älä käytä kerta-annospakkausta uudestaan, vaikka sinne jäisi liuosta. On erittäin tärkeää, että hävität kerta-annospakkauksen etkä säilytä sitä.

Jos silmässä esiintyy ärsytystä, kipua, punoitusta tai näköhäiriöitä tai jos oireesi pahenevat, lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Celluvisc-silmätippoja kuin Sinun pitäisi

Yliannostus ei ole vaarallista. Jos sinua huolestuttaa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat käyttää Celluvisc-silmätippoja
Annostele seuraava annos tarpeen mukaan tai sitten, kun on aika annostella lääkärin tai apteekin neuvoma seuraava annos. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi, apteekin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia ja kliinisesti merkittäviä haittatapahtumia on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa:

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla sadasta):

Silmän ärsytys (mukaan lukien polttelu ja epämukava tunne), silmäkipu, silmien kutina, näön häiriintyminen.

Markkinoille tulon jälkeiset tiedot:

Seuraavista haittavaikutuksista ja kliinisesti merkittävistä haittatapahtumista on ilmoitettu markkinoille tulon jälkeen:

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla tuhannesta):
Allergiset reaktiot (mukaan lukien silmän tai silmäluomen turpoaminen), näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelnesteen eritys (kyynelvuoto), silmän rähmäisyys, silmäluomen karstoittuminen ja/tai lääkejäämiä silmäluomessa, tunne vierasesineestä silmässä, silmän/silmäluomen punoitus, näön huononeminen, silmän pintaan syntyvä vaurio silmätippapullon kärjen kosketuksen seurauksena.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kerta-annospakkauksen siivekkeessä, foliopussissa tai pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim., EXP:) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä kerta-annospakkaukset  pussissa ja pane pussi takaisin pakkaukseen. Herkkä valolle, herkkä kosteudelle. Säilytä alle 25 ºC.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä. Älä käytä, jos liuoksen väri muuttuu tai liuos muuttuu sameaksi.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Celluvisc sisältää
- Vaikuttava aine on karmelloosinatrium 10 mg/ml.

- Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumlaktaatti, kaliumkloridi, kalsiumkloridi ja puhdistettu vesi.

Celluvisc-silmätippojen ainesosat muistuttavat kyynelnesteen luonnollista koostumusta.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Celluvisc on silmätippaliuos, joka on kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos ja sitä myydään pienessä läpinäkyvässä pakkauksessa (kuplaa muistuttava kerta-annospakkaus). Kerta-annospakkauksessa on taitettava siiveke. Yksi kerta-annospakkaus sisältää 0,4 ml liuosta.

Yhdessä pakkauksessa on 10, 20, 30, 40, 60 tai 90 kerta-annospakkausta foliopusseissa. Yhdessä foliopussissa on 10 kerta-annospakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irlanti.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Tanska Celluvisc

Suomi Celluvisc 1.0 % silmätipat, liuos

Saksa Celluvisc 1 % Augentropfen

Kreikka Celluvisc 1.0 % w/v Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

Irlanti Celluvisc 1.0 % w/v Eye drops, solution, unit dose

Portugali Celluvisc, colírio, solução a 1,0 %.

Espanja Viscofresh 1 % Colirio en solución

UK Celluvisc 1.0 % w/v Eye drops, solution, unit dose

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.08.2020

Yrityksen yhteystiedot:

ALLERGAN NORDEN AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
Sverige

UV-MedInfo@allergan.com
www.allergan.fi
0800 115003
Tukkuliike: Tamro