MUCOVIN oraaliliuos 0,8 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 08.11.2018 19:02:08)

Mucovin® 0,8 mg/ml –oraaliliuos

bromiheksiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Mucovin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mucovin-oraaliliuosta
 3. Miten Mucovin-oraaliliuosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Mucovin-oraaliliuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bromiheksiini irrottaa limaa hengityselinten sairauksissa, joissa esiintyy sitkeitä ysköksiä. Se tekee liman notkeammaksi ja lisää limaneritystä. Tällöin yskiminen helpottuu, keuhkoputket tyhjenevät paremmin ja hengittäminen helpottuu.

Valmistetta käytetään keuhkoputkitulehduksien ja muiden sellaisten hengityselinten sairauksien hoidossa, joissa esiintyy sitkeälimaisia ysköksiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Mucovin-oraaliliuosta

 • jos olet allerginen bromiheksiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Mucovin-oraaliliuosta, jos sinulla on aiemmin ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.

Bromiheksiinin käytön yhteydessä on raportoitu vakavista ihoreaktioista. Jos sinulle kehittyy ihottuma (mukaan lukien limakalvovaurio suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukuelinten alueella), lopeta Mucovin-oraaliliuoksen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Mucovin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Haitallisia yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Mucovin-oraaliliuosta ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana.

Tutkimuksia Mucovin-oraaliliuoksen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Mucovin-oraaliliuos sisältää bentsoehappoa ja etanolia

Tämä valmiste sisältää 10–20  mg bentsoehappoa per annos, joka vastaa 2  mg/ml.

Tämä valmiste sisältää 12,7  tilavuus-% etanolia (alkoholia), eli enimmällään 1000 mg per annos, mikä vastaa 25  ml olutta tai11 ml viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa. Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 14-vuotiaille on 5–10 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Suositeltu annos 6–14-vuotiaille lapsille on 5 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Alle 6-vuotiaille vain lääkärin määräyksellä.

Suositeltu annos 2–5-vuotiaille lapsille on 2,5 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Suositeltu annos 12–23 kuukauden ikäisille lapsille on 1,25 millilitraa 3 kertaa vuorokaudessa.

Bromiheksiinin jatkuva käyttö voi ylläpitää runsasta limanmuodostusta ja tästä johtuvaa yskää, etenkin lapsilla. Valmistetta ei tule antaa imeväisille. Hoitoa ei yleensä ole syytä jatkaa pitempään kuin viikon ajan.

Jos käytät enemmän Mucovin-oraaliliuosta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käytää Mucovin-oraaliliuoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta

 • Ripuli, oksentelu, pahoinvointi ja ylävatsakipu

Harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta:

 • Yliherkkyysreaktiot
 • Ihottuma, nokkosihottuma

Tuntematon: yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella

 • Anafylaktiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen sokki, angioedeema (ihon, ihonalaisten kudosten, limakalvojen tai limakalvonalaisten kudosten nopeasti kehittyvä turvotus) ja kutina
 • Vakavat iholla ilmenevät haittavaikutukset (mukaan lukien monimuotoinen punavihoittuma, Stevens–Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi)
 • Keuhkoputkien supistuminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Mucovin-oraaliliuos sisältää

 • Vaikuttava aine on bromiheksiinihydrokloridi (0,8 mg/ml).
 • Muut aineet ovat bentsoehappo (E210), etanoli (96-prosenttinen), glyseroli, povidoni, sakkariininatrium, eukalyptusöljy, viinihappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus: miedosti tuoksuva, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy

PL 1406

00101 Helsinki

puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Ksiestwa Lowickiego 12

99-420 Lyszkowice

Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.4.2018.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro