CITALOPRAM VITABALANS tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,4 mt, 28.04.2020 19:06:26)

Citalopram Vitabalans 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Citalopram Vitabalans 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

sitalopraami

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Citalopram Vitabalans on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Citalopram Vitabalansia

3. Miten Citalopram Vitabalansia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Citalopram Vitabalansin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Citalopram Vitabalans sisältää vaikuttavaa ainetta sitalopraamia, joka kuuluu antidepressiivisten lääkkeiden (masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden) ryhmään nk. serotoniinin takaisinoton estäjiin (SSRI). Nämä lääkkeet vaikuttavat serotoniinijärjestelmään aivoissa. Serotoniinijärjestelmän toimintahäiriöitä on todettu mm. masennuksen ja ahdistuneisuuden yhteydessä.

Citalopram Vitabalans -tabletteja käytetään masennuksen, paniikkihäiriön (ahdistuskohtaus), johon voi liittyä julkisten paikkojen pelko, pakko-oireisen häiriön (pakonomainen ajattelu ja toimiminen) ja masennustilojen ennaltaehkäisevään hoitoon.

Sitalopraamia, jota Citalopram Vitabalans sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Citalopram Vitabalansia

 • jos olet allerginen sitalopraamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos käytät tai olet viimeisten 2 viikon aikana käyttänyt ns. MAO:n estäjälääkitystä (esim. moklobemidia (masennuslääke) tai selegiliiniä (Parkinsonin taudin lääke)). MAO:n estäjien käyttö tulee lopettaa 14 vuorokautta ennen lääkkeen vaihtamista Citalopram Vitabalansiin. Jos lopetat Citalopram Vitabalansin käytön ja haluat aloittaa MAO:n estäjän käytön, sinun on odotettava vähintään 7 vuorokautta.
 • jos saat linetsolidihoitoa (antibiootti), eikä tilasi ja verenpaineesi tarkka seuranta ole mahdollista.
 • jos sinulla on synnynnäisesti tai muuten poikkeava sydämen rytmi (joka näkyy EKG:ssa eli sydänsähkökäyrässä).
 • jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin. Katso myös alla oleva kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Vitabalans”.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Citalopram Vitabalansia.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin lääketieteellinen ongelma, erityisesti jos:

 • sinulla on diabetes (katso kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Vitabalans”)
 • saat sähköhoitoa
 • sinulla on psykoottinen sairaus tai sinulla on ollut maniaa (kiihtymystila, joka aiheuttaa epätavallista käyttäytymistä). Hoito Citalopram Vitabalans -valmisteella tulee lopettaa, jos tilasi muuttuu maaniseksi. Keskustele lääkärisi kanssa.
 • sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus.
 • jos sinulla esiintyy herkkää verenvuotoa tai saat mustelmia helposti (katso myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Vitabalans”).
 • sinulla on epilepsia. Hoito Citalopram Vitabalans -valmisteella tulee lopettaa, jos saat epilepsiakohtauksia tai jos epilepsiakohtauksia esiintyy tavallista useammin. Keskustele lääkärisi kanssa.
 • sinulla on tai on ollut jokin sydänsairaus tai sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus.
 • sinulla on matala leposyke tai tiedät, että sinulla voi olla suolavaje pitkään jatkuneen ripulin ja oksentelun (pahoinvointi) tai nesteenpoistolääkkeiden (diureetit) käytön takia.
 • sinulla on nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, pyörtyilyä, tajunnanmenetystä tai huimausta seisomaan noustessa; ne saattavat olla merkkejä poikkeavasta sydämen rytmistä.
 • sinulla on silmäsairauksia kuten ahdaskulmaglaukooma tai aikaisemmin ollut glaukoomaa (kohonnutta silmänpainetta).

Hoidon alussa jotkut potilaat saattavat kokea lisääntynyttä ahdistuneisuutta, mutta se häviää hoidon jatkuessa. Siksi on erittäin tärkeää, että noudatat tarkoin lääkärin ohjeita, etkä lopeta hoitoa tai muuta annosta neuvottelematta lääkärisi kanssa.

Lääkevalmisteet, kuten Citalopram Vitabalans, (niin kutsutut SSRI-/SNRI-lääkkeet) voivat aiheuttaa seksuaalisen toimintahäiriön oireita (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Joissain tapauksissa kyseiset oireet ovat jatkuneet hoidon lopettamisen jälkeen.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen

Jos sinulla on todettu masennus ja/tai olet ahdistunut, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

 • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Ensimmäisinä hoitoviikkoina voi esiintyä levottomuutta tai sinun on vaikea esim. istua tai seistä paikoillasi.

Kerro heti lääkärillesi, jos tällaisia oireita ilmenee.

Lapset ja nuoret

Citalopram Vitabalans -tabletteja ei yleensä tule käyttää lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. Tämän ryhmän lääkkeiden käyttöön alle 18-vuotiailla potilailla liittyy suurentunut haittavaikutusten riski. Niitä ovat esim. itsemurhayritykset, itsemurha-ajatukset ja vihamielisyys (lähinnä aggressiivisuus, uhmakkuus ja viha). Tästä huolimatta lääkäri voi määrätä Citalopram Vitabalans -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle, mikäli hän katsoo sen olevan potilaan edun mukaista. Jos olet alle 18-vuotias ja jos hoitava lääkäri on määrännyt sinulle Citalopram Vitabalans -tabletteja ja haluat keskustella asiasta, käänny lääkärisi puoleen. Kerro myös lääkärillesi, jos sinulla ilmenee Citalopram Vitabalans -hoidon aikana joitakin edellä kuvatuista oireista tai jos ne pahenevat. Citalopram Vitabalans -hoidon pitkäaikaisvaikutuksista lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten kasvamiseen, kypsymiseen, kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen ei ole vahvistettua tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Citalopram Vitabalans

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • MAO:n estäjiä (käytetään masennuksen ja Parkinsonin taudin hoitoon) (ks. kohta ”Älä käytä Citalopram Vitabalansia”)
 • linetsolidia (antibiootti) (ks. kohta ”Älä käytä Citalopram Vitabalansia”)
 • pimotsidi (käytetään mielenterveysongelmien hoitoon)
 • metoprololia (kohonneen verenpaineen hoitoon käytettävä lääke)
 • simetidiiniä, lansopratsolia ja omepratsolia (mahahaavojen hoitoon), flukonatsolia (sieni-infektioiden hoitoon), fluvoksamiinia (masennuslääke) ja tiklopidiiniä (aivohalvausriskin vähentämiseen).

Nämä valmisteet saattavat aiheuttaa kohonneita sitalopraamin pitoisuuksia veressä.

 • litiumia tai tryptofaania (manodepressiivisten sairauksien hoitoon)
 • imipramiinia tai desipramiinia (masennuksen hoitoon)
 • sumatriptaania tai muita triptaaneja (migreenilääke)
 • lääkkeitä, jotka laskevat veren kalium- ja magnesiumpitoisuutta
 • lääkkeitä, jotka alentavat kouristuskynnystä, esim. muut masennuslääkkeet (trisykliset, SSRI-lääkkeet), psykoosilääkkeet (esim. fenotiatsiinit, tioksanteenit ja butyrofenonit), meflokiini, bupropioni ja tramadol (kivun hoitoon)

Citalopram Vitabalans -hoito saattaa vaikuttaa veren glukoosiarvoihin. Insuliinin tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden annostusta voi joutua muuttamaan.

Citalopram Vitabalans saattaa aiheuttaa verenvuotoa (esim. iholla tai limakalvoilla). Samanaikainen vuotoriskiä lisäävien lääkkeiden, esim. antikoagulanttien (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä, kuten varfariini), salisylaattihappojohdannaisten (esim. asetyylisalisyylihappo), tulehduskipulääkkeiden (lääkkeet, joita käytetään tulehdusten ja kivun hoidossa), dipyridamolin, tiklopimidin, atyyppisten antipsykoottien (esim. risperidoni), fenotiatsiinien (esim. klooripromatsiini) tai trisyklisten masennuslääkkeiden (esim. imipraami) käyttö saattaa lisätä tätä riskiä.

Citalopram Vitabalansia ei tule käyttää samanaikaisesti mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien luontaistuotteiden kanssa, sillä tämä yhdistelmä saattaa lisätä haittavaikutusten riskiä.

ÄLÄ OTA Citalopram Vitabalansia jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin; esim. ryhmän IA ja III rytmihäiriölääkkeet, psykoosilääkkeet (esim. fentiatsiinin johdannaiset, pimotsidi, haloperidoli), trisykliset masennuslääkkeet, tietyt mikrobilääkkeet (esim. sparfloksasiini, moksifloksasiini, erytromysiini IV, pentamidiini, malarialääkkeistä erityisesti halofantriini), eräät antihistamiinit (astemitsoli, mitsolastiini). Kysy lääkäriltä, jos haluat lisätietoa tästä aiheesta.

Citalopram Vitabalans ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Citalopram Vitabalansia ei pidä käyttää alkoholin kanssa, sillä se saattaa muuttaa Citalopram Vitabalansin vaikutusta. Citalopram Vitabalans tabletit tulee ottaa nesteen kera joko ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.

Raskaus, imetys ja fertiliteetti

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kerro lääkärille jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

Citalopram Vitabalansin käytöstä raskauden aikana on vain vähän kokemusta. Älä käytä Citalopram Vitabalans -tabletteja, jos olet raskaana, ellei lääkärisi pidä sitä välttämättömänä.

Seuraavia oireita on raportoitu heti syntymän jälkeen tai pian syntymän jälkeen lapsilla, joiden äidit ovat käyttäneet Citalopram Vitabalansin tyyppisten lääkkeiden ryhmään kuuluvia lääkkeitä raskauden myöhäisessä vaiheessa: hengitysvaikeudet, sinertävä iho, kouristuskohtaukset, ruumiinlämmön muutokset, syömisvaikeudet, oksentelu, matala verensokeri, lihasjäykkyys tai -velttous, vilkkaat refleksit, vapina, väriseminen, ärtyneisyys, horros, jatkuva itkeminen, uneliaisuus ja univaikeudet. Jos vastasyntyneellä vauvallasi ilmenee jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Citalopram Vitabalansia. Käytettäessä raskauden, erityisesti kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana lääkkeet, kuten Citalopram Vitabalans saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Sitalopraami erittyy pieninä määrinä rintamaitoon. Tällä voi olla vaikutuksia vauvaan. Jos käytät Citalopram Vitabalans -tabletteja, keskustele lääkärisi kanssa ennen imetyksen aloittamista.

Eläinkokeissa sitalopraamin on osoitettu heikentävän siittiöiden laatua. Teoriassa tämä voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen, mutta tähän mennessä vaikutusta ei ole havaittu ihmisillä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Citalopram Vitabalans saattaa vaikuttaa ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita. Autolla ajoa, koneiden käyttöä tai muita erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä tulee välttää kunnes tiedät, miten Citalopram Vitabalans vaikuttaa sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Citalopram Vitabalansia otetaan kerran päivässä, joko aamulla tai illalla. Citalopram Vitabalans -tabletit otetaan nesteen kanssa joko ilman ateriaa tai aterian yhteydessä. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle jos tunnet, että Citalopram Vitabalansin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko.

Aikuiset

Masennus

Tavallinen annos on 20 mg vuorokaudessa. Lääkäri voi nostaa annoksen enimmäismäärään 40 mg:n vuorokaudessa. Masennusta lievittävää vaikutusta voi odottaa noin kahden viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Hoitoa pitäisi jatkaa vielä 4-6 kuukautta sen jälkeen, kun oireet ovat kokonaan kadonneet.

Paniikkihäiriö

Aloitusannos on 10 mg vuorokaudessa ensimmäisen viikon ajan ennen kuin annos voidaan nostaa 20-30 mg:aan vuorokaudessa. Ensimmäiset hoitavat vaikutukset huomataan yleensä 2-4 viikon jälkeen. Mikäli tarpeen, potilaan yksilöllisen vasteen mukaan lääkäri voi nostaa annosta enintään 40 mg:aan vuorokaudessa.

Täysi vaikutus saavutetaan usein vasta 3 kuukauden jälkeen. Hoitoa voi olla tarpeen jatkaa useita kuukausia.

Pakko-oireinen häiriö

Aloitusannos on 20 mg vuorokaudessa. Potilaan yksilöllisen vasteen mukaan lääkäri voi nostaa tämän 40 mg:aan vuorokaudessa. Hoitava vaikutus saavutetaan 2-4 viikon kuluttua ja edelleen vaikutus paranee hoitoa jatkettaessa.

Ennaltaehkäisevä hoito

Hoitoaika on yksilöllinen, yleensä vuoden pituinen. Uudelleenpuhkeamisen välttämiseksi, hoidon lopettaminen tulisi tapahtua valvotusti.

Munuaisten vajaatoiminta

Annostuksen pienentäminen ei ole tarpeen, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Varovaisuutta on kuitenkin noudatettava vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Maksan vajaatoiminta

Potilailla, joilla on vakava maksan vajaatoiminta, hoito tulisi aloittaa puolitetulla annostuksella normaalista. Potilaiden, joilla on maksasairaus, ei tulisi saada yli 20 mg sitalopraamia vuorokaudessa.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Alkuannos on puolet suositeltavasta annoksesta, esim. 10-20 mg vuorokaudessa. Iäkkäiden potilaiden ei yleensä pitäisi saada yli 20 mg sitalopraamia vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Citalopram Vitabalans -tabletteja ei saa tavallisesti antaa lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Lisätietoja katso kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Jos otat enemmän Citalopram Vitabalansia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostusoireita ovat kouristukset, sydämen tiheälyöntisyys, uneliaisuus, sähköisen syklin muutokset sydämessä, tajuttomuus, oksentelu, vapina, verenpaineen muutokset, epäsäännöllinen sydämen syke, sydämen sykkeen muutokset, pahoinvointi (kuvotus), serotoniinioireyhtymä, kiihtyneisyys, huimaus, silmän pupillien laajentuminen (mydriaasi), hikoilu, sinertävä iho ja nopeutunut hengitys.

Jos unohdat ottaa Citalopram Vitabalansia

Ota seuraava annos normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Citalopram Vitabalansin käytön

Älä lopeta Citalopram Vitabalansin käyttöä, ennen kuin lääkäri ohjeistaa sinua tekemään niin. Tavallisesti lääkäri neuvoo sinua lopettamaan annostusta asteittain pienentäen useamman viikon aikana.

Citalopram Vitabalans -hoidon lopettaminen, varsinkin jos se tehdään äkillisesti, saattaa aiheuttaa hoidon lopettamiseen liittyviä oireita. Näiden oireiden todennäköisyys on suurempi jos olet Citalopram Vitabalansia pitkään tai suurilla annoksilla tai kun annostusta on pienennetty liian nopeasti.

Lopettamisoireita ovat: pyörryttävä (hutera tai tasapainoton) olo, pistely, polttava tunne ja (harvemmin) sähköiskun tunteet, myös päässä, unihäiriöt (vilkkaat unet, painajaiset, kyvyttömyys nukkua), ahdistuneisuuden tunne, päänsärky, sairauden tunne, pahoinvointi, hikoilu (myös yöhikoilu), levoton tai kiihtynyt olo, hämmentynyt tai sekava olo, tunteellinen tai ärtynyt olo, ripuli (löysät ulosteet), näköhäiriöt, sydämen lepatus tai tykytys (palpitaatio).

Useimmilla ihmisillä oireet ovat lieviä ja menevät itsestään ohi parin viikon kuluessa. Jos saat vaikeita lopettamisoireita, kun lopetat Citalopram Vitabalansin käytön, ota yhteys lääkäriisi. Hän voi pyytää sinua aloittamaan uudelleen tablettien ottamisen ja lopettamaan hoidon hitaammin.

Ota yhteys lääkäriisi jos olet huolissasi Citalopram Vitabalans -hoidon lopettamiseen liittyvistä oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, uneliaisuus, suun kuivuminen sekä voimistunut hikoilu. Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimenevät tavallisesti ensimmäisten viikkojen aikana.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, niin lopeta Citalopram Vitabalans -tablettien käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin:

 • turvotusta iholla, kielessä, huulissa tai kasvoissa tai jos sinulla on hengitys- tai nielemisvaikeuksia (allerginen reaktio) (harvinainen haittavaikutus, joka saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta).
 • kuume, lihasjäykkyys tai vapina ja äärimmäisen voimakas kiihtymys. Nämä oireet saattavat viitata serotoniinioireyhtymään (yleisyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).
 • nopea, epäsäännöllinen sydämen syke tai pyörtyminen, jotka voivat olla oireita henkeä uhkaavasta tilasta, joka tunnetaan nimellä Torsades de Pointes (yleisyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).
 • väsymystä, sekavuutta ja lihasten nykimistä. Nämä voivat olla merkkejä epänormaalin matalasta veren natriumpitoisuudesta (harvinainen haittavaikutus, joka saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta).

Citalopram Vitabalans -hoito tulee lopettaa välittömästi.

Muita haittavaikutuksia, joita saattaa ilmetä:

Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä)

 • uneliaisuus, univaikeudet, päänsärky
 • suun kuivuminen, pahoinvointi (kuvotus)
 • voimistunut hikoilu

Yleinen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • ruokahaluttomuus, painon lasku
 • levottomuus, vähentynyt sukupuolinen halu
 • ahdistus, hermostuneisuus, sekavuus, naisilla vaikeus saada orgasmia, epänormaalit unet
 • vapina, ihon pistely, huimaus, tarkkaavaisuushäiriö
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • haukottelu
 • ripuli, oksentelu, ummetus
 • kutina
 • lihas- ja nivelkivut
 • miehillä voi olla ejakulaatio- ja erektio-ongelmia
 • uneliaisuus

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • ruokahalun lisääntyminen, painon nousu
 • aggressio, tunne itsensä vieraaksi tuntemisesta, hallusinaatiot, mania
 • pyörtyminen
 • mustuaisten laajeneminen
 • sydämen tiheälyöntisyys, sydämen harvalyöntisyys
 • nokkosihottuma, hiustenlähtö, ihottuma, ihon värjäytyminen punaiseksi tai violetiksi (purppura), valoherkkyys
 • virtsaamisvaikeudet
 • verenvuoto emättimestä
 • käsivarsien ja säärten turvotus

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • kouristukset (grand mal), tahattomat liikkeet, makuhäiriöt
 • verenvuoto
 • maksatulehdus
 • kuume

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • verenvuotojen ja mustelmien lisääntyminen johtuen verihiutaleiden vähenemisestä
 • ihottuma (yliherkkyys)
 • poikkeava antidiureettisen hormonin (ADH) eritys
 • vähentynyt kaliumpitoisuus veressä (mukaan lukien ihon ja limakalvojen turvotus)
 • paniikkikohtaus, hampaiden narskuttelu, levottomuus
 • itsemurha-ajatukset ja niihin liittyvä käyttäytyminen (ks. kohta ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Citalopram Vitabalansia”)
 • kouristukset, tahattomat lihasnykäykset johtuen tiettyjen hermoratojen häiriöistä, tahattomat lihasten liikkeet (akatisia), liikehäiriö
 • näköhäiriö
 • muutos sydämen sähköisessä syklissä (QT-ajan pitenemistä, kammioperäisiä rytmihäiriöitä)
 • matala verenpaine (esim. seisomaan noustessa)
 • nenäverenvuoto
 • ruoansulatuskanavan verenvuoto (mukaan lukien peräsuolen verenvuoto)
 • poikkeavat tulokset maksan toimintakokeista
 • verenvuodot iholla tai limakalvoilla (ekkymoosi), ihon tai limakalvon turvotus
 • naisilla epäsäännölliset kuukautiset (verenvuotoa kuukautisten välillä), miehillä priapismi (jatkuva erektio), maidon erittyminen (miehillä).

Potilailla, jotka käyttävät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, kuten Citalopram Vitabalans on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

Sitalopraami-lääkityksen lopettaminen (etenkin äkillinen) aiheuttaa usein vieroitusoireita (ks. kohta ”Miten Citalopram Vitabalansia käytetään”).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Citalopram Vitabalans sisältää

Ydin:

- Vaikuttava aine on sitalopraami (sitalopraamihydrobromidina). Yksi tabletti sisältää 20 mg tai 40 mg sitalopraamia (sitalopraamihydrobromidina).

- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, mannitoli (E421), kolloidinen vedetön piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Päällyste:

Aineet ovat polydekstroosi, hypromelloosi, titaanidioksidi ja makrogoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lääkevalmisteen kuvaus:

20 mg: Valkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja merkintä ”2”. Halkaisija 8 mm.

40 mg: Valkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja merkintä ”4”. Halkaisija 10 mm.

Pakkauskoot:

20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 ja 100 tablettia.

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 ja 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

SUOMI

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Citalopram Vitabalans (Tsekki, Saksa, Tanska, Viro, Suomi, Unkari, Liettua, Latvia, Norja, Puola, Ruotsi, Slovenia, Slovakia).

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 2.10.2019

 

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro