ETONO ihopuikko 20 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 28.06.2023 00:33:59)

Etono 20 mg/g ihopuikko

tripelennamiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja tai neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Etono on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Etono-valmistetta
 3. Miten Etono-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Etono-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Etono on tarkoitettu hyönteisten pistoihin ja puremiin. Se sisältää paikallisesti vaikuttavaa antihistamiinia, tripelennamiinihydrokloridia, jolla on lievä puuduttava vaikutus. Etono lievittää hyönteisten pistosten ja puremien yhteydessä erittyvän histamiinin aiheuttamia ihoreaktioita, kuten ärsytystä, kutinaa, turvotusta ja punoitusta. Etono on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 2-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Etono-valmistetta

 • jos olet allerginen tripelennamiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos purema-alueen iho on tulehtunut
 • jos sinulla on vetistävä ja/tai rakkulainen ihottuma
 • ihoalueille, jotka ovat kämmentäsi suurempia
 • avoimiin haavoihin.

Varoitukset ja varotoimet
Mikäli kutina jatkuu pitkään tai se pahenee, valmisteen käyttö on lopetettava ja on käännyttävä lääkärin puoleen. Iholle käytettävillä antihistamiineilla voi olla herkistävä vaikutus.

Lapset
Ei alle 2-vuotiaille lapsille.

Raskaus ja imetys
Koska tripelennamiini ei imeydy ihosta verenkiertoon, valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Etonolla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Etono sisältää propyleeniglykolia (E 1520)
Tämä lääkevalmiste sisältää 715 mg propyleeniglykolia per gramma. Etonon sisältämä propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hierotaan kevyesti ihoon. Valmistetta voi levittää lisää enintään 3 kertaa päivässä. Valmistetta saa käyttää vain pienelle, korkeintaan kämmenen kokoiselle ihoalueella. Etono-valmistetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 10 päivän ajan.

Jos käytä enemmän Etono-valmistetta kuin sinun pitäisi
Etono-valmisteeseen ei odoteta liittyvän akuutteja myrkytyksiä, sillä yliannostus on hyvin epätodennäköinen, jos valmistetta käytetään tämän pakkausselosteen ohjeiden mukaan.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Joskus saattaa esiintyä yliherkkyysreaktioita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25C, älä säilytä kylmässä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”käyt.viim.”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Etono sisältää

 • Vaikuttava aine on tripelennamiinihydrokloridi. 1 g sisältää 20 mg tripelennamiinihydrokloridia.
 • Muut apuaineet ovat propyleeniglykoli (E 1520), natriumstearaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Kierrettävä puikko, valkoinen, kiinteä massa.
Pakattu pahvikoteloon.

5,70 g.

Myyntiluvan haltija
ACO HUD NORDIC AB
PL 622
SE-194 26 Upplands Väsby
Ruotsi

Valmistaja
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem
Belgia

Markkinoija
Perrigo Suomi Oy
PL 92
02601 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.9.2022

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

finlandinfo@perrigo.com
www.aco.fi
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro