FURESIS tabletti 20 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 22.11.2019 21:46:03)

Furesis 20 mg ja 40 mg tabletit

furosemidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Furesis on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Furesis-tabletteja

3. Miten Furesis-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Furesis-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Furesis-tablettien sisältämä furosemidi on ns. nesteenpoistolääke. Se lisää virtsaneritystä, minkä ansiosta elimistön nestemäärä vähenee ja turvotukset poistuvat.

Furesis-tabletteja käytetään sydän-, maksa- ja munuaisperäisten turvotusten hoitoon. Niitä voidaan käyttää myös muista syistä, esimerkiksi suonikohjuista, laskimoveritukoksista ja palovammoista johtuvien turvotusten hoitoon. Furesis-tabletteja käytetään myös verenpaineen hoidossa.

Furosemidia, jota Furesis sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Furesis-tabletteja
 • jos olet allerginen furosemidille, sulfonamideille (ns. sulfa-antibiootit), sulfonyyliureoille (sokeritaudin hoidossa käytettäviä suun kautta nautittavia lääkkeitä, kuten glibenglamidi, glipitsidi tai glimepiridi) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa, johon liittyy ajoittain maksakooma (maksan toimimattomuuden aiheuttama tajuttomuus)
 • jos sinulla on todettu jokin elimistön neste- tai suolatasapainon häiriö, kuten kuivuminen ja natriumin tai kaliumin vajaus
 • jos virtsaaminen estyy tai loppuu tuntemattomasta syystä.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Furesis-tabletteja

 • jos sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai sokeritautia, jolloin lääkäri suunnittelee sinulle tarpeelliset verinäytteisiin perustuvat laboratorioseurannat furosemidin turvallisen käytön varmistamiseksi
 • jos sairastat tai olet sairastanut kihtiä
 • jos sairastat eturauhasen liikakasvua tai kärsit virtsankarkailusta
 • jos olet menossa leikkaukseen, joka suoritetaan nukutuksessa (yleisanestesiassa)
 • jos korvasi alkavat soida tai kuulosi heikkenee hoidon aikana
 • jos olet iäkäs, jos käytät jotakin muuta lääkitystä, joka voi alentaa verenpainetta, tai jos sinulla on jokin muu sairaus tai vaiva, johon liittyy verenpaineen alenemisen riski.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Furesis-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Furesis-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • kolestipoli ja kolestyramiini (kolesterolilääkkeitä), jotka tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia myöhemmin kuin Furesis-tabletit
 • probenesidi (kihtilääke)
 • litium, koska veren litiumpitoisuudet voivat kohota yhtäaikaisessa käytössä liian korkeiksi
 • tulehduskipulääkkeet
 • karbamatsepiini ja fenytoiini (epilepsialääkkeitä)
 • antibiootit
 • teofylliini (astmalääke)
 • muut verenpainelääkkeet
 • digitalis ja sotaloli (sydänlääkkeitä)
 • kortikosteroidit, lakritsin sisältämä glykyrritsiini, amfoterisiini-B (sienilääke)
 • klofibraatti (kolesterolilääke)
 • varfariini (veren hyytymistä estävä lääke)
 • risperidoni (psykoosilääke).

Muista mainita Furesis-hoidosta seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Mainitse Furesis-hoidosta myös mahdollisten virtsanäytteiden yhteydessä, sillä furosemidi voi muuttaa joidenkin testien tuloksia.

Furesis-tabletit ruuan ja juoman kanssa

Niele tabletit kokonaisina tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Tupakointi voi heikentää furosemidin tehoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Furesis-tabletit voivat hoitoa aloitettaessa laskea verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Jos sinulla on näitä oireita, älä aja autoa tai käytä koneita. Nämä oireet yleensä häviävät hoidon jatkuessa, jonka jälkeen estettä autolla ajoon tai koneiden käyttämiseen ei ole.

Furesis-tabletit sisältävät laktoosia

Furesis-tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 20 mg/tabletti. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos Furesis-tablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Niele tabletit kokonaisina tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Furesis-tablettien annostus on yksilöllinen. Hoidon alussa tavallinen annos aikuisille on 20‑120 mg ja jatkohoidossa 20−40 mg joka tai joka toinen päivä, kerran vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

1‑3 mg/kg/vrk.

Jos otat enemmän Furesis-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Furesis-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Furesis-tablettien oton

Furesis-hoitoa ei tule keskeyttää yhtäkkisesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti paheta. Älä muuta annosta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita sairauksia.

Lopeta Furesis‑tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • voimakas pyörrytys tai pyörtyminen, voimakas huimaus, lihaskrampit tai sydämen rytmihäiriöt tai voimakkaat mahakivut
 • vaikeat iho- ja limakalvoreaktiot, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi.

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • suun kuivuminen, jatkuva jano, virtsamäärän epänormaali väheneminen, virtsaamisvaikeudet, voimattomuus, näköhäiriöt, tunnottomuus, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, nivelkivut, ihottumat tai taipumus saada mustelmia aiempaa herkemmin.

Muut haittavaikutukset:

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään1 käyttäjällä 10:stä):

 • elimistön kuivuminen (dehydraatio), suolatasapainon häiriöt (kaliumin, magnesiumin, natriumin tai kalsiumin puute), elimistön happoemästasapainon häiriöt (hypokloreeminen metabolinen alkaloosi).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään1 käyttäjällä 100:sta):

 • verensokerisäätelyn heikkeneminen, veren virtsahapon runsaus (hyperurikemia), kihti, veren rasva-arvojen muutokset, verimäärän pieneneminen, matala verenpaine
 • levottomuus, huimaus, päänsärky, tunto- ja näköhäiriöt
 • kuulon menetys (joskus korjautumaton)
 • sydämen rytmihäiriöt
 • suun kuivuminen, jatkuva jano, pahoinvointi, suolen toiminnan häiriöt, lihaskrampit
 • virtsaamishäiriöt, virtsaumpi
 • voimattomuus, väsymys.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • luuytimen toiminnan heikkeneminen, valkosolujen kato (leukopenia, agranulosytoosi), verisolujen tuotannon väheneminen (aplastinen anemia), punasolujen ennenaikaisesta hajoamisesta johtuva anemia (hemolyyttinen anemia), verihiutaleiden kato
 • korvien soiminen (tinnitus), kuulon heikkeneminen
 • verisuoni-, munuais- tai haimatulehdus, sapensalpaus
 • ihottumat, valoyliherkkyys
 • kuume.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • huimaus, pyörtyminen ja tajunnan menetys (oireisen hypotension vuoksi)
 • allergiset iho- ja limakalvoreaktiot (osa vaikeita)
 • akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (lääkkeen aiheuttama äkillinen, kuumeinen ihottuma).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Furesis sisältää
 • Vaikuttava aine on furosemidi, jota on 20 tai 40 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, krospovidoni, magnesiumstearaatti ja polysorbaatti 80. 20 mg:n tableteissa myös väriaine (patenttisininen, E 131).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

20 mg tabletti: Vaaleansininen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm.

40 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, halkaisija 6 mm.

Pakkauskoot

20 mg tabletti: 30 ja 100 tablettia.

40 mg tabletti: 30, 50, 100 ja 500 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.3.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola