ATROVENT NASAL nenäsumute, liuos 21 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 27.03.2021 19:00:27)

Atrovent Nasal 21 mikrog/annos nenäsumute, liuos

ipratropiumbromidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Atrovent Nasal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atrovent Nasal -nenäsumutetta
 3. Miten Atrovent Nasal -nenäsumutetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Atrovent Nasal-nenäsumutteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Atrovent Nasal nenäsumute vähentää eritystä nenän limakalvolta varsinkin, kun se on normaalia runsaampaa esim. vetisen, liikaeritteisen nuhan yhteydessä.

Atrovent Nasal nenäsumutetta käytetään allergisessa ja ei-allergisessa nuhassa, jonka oireena on vetinen liikaeritys nenän limakalvolta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Atrovent Nasal nenäsumutetta

 • jos olet allerginen ipratropiumbromidille, atropiinille, atropiininsukuisille yhdisteille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Henkilöiden, joilla on eturauhasen liikakasvua, virtsateiden ahtauma tai ahdaskulmaglaukooma tulee noudattaa varovaisuutta käyttäessään Atrovent Nasal nenäsumutetta.

Ahdaskulmaglaukoomaa sairastavien henkilöiden silmänpaine saattaa kohota, jos nenäsumutetta joutuu silmiin. Kohonneen silmänpaineen oireita ovat silmäkipu tai -ärsytys, näköhäiriöt ja punaiset, ärtyneet silmät. Näiden oireiden ilmaantuessa, tulee hakeutua heti lääkäriin.

Atrovent Nasal nenäsumutetta ei saa joutua silmiin. Jos niin kuitenkin tapahtuu, silmiä tulee huuhdella juoksevalla kylmällä vedellä useiden minuuttien ajan. Jos sumutetta joutuu silmiin, silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa väliaikaisesti huonontua. Tämä ilmiö on kuitenkin vaaraton ja ohimenevä.

Atrovent nenäsumute saattaa harvoissa tapauksissa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita kuten nokkosihottumaa, kielen, huulien tai kasvojen turvotusta sekä anafylaktisia reaktioita.

Lapset ja nuoret
Atrovent Nasal -nenäsumutetta ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Atrovent Nasal nenäsumute
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Valmisteen raskauden aikaisesta käytöstä ei ole riittävästi kokemusta. Atrovent Nasal nenäsumutteen säännöllisestä käytöstä raskauden aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa.
Ipratropiumbromidin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen Atrovent Nasal nenäsumutteen säännöllistä käyttöä imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Atrovent Nasal nenäsumutteella voi jossain määrin olla vaikutusta kykyysi ajaa autoa ja käyttää koneita, koska se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksena huimausta tai silmäoireita (esim. silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa olla väliaikaisesti huonontunut tai näkökykysi saattaa hämärtyä). Jos huomaat tällaista vaikutusta, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Atrovent Nasal sisältää bentsalkoniumkloridia
Tämä valmiste sisältää 17,5 mikrogrammaa bentsalkoniumkloridia (säilöntäaine) per annos.
Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän limakalvon turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

3. Miten valmistetta käytetään

Atrovent Nasal nenäsumutetta annostellaan yksilöllisesti lääkärin ohjeen mukaan.

Tavallinen annos aikuisille on 2 sumutusta kumpaankin sieraimeen 2–3 kertaa päivässä.

Säännöllisesti käytettynä Atrovent Nasal vähentää nenän vetistä liikaeritystä. Tämän vuoksi lääkärin antamien annosteluohjeiden noudattaminen on tärkeää. Lääkkeen vaikutus on yleensä havaittavissa jo muutaman päivän käytön jälkeen, mutta täysi teho saavutetaan vasta useamman viikon yhtäjaksoisella hoidolla.

Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

 1. Poista muovisuojus.
 2. Käyttäessäsi sumutepulloa ensimmäistä kertaa sumuta muutamia suihkeita ilmaan kunnes saat tasaisen suihkeen 
  (ks. kuva 1).

  Kuva 1

  Seuraavia annoksia ottaessasi sumutepullo on heti käyttövalmis.

  Niistä nenä kunnolla ennen kuin käytät nenäsumutetta.

   
 3. Aseta sumutepullon nenäkappale sieraimeen ja sumuta yksi suihke (ks. kuva 2). Toista sama toimenpide toiseen sieraimeen. Sumutettuasi annoksen hengitä rauhallisesti nenän kautta sisään.

  Kuva 2

   
 4. Aseta muovisuojus paikalleen nenäsumutteen käytön jälkeen.

Älä ota ylimääräisiä annoksia äläkä lopeta Atrovent Nasal nenäsumutteen käyttöä neuvottelematta lääkärin kanssa.

Jos suihketta joutuu vahingossa silmiin, pitää silmät huuhtoa välittömästi haalealla vedellä.

Puhdistus
Puhdista nenäkappale säännöllisesti. Poista muovisuojus. Pidä nenäkappaletta juoksevassa lämpimässä vedessä minuutin ajan. Ravistele vesi pois ja anna kuivua. Aseta muovisuojus paikalleen.

Jos otat enemmän Atrovent Nasal -nenäsumutetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Atrovent Nasal -nenäsumutetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (yli 1 potilaalla 100:sta): päänsärky, nenäverenvuoto, nenän limakalvon kuivuus, kurkun ärsytys, epämukava tunne nenässä

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta): voimakas allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio), yliherkkyys, huimaus, silmäoireet (silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin saattaa väliaikaisesti huonontua, ahdaskulmaglaukooma, kohonnut silmänpaine, silmäkipu, mustuaisten laajentuminen, näön sumeneminen, valorenkaiden näkeminen, sidekalvon verentungos, sarveiskalvon turvotus), epäsäännöllinen sydämen rytmi, eteisvärinä, nopeampi sydämen syke, kurkun kuivuminen, rinnan kireys, johon liittyy yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta välittömästi inhalaation jälkeen, kurkunpään kouristus, nieluturvotus, suun kuivuminen, pahoinvointi, ruuansulatuskanavan toimintahäiriö, suutulehdus, ihottuma, ihoturvotus, virtsaamisvaikeus

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1 000:sta): sydämentykytys, nokkosrokko, kutina

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei saa jäätyä. Avatun pakkauksen käyttöaika on 12 kuukautta.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Atrovent Nasal -nenäsumute sisältää

 • Vaikuttava aine on ipratropiumbromidi
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, bentsalkoniumkloridi 0,25 mg/ml (säilytysaine), dinatriumedetaatti 0,5 mg/ml (säilytysaine), kloorivetyhappo (happamuuden säätöaineita, pH 4,7) sekä puhdistettu vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Atrovent Nasal 21 mikrog/annos nenäsumute on pakattu ruskeaan, lasiseen 15 ml:n pumppupulloon, josta saadaan noin 180 annosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Sanofi Oy
Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja:
Istituto De Angeli S.r.l., 50066 Reggello, Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.10.2020

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro