HÄDENSA peräpuikko 4/50 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 22.05.2018 19:02:24)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Hädensa®-peräpuikko

iktammoli ja mentoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Hädensa on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hädensa-peräpuikkoja
 3. Miten Hädensa-peräpuikkoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Hädensa-peräpuikkojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Hädensa on ja mihin sitä käytetään

Hädensa-valmisteen vaikuttavat aineet ovat iktammoli ja mentoli. Iktammolilla on bakteerien ja sienten kasvua estävää vaikutusta. Se toimii antiseptisenä aineena ja vähentää kutinaa. Iktammolilla on myös tulehdusta lievittävää vaikutusta. Mentoli aiheuttaa viileän tunteen, lievittää kipua ja vähentää kutinaa.

Hädensa-peräpuikkoja käytetään peräpukamien ja peräaukon pinnallisten haavaumien aiheuttamien oireiden lievittämiseen sekä peräaukon kutinan ja ulostamiskipujen lievittämiseen.

Hoidon kesto on korkeintaan 3 vuorokautta.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hädensa-peräpuikkoja

Ennen hoidon aloittamista pitää varmistua, että oireet eivät aiheudu muuta hoitoa vaativasta sairaudesta (esim. kasvaimesta, tulehduksellisesta suolistosairaudesta tai jostakin infektiotaudista). Peräsuoliverenvuodon syy pitää aina selvittää. Peräsuoliverenvuotoon viittaava veri on usein väriltään tummaa ja ulosteeseen sekoittunutta. Peräpukamavuoto on väriltään kirkasta.

Jos pukamat ovat hyvin kipeitä tai vuotavat runsaasti, pitää hakeutua lääkäriin. Vaikeat pukamat saattavat vaatia kirurgista hoitoa.

Älä käytä Hädensa-peräpuikkoja

 • jos olet allerginen iktammolille tai mentolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos olet allerginen pähkinälle tai soijalle
 • alle 2½-vuotiaiden lasten hoidossa
 • jos lapsella on aiemmin ollut kuumekouristuksia tai epilepsia
 • jos lapsella on lähiaikoina ollut peräaukon tai peräsuolen alueen muutoksia.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Hädensa-peräpuikkoja.

 • Jos oireet pahenevat hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin, jotta syy oireiden pahenemiseen voidaan selvittää.
 • Jos havaitset verenvuotoa peräpukamista tai peräsuolesta, pitää Hädensa-hoito keskeyttää ja peräsuoliverenvuodon syy selvittää.
 • Tämä valmiste sisältää mentolia, joka liian suurina annoksina voivat aiheuttaa neurologisia häiriöitä, kuten kouristuksia imeväisikäisille ja vanhemmille lapsille.
 • Älä jatka hoitoa yli 3 vuorokauden ajan, sillä terpeenijohdosten (esimerkiksi kamferi, sineoli, niaouli, tarha-ajuruoho, terpineoli, terpiini, sitraali, mentoli tai männynneulasten, eukalyptuksen tai pihkan eteeriset öljyt) kertymiseen kudoksiin (myös aivoihin) liittyy riskejä, erityisesti neuropsykologisten häiriöiden sekä peräaukon polttelun riski.
 • Älä käytä suositeltua suurempia annoksia, sillä se suurentaa haittavaikutusten ja yliannostukseen liittyvien häiriöiden riskiä.
 • Koska valmiste on tulenarkaa, älä käsittele sitä avotulen läheltä.

Muut lääkevalmisteet ja Hädensa
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Hädensa-peräpuikkoja samanaikaisesti muiden terpeenijohdoksia (esimerkiksi kamferia, sineolia, niaoulia, tarha-ajuruohoa, terpineolia, terpiiniä, sitraalia, mentolia tai männynneulasten, eukalyptuksen tai pihkan eteerisiä öljyjä) sisältävien lääkkeellisten tai kosmeettisten tuotteiden kanssa riippumatta niiden antotavasta (suun kautta, peräsuoleen, iholle tai keuhkoihin).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Hädensa-peräpuikkoja raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Hädensa-peräpuikoilla ei ole vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

Hädensa-peräpuikot sisältävät maapähkinäöljyä
Älä käytä Hädensa-peräpuikkoja, jos olet allerginen pähkinälle tai soijalle.


3. Miten Hädensa-peräpuikkoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi peräpuikko peräsuoleen aamuin illoin.

Käyttö lapsille
Ei alle 2½-vuotiaille lapsille.

Jos käytät enemmän Hädensa-peräpuikkoja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Hädensa-peräpuikkoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hädensa-peräpuikot ovat yleensä hyvin siedettyjä. Allergiset ihoreaktiot ovat mahdollisia.

Valmiste sisältää mentolia. Jos potilas ei noudata suositeltua annostusta, imeväisikäisillä ja vanhemmilla lapsilla on olemassa kouristusten riski.
Haittavaikutuksena, jonka yleisyyttä ei tunneta, voi esiintyä käyttökohdan palovammoja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA
 

5. Hädensa-peräpuikkojen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.
 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hädensa sisältää?

 • Vaikuttavat aineet ovat iktammoli ja mentoli.
 • Muut aineet ovat kovarasva, sitruunahappomonohydraatti, kamomillaöljy, risiiniöljy, pellavaöljy, maapähkinäöljy, propyyligallaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Ruskehtavan keltainen, torpedonmallinen peräpuikko

10 peräpuikkoa

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda GmbH, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.5.2018

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro