AMITRID tabletti 5/50 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 28.07.2020 19:01:44)

Amitrid® 5 mg/50 mg tabletit

amiloridihydrokloridi ja hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Amitrid on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amitrid-valmistetta
 3. Miten Amitrid-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Amitrid-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kahta eri diureettia eli nesteenpoistolääkettä sisältävällä Amitrid-yhdistelmävalmisteella on elimistön kaliumia säästävä vaikutus. Amitrid ei siten aiheuta merkittävää kaliumin hukkaa, joka usein on diureettilääkityksen haittavaikutus.

Valmisteen sisältämä hydroklooritiatsidi lisää ja nopeuttaa veden ja natriumin erittymistä munuaisten kautta. Valmisteen toinen vaikuttava aine on amiloridi, jolla on heikko veden ja natriumin erittymistä lisäävä vaikutus, ja sen lisäksi se vähentää selvästi kaliumin ja magnesiumin erittymistä. Amitrid-valmisteella on verenpainetta alentava vaikutus.

Amitrid-valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon sekä maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoitoon.

Amiloridihydrokloridia ja hydroklooritiatsidia, joita Amitrid sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Amitrid-valmistetta

 • jos olet allerginen amiloridihydrokloridille, hydroklooritiatsidille tai muille sulfonamidijohdoksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos veresi kaliumpitoisuus on liian suuri (seerumin kalium yli 5,5 mmol/l).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Amitrid-valmistetta.

Ole erityisen varovainen Amitrid-valmisteen käytön suhteen

 • jos käytät samanaikaisesti muuta kaliumia säästävää lääkitystä tai varsinaista kaliumvalmistetta (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Amitrid)
 • jos sairastat diabetesta tai
 • jos munuaistesi eritystoiminta on heikentynyt, sillä tällöin saat herkemmin vakavia haittavaikutuksia, joten sinun on oltava erityisen huolellisessa lääkärin valvonnassa lääkehoidon aikana
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Amitrid-valmistetta.
 • jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Amitrid-valmisteen ottamisen jälkeen.

Valmisteen käyttö voi pahentaa punahukkaa (LED:iä eli SLE:tä) tai laukaista sen puhkeamisen.

Pitkittynyt oksentelu tai ripulointi saattavat altistaa haittavaikutuksille.

Muut lääkevalmisteet ja Amitrid

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos

 • käytät säännöllisesti tulehduskipulääkkeitä, sillä ne saattavat heikentää Amitrid-valmisteen tehoa
 • käytät samanaikaisesti angiotensiinia konvertoivan entsyymin estäjiä (ACE:n estäjiä), AT-II-reseptorin salpaajia tai muita kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä (spironolaktoni tai triamtereeni) tai kaliumia sisältäviä valmisteita (kaliumtabletit tai kaliumia sisältävät suolankorvikkeet). Veren kaliumpitoisuus voi kasvaa liian suureksi, jos Amitrid-valmistetta käytetään samanaikaisesti näiden kanssa.
 • käytät sokeritautilääkkeitä, koska niiden annosta voidaan joutua muuttamaan Amitrid-lääkityksen aikana
 • sinulla on litiumlääkitys, sillä Amitrid vähentää litiumin erittymistä munuaisissa, mikä saattaa altistaa litiummyrkytyksen kehittymiselle litiumhoidon aikana
 • sinulla on topiramaattilääkitys, koska Amitrid-valmisteen samanaikainen käyttö voi suurentaa topiramaatin pitoisuuksia
 • käytät digoksiinia tai sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten sotalolia tai kinidiiniä), koska niiden vaikutukset sydämen toimintaan voivat lisääntyä, jos veren kaliumpitoisuus pienenee normaalia pienemmäksi Amitrid-hoidon aikana
 • käytät suun kautta otettavia kortisonitabletteja, karbamatsepiinia tai klooripropamidia, koska näiden ja Amitrid-valmisteen samanaikainen käyttö suurentaa liian pienen veren kaliumpitoisuuden riskiä
 • käytät muuta verenpainelääkitystä, koska muiden verenpainelääkkeiden samanaikainen käyttö voi laskea verenpainetta liikaa etenkin hoidon alkuvaiheessa
 • sinulla on kalsitriolilääkitys, koska Amitrid-valmisteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa veren kalsiumpitoisuuden liiallista suurenemista.

Kolestyramiini ja kolestipoli vähentävät hydroklooritiatsidin imeytymistä ruoansulatuskanavasta, minkä vuoksi valmisteet on otettava eri aikoina kuin Amitrid (välissä useita tunteja).

Yhteiskäyttö siklosporiinin kanssa voi pahentaa tai aiheuttaa kihtiä.

Tetrasykliinit voivat samanaikaisesti käytettäessä suurentaa seerumin ureapitoisuutta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos aiot imettää, keskustele lääkärin kanssa tämän lääkkeen käytöstä. Amitrid-valmisteen käyttö voi heikentää äidinmaidon eritystä tai johtaa erityksen loppumiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hoidon alussa verenpaineen lasku voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta tai pyörrytystä (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset Mahdolliset haittavaikutukset). Jos saat näitä haittavaikutuksia, sinun ei pidä ajaa tai osallistua tarkkuutta vaativiin suorituksiin. Nämä haittavaikutukset yleensä lievittyvät tai häviävät, kun olet käyttänyt lääkettä pitempään.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Amitrid sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annoksen.

Amitrid-valmisteen suositeltu annos on ½–2 tablettia kerran päivässä, yleensä aamulla otettuna. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Amitrid-valmisteen voi ottaa samanaikaisesti ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Nauti riittävästi nestettä (esim. lasillinen vettä) tabletin ottamisen jälkeen.

Jos sinusta tuntuu, että Amitrid-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekissa.

Jos otat enemmän Amitrid-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Amitrid-valmistetta

Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia (esiintyvyys 3−8 %:lla potilaista) ovat päänsärky, heikotus, huimaus, pahoinvointi, ruokahaluttomuus ja ihottuma. Muita yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvyys 1−3 %:lla potilaista) ovat väsymys, sydämen rytmihäiriöt, ripuli, vatsakivut, lihaskivut, hengenahdistus ja kutina.

Kussakin elinjärjestelmäluokassa haittavaikutukset on lueteltu yleisyysluokkien mukaan seuraavasti:

Hyvin yleinen: ≥ 1/10
Yleinen: ≥ 1/100, < 1/10
Melko harvinainen: ≥ 1/1000, < 1/100
Harvinainen: ≥ 1/10 000, < 1/1000
Hyvin harvinainen: < 1/10 000
Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

Elinjärjestelmäluokka

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Päänsärky, heikotus, huimaus, väsymys

Melko harvinainen

Suun kuivuminen, jano

Harvinainen

Pyörtyminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Verensokeripitoisuuden liiallinen suureneminen, veren liian suuri tai liian pieni kaliumpitoisuus, ruokahaluttomuus

Melko harvinainen

Kihti, elimistön kuivumistila

Harvinainen

Veren suolatasapainon häiriöt

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Hengenahdistus, yskä

Hyvin harvinainen

Keuhkopöhö (nestettä keuhkoissa)

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Pahoinvointi, ruokahaluttomuus, ripuli, vatsakivut

Melko harvinainen

Paha maku suussa, oksentelu, ummetus, ilmavaivat, nikotus, jano, ylävatsavaivat

Harvinainen

Maha-suolikanavan verenvuodot, haimatulehdus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma, kutina

Melko harvinainen

Allergiset ihottumat

Harvinainen

Valoyliherkkyys

Hyvin harvinainen

Verenpurkaumat, haavaumat

Sydän

Yleinen

Rytmihäiriöt

Melko harvinainen

Rintakipu, sydämentykytys, äkillinen verenpaineen lasku pystyasentoon noustessa

Sukupuolielimet ja rinnat

Melko harvinainen

Impotenssi

Hermosto

Melko harvinainen

Ihon puutuminen, pistely

Silmät

Melko harvinainen

Näköhäiriöt

Tuntematon

Näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen

Lievät psyykkiset häiriöt, unihäiriöt, hermostuneisuus, masennus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinainen

Lihaskivut, lihaskrampit, nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen

Yöllinen virtsaamistarve, kirvely virtsatessa, virtsanpidätyskyvyn heikkeneminen

Harvinainen

Munuaistoiminnan heikentyminen

Maksa ja sappi

Harvinainen

Sapensalpaus (kova ylävatsakipu)

Hyvin harvinainen

Keltaisuus

Immuunijärjestelmä

Harvinainen

Yliherkkyysreaktiot, anafylaksia (vakava yliherkkyysreaktio)

Veri ja imukudos

Harvinainen

Anemia

Hyvän- ja pahanlaatuiset sekä määrittelemättömät kasvaimet (myös kystat ja polyypit)

Tuntematon

Iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)

 

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos hoidon aikana ilmenee keltaisuutta, verenpurkaumia ihossa tai haavaumia tai tulehdusta suun limakalvoilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
ääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amitrid sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat 5 mg amiloridihydrokloridia ja 50 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi ja natriumstearyylifumaraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Amitrid-tabletit ovat melkein valkoisia, tasapintaisia ja viistoreunaisia tabletteja, joissa on jakouurre ja tunnus L 21. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.7.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro