HUMULIN NPH KWIKPEN injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä 100 IU/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,4 mt, 10.09.2020 19:05:56)

Humulin® NPH KwikPen® 100 IU/ml injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä

(Ihmisinsuliini)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Humulin NPH KwikPen on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Humulin NPH KwikPen -valmistetta

3. Miten Humulin NPH KwikPen -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Humulin NPH KwikPen -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Humulin NPH KwikPen sisältää esitäytetyssä injektiokynässä ihmisinsuliinia, jota käytetään diabeteksen hoidossa. Diabetes on sairaus, jossa haima ei enää tuota riittävästi insuliinia pitämään verensokeri- eli glukoosipitoisuutta hallinnassa. Humulin NPH korvaa puuttuvan insuliinin ja sitä käytetään pitkäaikaishoitona verensokerin tasapainottamiseen. Humulin NPH sisältää ihmisinsuliinin protamiinisulfaattisuspensiota, jonka vaikutus on pitkäaikainen.

Lääkärisi saattaa määrätä Humulin NPH KwikPen -insuliinia käytettäväksi yhdessä lyhytvaikutteisen insuliinin kanssa. Muiden insuliinien käyttö ilmenee pakkausselosteesta, joka on kussakin pakkauksessa. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä. Insuliinia vaihdettaessa on oltava erityisen tarkkaavainen. Kullakin insuliinityypillä on kotelossa ja etiketissä oma värikoodi ja symboli, joiden avulla eri insuliinityypit on helppo erottaa toisistaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Humulin NPH esitäytetty kynä soveltuu ainoastaan ihon alle pistämiseen. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.

Älä käytä Humulin NPH KwikPen –insuliinia:

 • Jos sinulla on sokkituntemuksia (hypoglykemia eli matala verensokeri). Tässä käyttöohjeessa on jäljempänä ohje lievien sokkituntemusten varalta (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset, kappale A).
 • Jos olet allerginen ihmisinsuliinillle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Humulin NPH KwikPen-injektionestettä.

 • Jos verensokerisi on ollut hallinnassa nykyisellä hoidolla, voi olla, ettet tunne matalan verensokerin aiheuttamia oireita. Matalan verensokerin aiheuttamia oireita on lueteltu tuonnempana tässä pakkausselosteessa. Aterioiden ja liikunnan ajankohta sekä liikunnan rasittavuus on hyvä suunnitella etukäteen. Verensokerin tasoa pitää seurata mittaamalla se riittävän usein.
 • Joillakin potilailla matalan verensokerin (hypoglykemia) oireet eivät ole tuntuneet niin selvinä tai ne ovat olleet erilaiset, kun he ovat siirtyneet eläininsuliinista ihmisinsuliiniin. Jos sinulla on usein matalan verensokerin aiheuttamia sokkituntemuksia tai jos et tunnista niitä selkeästi, keskustele tästä lääkärisi kanssa.
 • Jos vastaus on KYLLÄ yhteenkin seuraavista kysymyksistä, kerro siitä diabeteshoitajallesi, lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
  • Oletko sairastunut äskettäin?
  • Onko sinulla jokin munuais- tai maksasairaus?
  • Harrastatko poikkeuksellisen runsaasti liikuntaa?
 • Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa insuliinin tarpeeseen.
 • Sinun on myös syytä kertoa diabeteshoitajallesi, lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet suunnittelemassa ulkomaanmatkaa. Maiden välinen aikaero saattaa nimittäin aiheuttaa muutoksia aterioiden ja insuliinin ajoitukseen.
 • Joillekin tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin pioglitatsonilla ja insuliinilla. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten hengen ahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).

Ihomuutokset pistoskohdassa

Pistoskohtia on vaihdeltava ihomuutosten, kuten ihonalaisten kyhmyjen, ehkäisemiseksi. Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle (ks. kohta Miten Humulin NPH KwikPen -valmistetta käytetään). Jos tällä hetkellä pistät insuliinia kyhmyiselle alueelle, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin alat pistää sitä muualle. Lääkäri voi kehottaa sinua seuraamaan verensokeriarvoja nykyistä tiiviimmin ja muuttamaan insuliinin tai muiden diabeteslääkkeidesi annosta.

Muut lääkevalmisteet ja Humulin NPH KwikPen

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Insuliinilääkitystäsi voidaan joutua muuttamaan, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • kortisonia
 • tyroksiinia
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä
 • asetyylisalisyylihappoa (aspirin)
 • kasvuhormonia
 • oktreotidia, lanreotidia
 • beeta2-“stimulantteja” (esim. ritodriini, salbutamoli tai terbutaliini)
 • beetasalpaajia
 • tiatsideja tai joitakin masennuslääkkeitä (MAO:n estäjät)
 • danatsolia
 • joitakin angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjiä (esim. kaptopriili, enalapriili) tai
 • angiotensiini II -reseptorin salpaajia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Insuliinin tarve vähenee yleensä raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja kasvaa jäljellä olevien kuuden kuukauden aikana. Imetysaikana diabeetikon insuliiniannosta tai ruokavaliota tai molempia voidaan joutua muuttamaan.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Keskittymis- ja reaktiokykysi saattavat heiketä hypoglykemian (matala verensokeri) vuoksi. Tästä voi koitua vaara itsellesi ja muille tilanteissa, joissa näitä kykyjä erityisesti tarvitaan (esim. autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä). Keskustele lääkärisi kanssa moottoriajoneuvolla ajosta, jos sinulla on:

 • usein hypoglykemiaa
 • jos hypoglykemiasta varoittavat oireet ovat heikkoja tai niitä ei tule ollenkaan.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Humulin NPH –valmisteen sisältämä natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan  ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Tarkista aina apteekista saamasi lääkepakkaus, että olet saanut juuri sitä Humulin-insuliinia, jota lääkärisi on sinulle määrännyt.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jokainen kynä on tarkoitettu vain sinun käyttöösi mahdollisten sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi, vaikka annosteluvälineen neula olisikin vaihdettu.

Annostus

 • Yleensä Humulin NPH:ta käytetään perusinsuliinina. Lääkärisi on määrännyt sinulle sopivan insuliinin, yksilöllisen annoksen, pistosajankohdan ja pistostiheyden. Seuraa näitä ohjeita tarkoin ja käy säännöllisesti vastaanotolla.
 • Jos insuliini vaihdetaan toiseen insuliiniin (esim. ihmis- tai eläininsuliinista Humulin-insuliiniin), annosta voidaan joutua muuttamaan. Tämä saattaa koskea vain ensimmäistä annoskertaa tai annos voi muuttua hiljalleen useiden viikkojen tai kuukausien kuluessa.
 • Humulin NPH -esitäytetty kynä soveltuu ainoastaan ihon alle pistämiseen. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.

Humulin NPH KwikPen -insuliinin käyttöönotto

 • Ennen pistämistä Humulin NPH KwikPen -kynää pyöritetään varovasti kämmenien välissä 10 kertaa ja käännellään sitten ylös alas (180°) samoin 10 kertaa, jotta insuliini sekoittuu täysin ja pistettävästä annoksesta tulee tasa-aineista. Tarvittaessa pyörittely ja kääntely toistetaan, kunnes saadaan tasa-aineinen maitomainen suspensio. Kynänsäiliön sisällä on pieni lasikuula, joka helpottaa sekoittumista. Älä ravista voimakkaasti, se voi aiheuttaa vaahtoamista, joka voi johtaa väärään annokseen. Kynänsäiliöt on syytä tarkastaa usein. Insuliinia ei saa käyttää, jos insuliinin pinnalla on sekoituksen jälkeen saostumia, säiliön pohjalle jää valkoista sakkaa tai säiliön sisäpintaan jää kiinni hiukkasia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

KwikPen-insuliinikynän käyttö (ks. kynän käyttöohjetta)

 • Pese ensin kätesi.
 • Lue esitäytetyn insuliinikynän käyttöohje. Noudata tarkoin ohjeita. Tässä on joitakin huomionarvoisia seikkoja.

- Käytä puhdasta neulaa (pakkauksessa ei ole mukana neuloja).

- Tarkista ennen jokaista pistosta, että kynäsi on käyttökunnossa ja että insuliinia tulee neulasta. Poista ilmakuplat kynästä. Pienet ilmakuplat kynänsäiliössä ovat harmittomia, mutta isot ilmakuplat voivat muuttaa annostarkkuutta.

Humulin NPH KwikPen -insuliinin pistäminen

 • Ennen pistämistä puhdista ohjeiden mukaan se ihon kohta, johon aiot pistää. Pistä ihon alle saamiesi ohjeiden mukaan. Älä pistä suoraan suoneen. Pidä neulaa pistoksen jälkeen ihopoimussa noin 5 sekuntia, jotta saat varmasti koko annoksen. Älä hiero ihoa pistoksen jälkeen. Pidä huoli siitä, että toisiaan seuraavien pistoskohtien väli on vähintään 1 cm ja että vaihdat pistosaluetta saamiesi ohjeiden mukaan.

Pistoksen jälkeen

 • Ota neula pois kynästä pistoksen jälkeen neulan suojakorkin avulla. Näin insuliini pysyy steriilinä eikä injektionestettä pääse vuotamaan säiliöstä. Se estää myös ilman pääsyn säiliöön ja neulan tukkeutumisen. Älä anna muiden käyttää neulojasi tai insuliinikynääsi. Laita kynän suojus takaisin paikoilleen.

Pistäminen jatkossa

 • Käytä uutta steriiliä neulaa joka kerta, kun pistät insuliinia. Poista ilmakuplat ennen jokaista pistosta. Jäljellä olevan insuliinin määrän näet pitämällä kynää sen kärki alaspäin. Säiliön kyljessä olevasta asteikosta näet, paljonko insuliinia on jäljellä.
 • KwikPen-insuliinikynään ei saa sekoittaa muita insuliineja. Kun kynä on tyhjä, sitä ei voi käyttää uudelleen. Se hävitetään asianmukaisesti. Diabeteshoitaja tai apteekin henkilökunta antaa neuvoja tässä asiassa.

Jos käytät Humulin NPH KwikPen -insuliinia enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos käytät insuliinia enemmän kuin sinun pitäisi, verensokerisi voi laskea liian alas. Tarkista verensokerisi (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset, kappale A).

Jos unohdat ottaa Humulin NPH KwikPen -pistoksen

Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät insuliinia vähemmän kuin sinun pitäisi. Tarkista verensokerisi. Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Humulin NPH KwikPen -insuliinin käytön

Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät insuliinia vähemmän kuin sinun pitäisi. Älä vaihda insuliinia toiseen insuliiniin ilman lääkärisi määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ihmisinsuliini voi aiheuttaa hypoglykemiaa (matala verensokeri). Katso lisätietoa hypoglykemiasta jäljempänä kohdassaDiabeetikkojen tavallisia ongelmia”.

Mahdolliset haittavaikutukset

Yleistynyt insuliiniyliherkkyys on hyvin harvinaista (alle 1 potilas kymmenestä tuhannesta). Tämän yliherkkyysmuodon oireita ovat:

 • verenpaineen lasku
 • hengityksen vaikeutuminen
 • sydämen sykkeen nopeutuminen
 • koko vartalon kattava ihottuma
 • hengityksen vinkuminen
 • hikoilu

Jos arvelet, että sinulla on jonkinlainen Humulin-insuliiniallergia, kerro siitä lääkärillesi viipymättä.

Paikallinen yliherkkyys on yleistä (yli 1 potilaalla sadasta). Joillekin voi tulla insuliinin pistoskohtaan punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Tämä ihovaiva häviää yleensä viimeistään muutamassa päivässä tai viikossa. Jos pistoskohta oireilee tällä tavoin, kerro siitä lääkärillesi.

Ihomuutokset pistoskohdassa

Jos pistät insuliinia liian usein samaan paikkaan, ihonalainen rasvakudos voi kutistua (lipoatrofia) tai paksuuntua (lipohypertrofia) (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta): Ihonalaisia kyhmyjä voi aiheuttaa myös amyloidi-nimisen proteiinin kertyminen (ihoamyloidoosi, jonka yleisyys ei kuitenkaan ole tiedossa). Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle. Vaihda pistoskohtaa jokaisen pistoksen yhteydessä. Se auttaa ehkäisemään näitä ihomuutoksi.
Insuliinihoidon yhteydessä on ilmoitettu turvotusta (esim. nesteenkertymistä käsiin, nilkkoihin), etenkin insuliinihoidon alussa tai kun hoitoa on muutettu diabetestasapainon korjaamiseksi.

Diabeetikkojen tavallisia ongelmia

A. Hypoglykemia eli matala verensokeri

Insuliinituntemukset (sokkituntemukset, hypoglykemia eli matalan verensokerin aiheuttamat oireet) johtuvat siitä, että veressä ei ole riittävästi sokeria. Tämä voi johtua seuraavista seikoista:

 • Humulin NPH- tai muu insuliiniannos on liian suuri
 • ateria on jäänyt väliin tai myöhästynyt tai ruokavaliosi on muuttunut
 • liikunta tai työnteko ennen tai jälkeen ateriaa on liian rasittavaa
 • sairastat tulehdustautia tai muuta sairautta (erityisesti ripulia tai oksennustautia)
 • insuliinin tarpeesi muuttuu tai
 • sinulla on paheneva munuais- tai maksavika.

Alkoholin ja eräiden lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa verensokeriarvoihin.

Liian matalan verensokerin oireet ilmenevät yleensä nopeasti ja niitä ovat:

 • väsymys
 • hermostuneisuus tai vapina
 • päänsärky
 • sydämentykytys
 • pahoinvointi
 • kylmänhiki

Vaikka olet mielestäsi varma siitä, että tunnistat itsessäsi nämä varoittavat oireet, vältä tilanteita, esim. autolla-ajoa, jotka asettavat itsesi tai muita ihmisiä alttiiksi hypoglykemian aiheuttamille vaaroille.

Älä ota Humulin NPH KwikPen -insuliinia, jos sinulla on sokkituntemuksia (hypoglykemia eli matala verensokeri).

Jos verensokerisi on matala, nauti glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Syö tämän päälle hedelmä, keksejä tai voileipä, kuten lääkärisi on sinua neuvonut ja lepää jonkin aikaa. Näin korjautuvat yleensä lievät insuliini- eli sokkituntemukset ja insuliinin vähäisen yliannostelun aiheuttamat oireet. Jos olosi huononee ja jos hengitys käy pinnalliseksi ja ihosi kalpenee, ota välittömästi yhteys lääkäriisi. Glukagoniruiskeella voidaan hoitaa vaikeampia sokkitiloja. Glukagoniruiskeen jälkeen nauti glukoosia tai sokeria. Jos glukagonikaan ei auta, tarvitset sairaalahoitoa. Pyydä lisätietoja glukagonin käytöstä lääkäriltäsi.

B. Hyperglykemia ja diabeettinen ketoasidoosi

Hyperglykemiasta on kyse, kun veressä on liikaa sokeria insuliinin puutteesta johtuen. Hyperglykemia voi seurata seuraavista syistä:

 • Humulin NPH tai muu insuliini on jäänyt ottamatta
 • olet ottanut vähemmän insuliinia kuin mitä lääkäri on määrännyt
 • olet syönyt huomattavasti enemmän kuin mitä ruokavalion puitteissa olisit saanut tai
 • sairastat kuumetautia, tulehdussairautta tai henkistä stressiä.

Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Oireet ilmenevät hitaasti useiden tuntien tai päivien kuluessa. Tällaisia oireita ovat

 • uneliaisuus
 • kasvojen punoitus
 • jano
 • ruokahaluttomuus
 • hengityksessä hedelmäinen haju
 • pahoinvointi tai oksentelu

Raskas hengitys ja nopea sydämen syke ovat jo vakavia oireita. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Jos matalien (hypoglykemia) tai korkeiden (hyperglykemia) verensokeriarvojen aiheuttamia oireita ei hoideta asianmukaisesti, saattaa tilanne olla hyvin vakava ja seurauksena voi olla päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, kuivuminen, tajuttomuus, kooma ja jopa kuolema.

Kolme yksinkertaista neuvoa välttää hypoglykemia tai hyperglykemia:

 • Pidä aina ylimääräinen Humulin NPH -kynä varalla.
 • Käytä tunnistinta, josta ilmenee, että sairastat diabetesta (olet diabeetikko).
 • Pidä aina sokeria mukanasi.

C. Sairastelu

Insuliiniannosta voidaan joutua muuttamaan, jos olet sairas ja erityisesti, jos sinulla on pahoinvointia tai oksentelua. Vaikka et syö tai voi syödä normaalisti, tarvitset silti insuliinia. Muista tarkistaa veren tai virtsan sokeripitoisuus, noudata saamiasi ohjeita sairauden varalta ja kerro lääkärillesi asiasta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.  Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä avaamaton Humulin NPH KwikPen jääkaapissa (2 ºC – 8 ºC). Ei saa jäätyä. Säilytä käytössä oleva insuliinikynä huoneenlämmössä (alle 30 ºC:ssa). Käyttöönoton jälkeen Humulin NPH KwikPen on käyttökelpoinen 28 vuorokautta. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta  lämmöltä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tätä lääkettä ei saa käyttää, jos havaitset insuliinin pinnalla sekoituksen jälkeen saostumia, säiliön pohjalle jää valkoista sakkaa tai säiliön sisäpintaan jää kiinni hiukkasia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Humulin NPH KwikPen sisältää

 • Vaikuttava aine on ihmisinsuliini, joka valmistetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla. Näin valmistettu ihmisinsuliini vastaa rakenteeltaan täysin ihmisen tuottamaa insuliinia, joka on ihmisen haiman tuottama luonnollinen hormoni. Se eroaa näin ollen eläinperäisestä insuliinista. Humulin NPH -insuliini on protamiinisulfaattia sisältävä ihmisinsuliinin suspensio.
 • Muut aineet ovat protamiinisulfaatti, metakresoli, fenoli, glyseroli, dinatriumfosfaatti (jossa on 7 kidevettä), sinkkioksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätöön käytetään tarvittaessa kloorivetyhappoa tai natriumhydroksidia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Humulin NPH KwikPen -injektioneste on valkoinen steriili suspensio, joka sisältää 100 kansainvälistä yksikköä insuliinia yhdessä millilitrassa (100 IU/ml).

Kukin 3 ml:n esitäytetty kynä sisältää 300 kansainvälistä yksikköä insuliinia.

Pakkauskoot 5, 6 ja 10 (2 x 5). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

KwikPen-insuliinikynässä on samaa Humulin NPH -insuliinia, jota on saatavana erillisinä ampulleina. Esitäytetyssä KwikPen-kynässä insuliiniampulli on jo valmiina kynässä. Kun insuliinikynä on tyhjä, se hävitetään asianmukaisesti.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Humulin NPH KwikPen -insuliinin valmistaa:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska.

Myyntiluvan haltija / Tiedotus:

Suomessa: Oy Eli Lilly Finland Ab, Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki.

Tämä lääkevalmiste on kaupan Euroopan Unionin jäsenmaissa ja Euroopan talousalueella seuraavilla kauppanimillä:

Huminsulin „Lilly“ Basal KwikPen (Itävalta)

Humuline-KwikPen NPH (Belgia, Luxembourg, Alankomaat)

Humulin N KwikPen (Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Slovenia, Romania)

Huminsulin Basal (NPH) KwikPen (Saksa)

Humulin NPH KwikPen (Tanska, Suomi, Kreikka, Islanti, Norja, Ruotsi)

Humulin (NPH) KwikPen (Tsekki, Slovakia)

Humulina NPH KwikPen 100 (Espanja)

Humulin I KwikPen (Irlanti, Iso-Britannia)

Umuline NPH KwikPen (Ranska)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.8.2020.

 

Ohjeet käyttäjälle

Humulin® NPH KwikPen 100 IU/ml

image1.jpeg

LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue käyttöohjeet läpi ennen kuin aloitat Humulin -insuliinin käytön ja joka kerta kun saat uuden Humulin KwikPen 100 IU/ml -kynän, sillä ne saattavat sisältää uutta tietoa. Tämä tieto ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamaa tietoa sairaudestasi tai hoidostasi.

Humulin KwikPen 100 IU/ml on kertakäyttöinen kynä, joka sisältää 300 yksikköä (3 ml) insuliinia. Voit antaa itsellesi useita annoksia yhdellä kynällä. Kynä annostelee yhden yksikön välein. Yhdellä injektiolla voit pistää 1-60 yksikköä. Jos annoksesi on enemmän kuin 60 yksikköä, sinun tulee antaa itsellesi useampi kuin yksi injektio. Kynän mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän ja voi olla, ettet huomaa sen liikkumista. Mäntä saavuttaa sylinteriampullin pohjan, kun olet käyttänyt kaikki 300 yksikköä kynästä.

Ethän anna muiden henkilöiden käyttää kynääsi, vaikka neula olisikin vaihdettu. Älä käytä neuloja uudelleen tai jaa niitä muiden henkilöiden kanssa. Voit saada tartuntataudin tai levittää niitä.

Tätä kynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen näkevän henkilön ohjausta.

KwikPen-kynän osat

Injektioneulan osat

(Neulat hankittava erikseen)

 

Kuinka tunnistat Humulin KwikPen 100 IU/m kynäsi:

 

Humulin NPH

Kynän väri:

Beige

Pistospainike:

image5.jpeg

Etiketti:

Valkoinen, jossa on vaalean vihreä pistospainike

 

Tarvikkeet pistoksia varten:

 • Humulin KwikPen 100 IU/ml, joka sisältää insuliinin
 • Humulin KwikPen 100 IU/ml yhteensopiva neula (BD:n [Becton, Dickinson and Company] kynäneulat suositeltavia).
 • Antiseptinen puhdistuslappu

KwikPen-kynän valmistelu

 • Pese kädet vedellä ja saippualla.
 • Tarkista insuliinikynä varmistaaksesi, että olet pistämässä oikeaa insuliinilaatua. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käytät useampaa kuin yhtä insuliinilaatua.
 • Älä käytä kynää etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai kauemmin kuin 28 päivää kynän ensimmäisestä käyttöönotosta.
 • Käytä joka pistoksella aina uutta neulaa ehkäistäksesi infektioita leviämästä ja neulaa tukkeutumasta.

Vaihe 1:

• Vedä kynän suojakorkki suoraan pois.

- Älä poista kynän etikettiä.

• Pyyhi kumitulppa antiseptisella puhdistuslapulla.

image6.jpeg

Vaihe 2: (vain sameat insuliinit – HUMULIN NPH)

• Pyöritä kynää varovasti 10 kertaa.

JA

• Kääntele kynää 10 kertaa.

Sekoittaminen on tärkeää, jotta saat oikean annoksen. Insuliinin pitää näyttää tasaisen samealta.

Vaihe 3:

• Tarkista insuliinin ulkonäkö.

– HUMULIN NPH- insuliinin pitää näyttää valkoiselta ja samealta sekoittamisen jälkeen. Älä käytä insuliinia, jos se on kirkasta tai sisältää saostumia tai hiukkasia.

image7.jpeg

image8.jpeg

Vaihe 4:

• Ota uusi neula.

• Poista neulan ulkosuojuksen suojapaperi.

image9.jpeg

Vaihe 5:

• Työnnä neula ulkosuojuksineen suoraan kynään ja kierrä neula tiukasti paikoilleen.

image10.jpeg

Vaihe 6:

• Poista neulan ulkosuojus. Älä hävitä sitä.

• Poista neulan sisäsuojus ja hävitä se.

 

Käyttövalmiuden tarkistaminen

Tarkista käyttövalmius ennen jokaista pistosta.

 • Käyttövalmiuden tarkistaminen tarkoittaa neulaan ja sylinteriampulliin normaalin käytön yhteydessä mahdollisesti kertyneen ilman poistamista. Käyttövalmiuden tarkistaminen varmistaa, että kynä toimii oikein.
 • Jos et tarkista käyttövalmiutta ennen jokaista pistosta, voit saada virheellisen insuliiniannoksen.

Vaihe 7:

• Käyttövalmiuden tarkistamiseksi valitse 2 yksikköä kääntämällä pistospainiketta.

image12.jpeg

Vaihe 8:

• Pidä kynää neulan kärki ylöspäin. Napauta sormella sylinteriampullin pidikettä, jotta ilmakuplat siirtyvät ylös.

image13.jpeg

Vaihe 9:

• Pitele kynää kärki ylöspäin. Paina pistospainikkeesta, kunnes se pysähtyy ja annosikkunassa näkyy 0. Paina pistospainiketta ja pidä se alhaalla laskien samalla hitaasti viiteen (5).

Sinun tulisi nähdä insuliinia neulan kärjessä.

- Jos et näe insuliinia, toista vaiheet, mutta kuitenkin korkeintaan 4 kertaa.

- Jos et vieläkään näe insuliinivirtaa, vaihda neula ja toista vaiheet.

 

Pienet ilmakuplat ovat tavallisia eivätkä vaikuta annokseesi.

image14.jpeg

image15.jpeg

 

Annoksen valitseminen

 • Voit yhdellä injektiolla pistää 1-60 annosyksikköä.
 • Jos annoksesi on enemmän kuin 60 yksikköä, sinun tulee pistää useampi kuin yksi injektio.
  • Jos tarvitset neuvoa päättääksesi miten jakaisit annoksesi, kysy neuvoa terveydenhuollon henkilöstöltä.
  • Sinun tulee käyttää uutta neulaa jokaisella injektiolla ja toistaa käyttövalmiuden tarkistusvaiheet.

Vaihe 10:

• Kierrä pistospainikkeella tarvitsemasi annos. Annoslaskurin tulee osoittaa oikeaa annosta.

- Kynä annostelee yhden yksikön välein.

- Pistospainike naksahtaa, kun käännät sitä.

- ÄLÄ valitse annostasi laskemalla naksahduksia koska saatat silloin saada väärän annoksen.

- Annosta voidaan korjata kiertämällä pistospainiketta jompaankumpaan suuntaan, kunnes annoslaskuri osoittaa oikeaa annosta.

- Parilliset numerot on painettu asteikkoon.

- Parittomat numerot, numeron 1 jälkeen, on esitetty viivoin parillisten numeroiden välissä.

Tarkista aina annosikkunassa näkyvät numerot varmistaaksesi, että olet valinnut oikean annoksen.

image16.jpeg

Esimerkki: 12 yksikköä näkyvissä annosikkunassa

Esimerkki: 25 yksikköä näkyvissä annosikkunassa

 • Et voi valita annokseksi enempää yksikköjä, kuin mitä kynässäsi on jäljellä insuliinia.
 • Jos sinun tulee pistää enemmän kuin kynässäsi jäljellä oleva yksikkömäärä, voit joko:
  • ottaa osan annoksesta vanhasta kynästä ja loput uudesta kynästä tai
  • ottaa koko annoksen uudesta kynästä.
 • On normaalia nähdä kynässä jäljellä pieni määrä insuliinia, jota ei voi annostella.

Annoksen pistäminen

 • Pistä insuliinia niin kuin terveydenhuollon ammattilainen on sinua neuvonut.
 • Vaihda (vuorottele) pistospaikkaa jokaisella pistoskerralla.
 • Älä yritä muuttaa annostasi samalla kuin pistät.

Vaihe 11:

• Valitse pistoskohta.

Humulin pistetään ihon alle (subkutaanisesti) joko vatsan alueelle, pakaraan, reiteen tai olkavarteen.

• Pyyhi iho antiseptisella puhdistuslapulla ja anna pistospaikan kuivua ennen kuin pistät annoksen.

 

Vaihe12:

• Työnnä neula ihon alle.

• Paina pistospainiketta, kunnes se pysähtyy.

image20.jpeg

• Jatka pitäen pistospainiketta alhaalla ja laske samalla hitaasti viiteen (5) ennen kuin poistat neulan.

image21.jpeg

5 sek

Älä yritä pistää insuliinia kääntämällä pistospainiketta. ET SAA insuliinia kääntämällä pistospainiketta.

Vaihe 13:

• Vedä neula ihosta.

- On normaalia, jos neulan kärjessä näkyy insuliinitippa. Se ei vaikuta annokseesi.

• Tarkista annosikkunan lukema.

- Jos annosikkunassa näkyy ”0”, olet saanut täyden annoksen.

- Jos annosikkunassa ei näy ”0”, älä valitse uudelleen annostasi. Työnnä neula ihon alle ja annostele loput annoksestasi.

- Jos vielä luulet, että et saanut koko valitsemaasi määrää, älä aloita alusta tai toista kyseistä pistosta. Seuraa verensokeriasi terveydenhuollon henkilöstöltä saamiesi ohjeiden mukaan.

- Jos tavallisesti tarvitset 2 pistosta saadaksesi täyden annoksen, varmista, että pistät toisen pistoksen.

Kynän mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän, ja voi olla, ettet huomaa sen liikkumista.

Jos näet verta sen jälkeen, kun vedät neulan pois ihosta, paina pistoskohtaa kevyesti sideharsolla. Älä hankaa aluetta.

image22.jpeg

 

Pistoksen jälkeen

Vaihe 14:

• Laita neulan ulkosuojus varovasti paikalleen.

image23.jpeg

Vaihe 15:

• Kierrä ulkosuojuksen avulla neula irti ja hävitä se alla olevien ohjeiden mukaan (ks. Kynän ja neulojen hävittäminen).

• Älä säilytä neulaa kiinni kynässäsi. Jos säilytät kynäsi neula kiinnitettynä, kynästä voi vuotaa insuliinia, neula voi tukkeutua, tai säiliöön voi muodostua ilmakuplia.

image24.jpeg

Vaihe 16:

• Laita kynän suojakorkki takaisin paikalleen asettamalla suojakorkin pidike ja annosikkuna kohdakkain ja työntämällä suoraan sisäänpäin.

image25.jpeg

 

Kynän ja neulojen hävittäminen

 • Laita käytetyt neulat suljettavaan terävän jätteen keräysastiaan, jossa on turvakansi. Älä hävitä neuloja talousjätteiden mukana.
 • Käytetty kynä voidaan hävittää talousjätteiden mukana, kun neula on poistettu.
 • Älä käytä uudelleen terävän jätteen keräysastiaa.
 • Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeita terävän jätteen keräysastian asianmukaiseen hävittämiseen.
 • Näiden neulojen käsittelyohjeiden ei ole tarkoitus korvata terveydenhuollon ammattilaisten antamia paikallisia ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä.

Kynien säilyttäminen

Käyttämättömät kynät

 • Säilytä käyttämättömiä kyniä jääkaapissa (2°C- 8°C).
 • Ei saa jäätyä. Älä käytä HUMULIN NPH-kynää, jos se on päässyt jäätymään.
 • Käyttämättömiä kyniä voidaan käyttää etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään asti, jos kynät on säilytetty jääkaapissa.

Käytössä oleva kynä

 • Säilytä käytössäsi oleva kynä huoneenlämmössä [alle 30°C] suojassa kuumuudelta ja valolta.
 • Hävitä käytössä oleva kynä 28 päivän kuluttua käyttöönotosta, vaikka siinä olisi vielä insuliinia jäljellä.

Yleistä tietoa kynän turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä

 • Säilytä kynäsi ja neulasi poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Älä käytä kynää, jos jokin osa näyttää olevan rikki tai vahingoittunut.
 • Pidä aina mukanasi ylimääräistä kynää siltä varalta, että kynäsi katoaa tai vaurioituu.

Ongelmien ratkaisu

 • Jos sinulla on vaikeuksia irrottaa kynän suojakorkkia, kierrä korkkia varovasti edestakaisin ja vedä sen jälkeen korkki suoraan pois.
 • Jos pistospainiketta on vaikea painaa:
  • Pistospainikkeen painaminen hitaammin helpottaa pistämistä.
  • Neula voi olla tukossa. Vaihda uusi neula ja tarkista kynän käyttövalmius.
  • Kynän sisällä voi olla pölyä, ruokaa tai nestettä. Hävitä kynä ja ota uusi kynä käyttöön.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia HUMULIN NPH KwikPen-kynän kanssa, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.

Tämä käyttöohje on tarkistettu viimeksi 27.8.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

OY ELI LILLY FINLAND AB
Laajalahdentie 23
00330 Helsinki

medinfo_finland@lilly.com
www.lilly.fi
09 854 5250
Tukkuliike: Oriola

Lääketietopalvelu puh. 0800-140 240 (ma-pe 9-15)