EXOCIN silmätipat, liuos 3 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 08.07.2016 02:43:17)

EXOCIN® 3 mg/ml silmätipat, liuos

Ofloksasiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Exocin on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Exocin-silmätippoja
3. Miten Exocin-silmätippoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Exocin-silmätippojen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ EXOCIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Exocin on tarkoitettu ulkoisten silmäinfektioiden, kuten sidekalvotulehduksen, paikallishoitoon.

Exocin kuuluu kinoloniantibioottien lääkeryhmään.

Exocin-silmätippoja ei suositellä käytettäväksi alle 1-vuotiailla lapsilla.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT EXOCIN-SILMÄTIPPOJA

Älä käytä Exocin-silmätippoja
- jos olet allerginen (yliherkkä) ofloksasiinille, bentsalkoniumkloridille tai Exocin-silmätippojen jollekin muulle aineelle tai muille kinoloni-valmisteille.

Ole erityisen varovainen Exocin-silmätippojen suhteen
- jos olet yliherkkä muille kinolonityyppisille antibiooteille
- jos sinulla on haava silmän pinnassa tai muu silmän pintaan liittyvä vaiva
- jos käytät pehmeitä piilolinssejä (ks. kohta Tärkeää tietoa Exocin-silmätippojen sisältämistä aineista).

Exocin-silmätippojen pitkäaikainen käyttö saattaa johtaa resistenttien bakteerien aiheuttamaan infektioon.

Exocin-silmätippat saattavat lisätä herkyyttä auringonvalolle. Sinun tulee välttää altistumista suoraan auringonvalolle tai auringolle käyttäessäsi Exocin-silmätippoja.

Sydänsairaudet
Varovaisuutta on noudatettava tämänkaltaisten lääkkeiden käytön aikana, jos sinulla on synnynnäinen pidentynyt QT-aika tai sitä esiintyy suvussasi (todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä), häiriöitä veren suolatasapainossa (etenkin, jos veren kalium- tai magnesiumpitoisuus on pieni), sydämen harvalyöntisyyttä (eli bradykardia) tai sydämesi on heikko (sydämen vajaatoiminta) tai sinulla on aiemmin ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai jos olet nainen tai iäkäs, tai käytät muita lääkkeitä, jotka aiheuttavat poikkeavia EKG-muutoksia (ks. kohta Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö).

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kerro lääkärille, jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin: rytmihäiriölääkkeitä (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), trisyklisiä masennuslääkkeitä, tiettyjä mikrobilääkkeitä (jotka kuuluvat makrolideihin) tai tiettyjä psykoosilääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Tärkeää tietoa Exocin-silmätippojen sisältämistä aineista
Exocin-silmätippojen sisältämä säilytysaine bentsalkoniumkloridi saattaa aiheuttaa silmä-ärsytystä ja värjätä pehmeitä piilolinssejä. Vältä siksi pehmeiden piilolinssien käyttöä silmätulehduksen hoidon aikana.

3. MITEN EXOCIN-SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Käytä Exocin-silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on 1–2 tippaa sairaaseen silmään 2–4 tunnin välein kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä, minkä jälkeen 1–2 tippaa 4 kertaa päivässä. Lääkettä on käytettävä säännöllisesti, jotta se tehoaa.

Näin käytät Exocin-silmätippoja
Exocinin valmistemuoto on silmätipat. Ohje-etiketissä ilmoitetaan kerralla annosteltavien tippojen määrä.
Annostele lääke silmään seuraavasti:

1. Pese kädet. Kallista päätä taaksepäin ja suuntaa katseesi kattoon.
2. Vedä varovasti alaluomea alaspäin niin, että se muodostaa taskun.
3. Pidä pulloa ylösalaisin ja purista siitä 1–2 tippaa silmään.
4. Päästä irti alaluomesta ja sulje silmä 30 sekunniksi.

Varo koskettamasta tippapullon kärjellä silmääsi tai jotain muuta. Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen. On tärkeää annostella silmätipat oikein.

Jos käytät enemmän Exocin-silmätippoja kuin sinun pitäisi
Jos tiputat vahingossa silmään liian monta tippaa, huuhtele silmä vedellä ja tiputa seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Yliannostuksesta aiheutuu harvoin haittavaikutuksia.

Jos unohdat käyttää Exocin-silmätippoja

Jos unohdat annoksen, annostele se heti kun muistat. Jos seuraava annosteluajankohta on kuitenkin jo lähellä, jätä unohtunut annos väliin ja jatka normaalin annosteluaikataulun mukaan.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos olet käyttänyt liian suuren määrän lääkettä tai esim. lapsi on saanut lääkettä vahingossa, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977 Suomessa tai puh. 112 Ruotsissa) saadaksesi arvion aiheutuneesta vaarasta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Exocin-silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset:
Jos sinulla on yksi tai useampia seuraavista haittavaikutuksista, sinulla voi olla vakava allerginen reaktio. Lopeta heti Exocinin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Allergiset reaktiot:
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
- Silmän allergiset reaktiot (mukaan lukien silmien ja/tai silmäluomien kutina)
- Allergian aiheuttama ihon tulehdusreaktio (mukaan lukien ihottuma, kutina tai nokkosihottuma)
- Vaikea henkeä uhkaava allerginen reaktio (anafylaksia), jonka oireita ovat turvotus kasvojen ja huulten alueella tai muualla kehossa, suun, kielen tai kurkun turvotus,  joka voi tukkia hengitystiet ja voi aiheuttaa hengityksen vinkumista, nielemisvaikeus tai hengenahdistus
- Mahdollisesti henkeä uhkaavia ihottumia (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) on ilmoitettu Exocinin käytön yhteydessä. Ihottuma esiintyy aluksi vartalolla punertavina pyöreinä läiskinä, joissa usein on keskellä rakkula.

Myös seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):
- Silmä-ärsytys
- Epämiellyttävä tunne silmässä

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Silmään kohdistuvat haittavaikutukset:

- Silmän sarveiskalvon tulehdus
- Silmän sidekalvon tulehdus
- Näön sumeneminen
- Valonarkuus
- Silmien turvotus
- Turvotus silmien ympärillä (mukaan lukien silmäluomien turvotus)
- Roskan tunne silmässä
- Kyynelnesteen erityksen lisääntyminen
- Kuivat silmät
- Silmäkipu
- Silmien punoitus

Muualla elimistössä esiintyviä haittavaikutuksia:
- Huimaus
- Pahoinvointi

Sydämeen kohdistuvat haittavaikutukset:
- Epätavallisen tiheä sydämen syke
- Hengenvaarallisen epäsäännöllinen sydämen syke
- Muutos sydänrytmissä (pidentynyt QT-aika, joka todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. EXOCIN-SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pullon etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pullo on hävitettävä 28 päivän kuluttua sen ensimmäisestä avaamisesta, vaikka siinä olisikin vielä lääkettä jäljellä. Jotta muistaisit tämän, merkitse avaamispäivämäärä muistiin ulkopakkaukseen. Sulje pakkaus huolellisesti, jotta vältät lääkkeen kontaminoitumisen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Exocin sisältää
- Vaikuttava aine on ofloksasiini 3 mg/ml.
- Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi (0,05 mg/ml), natriumkloridi, natriumhydroksidi (pH:n säätöön), suolahappo (pH:n säätöön) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Yksi kartonkipakkaus sisältää yhden kierrekorkilla varustetun muovipullon. Pullon sisältämä liuos on kirkasta ja väriltään vaalean keltaisenvihreää.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road,
Westport, County Mayo
Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.03.2016

Yrityksen yhteystiedot:

ALLERGAN NORDEN AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
Sverige

UV-MedInfo@allergan.com
www.allergan.fi
0800 115003
Tukkuliike: Tamro