CABASER tabletti 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 21.11.2019 21:39:01)

 

 

Cabaser 1 mg tabletti

kabergoliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Cabaser on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cabaser-valmistetta
 3. Miten Cabaser-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cabaser-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cabaser vaikuttaa samalla tavoin kuin elimistön oma aine dopamiini. Dopamiinin puute elimistössä aiheuttaa muun muassa Parkinsonin tautia.

Cabaser-valmistetta käytetään Parkinsonin taudin oireiden hoitoon ja toimintakyvyn parantamiseen. Sitä käytetään joko yksinään tai yhdessä levodopan ja dopadekarboksylaasin estäjän kanssa.

Kabergoliinia, jota Cabaser sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cabaser-valmistetta

 • jos olet allerginen kabergoliinille tai sen kaltaisille lääkeaineille (torajyväalkaloideille, ns. dopamiiniagonisteille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos saat pitkäaikaishoitoa Cabaser-valmisteella ja jos sinulla on tai on ollut sydämen sidekudosreaktioita (arpikudosta).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cabaser-valmistetta, jos sinulla on

 • vaikea maksan vajaatoiminta
 • sydän- ja verisuonitauti
 • maha- tai pohjukaissuolihaava
 • verenvuoto ruoansulatuskanavassa
 • aiempia vaikeita mielenterveyshäiriöitä (erityisesti psykoosi)
 • hengityselinsairaus
 • alhainen verenpaine
 • samanaikainen verenpainelääkitys
 • Raynaud’n oireyhtymä (valkosormisuus)

Jos saat pitkäaikaishoitoa Cabaser-valmisteella, lääkäri tarkistaa ennen hoidon aloittamista, ovatko sydämesi, keuhkosi ja munuaisesi hyvässä kunnossa. Hän teettää myös sydämen kaikukuvauksen (sydämen ultraäänitutkimuksen) ennen hoidon aloittamista sekä säännöllisesti hoidon aikana. Jos sidekudosreaktioita ilmenee, hoito on keskeytettävä.

Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai omaishoitajasi huomaatte, että sinulla on voimakas halu tai tarve käyttäytyä tavalla, joka on epätavallista sinulle tai et pysty vastustamaan mielihaluja, pakonomaisia tarpeita tai houkutuksia sellaiseen toimintaan, joka voi olla vahingollista sinulle tai muille. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin häiriöksi. Se voi ilmetä peliriippuvuutena, ylensyömisenä tai tuhlaamisena, epätavallisen voimakkaana seksuaalisena haluna tai seksuaalisten ajatusten tai tuntemusten lisääntymisenä. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai lopettaa lääkityksesi.

Muut lääkevalmisteet ja Cabaser

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa Cabaser-valmisteen tehoon. Keskustele siksi lääkärin kanssa, ennen kuin käytät samanaikaisesti muita lääkkeitä, kuten esim.

 • muita torajyväalkaloideja
 • eräitä psykoosilääkkeitä
 • metoklopramidia sisältäviä lääkkeitä (pahoinvoinnin estoon)
 • erytromysiiniä (antibiootti).

Cabaser ruuan ja juoman kanssa

Ota tabletit nesteen kera aterian yhteydessä; se lievittää mahdollisia haittavaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tällä valmisteella ei ole osoitettu haitallista vaikutusta sikiöön. Kokemukset valmisteen käytöstä raskausaikana ovat kuitenkin vähäiset ja siksi valmisteen käyttöä raskausaikana ei suositella. Jos siis olet raskaana tai suunnittelet raskautta, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Cabaser-valmistetta. Cabaser-hoito on lopetettava kuukautta ennen aiottua hedelmöitystä. Jos tulet raskaaksi Cabaser-hoidon aikana, ota heti yhteys lääkäriin.

Ei tiedetä, erittyykö Cabaser äidinmaitoon vai ei. Siksi valmistetta ei pitäisi käyttää imetysaikana. Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Cabaser-valmistetta imetysaikana.

Eläinkokeiden perusteella Cabaser-hoito saattaa tilapäisesti heikentää hedelmällisyyttä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Cabaser sisältää laktoosia

Cabaser sisältää laktoosia (ks. kohta ”Mitä Cabaser sisältää”). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti juuri sinulle.

Ota huomioon, että lääkäri on voinut määrätä lääkkeen muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai eri annostuksella kuin mitä pakkausselosteessa on ilmoitettu. Noudata aina lääkärin määräystä ja lääkepakkauksen etiketissä annettuja ohjeita.

Hoito aloitetaan tavallisesti annoksella 0,5 - 1 mg vuorokaudessa. Annos saa olla enintään 3 mg vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Cabaser-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, mahavaivoja, verenpaineen laskua, sekavuutta tai aistiharhoja.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on esitetty seuraavassa sen mukaan, kuinka usein niitä voi ilmetä.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

Pahoinvointi, käsien ja jalkojen turvotus. Sydämen läppävika ja siihen liittyvät sairaudet, kuten sydänpussin tulehdus tai nesteen kertyminen sydänpussiin. Varhainen oire voi olla yksi tai useampi seuraavista: hengitysvaikeus, hengenahdistus, rinta- tai selkäkipu ja jalkojen turvotus. Jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista, ota heti yhteyttä lääkäriisi.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)

Rasitusrintakipu, aistiharhat, päänsärky, uneliaisuus, huimaus tai pyörrytys, pakkoliikkeet, sekavuus, unihäiriöt, ummetus, oksentelu, ruoansulatushäiriöt, mahatulehdus, alhainen verenpaine, verenpaineen lasku äkillisesti pystyyn noustessa, hengenahdistus, voimattomuus, sukupuolivietin voimistuminen, muutokset veriarvoissa (mm. hemoglobiiniarvon lasku), epänormaalit tulokset maksan toimintakokeissa.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

Raajojen turvotus tai raajojen kärkiosien punoitus, turvotus ja kipu, nesteen kertyminen keuhkopussiin tai keuhkojen sidekudostuminen, yliherkkyysreaktio, ihottuma, lihasten yliaktiivisuus, harhaluulot, psykoottiset häiriöt, väsymys, poikkeava maksan toiminta.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

Sidekudoksen muodostuminen (fibroosi).

Tuntematon (esiintymistiheys ei ole tiedossa)

Hengityselinsairaus, hengitysvaje, keuhkopussin tulehdus, rintakipu, äkillinen nukahtelu, pyörtyminen, vapina, näköhäiriöt, sormien ja varpaiden verisuonten supistelu, hiustenlähtö, jalkakrampit, muutokset veriarvoissa (mm. kreatiinifosfokinaasiarvon suureneminen).

Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä:

Hallitsematon tarve toimia mahdollisesti haitallisten mielijohteiden mukaan, kuten:

 • Voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista seurauksista huolimatta
 • Muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto ja käyttäytyminen, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalinen halu, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita
 • Kontrolloimaton ja liiallinen ostelu tai tuhlaaminen
 • Ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen).

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista käyttäytymistä keskustellaksesi miten oireita voidaan hallita tai vähentää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainitttu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen.Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cabaser sisältää

 • Vaikuttava aine on kabergoliini. Yksi tabletti sisältää 1 mg kabergoliinia.
 • Muut aineet ovat vedetön laktoosi (75,4 mg) ja leusiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, soikea, molemmilta puolilta kovera tabletti, jonka toisella pinnalla on jakouurre ja merkintä ”7” jakoviivan vasemmalla puolella ja ”01” jakoviivan oikealla puolella. Tabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.

Pakkauskoot:

30 tai 3 x 30 tablettia tablettipurkissa. Tablettipurkit on pakattu pahvikoteloon.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Cabaser-tablettipurkin kannessa on kuivausainetta, jota ei saa poistaa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puh. (09) 430 040

Valmistaja

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

Italia

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 21.11.2016.

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro