ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS tabletti 10 mg, 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 17.04.2020 19:10:23)

Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit

Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit

isosorbidi-5-mononitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja

3. Miten Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja käytetään sepelvaltimotaudissa rintakipukohtausten (angina pectoris) ehkäisemiseen ja eri syistä johtuvan sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Lääkäri voi määrätä Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja myös muun sairauden hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja, jos

- jos olet allerginen (yliherkkä) isosorbidi-5-mononitraatille tai jollekin muulle Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien sisältämälle apuaineelle (ks. kohta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- olet yliherkkä nitraattivalmisteille.

- sinulla on matalaan verenpaineeseen liittyvää huimausta tai pyörtyilytaipumusta.

- sinulla on sydämen läppävika tai muu sydän- tai verisuonisairaus kuin sepelvaltimotauti tai sydämen vajaatoiminta.

Ole erityisen varovainen Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien suhteen, jos:

- sinulla on ollut aivoverenkiertohäiriöitä tai pään alueen vamma.

- sinulla on anemia tai keuhkosairaus.

- sinulla on todettu methemoglobiinireduktaasin puute (voi johtaa huonontuneeseen veren hapenkuljetuskykyyn) tai epänormaali hemoglobiinin rakenne.

Muiden lääkkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Hoitavan lääkärin on erityisesti tiedettävä jos käytät:

- verenpainelääkkeitä.

- verisuonia laajentavia lääkkeitä, muita nitraattivalmisteita.

- masennuksen ja mielenterveyden hoitoon käytettäviä lääkkeitä.

- dihydroergotamiini migreenilääkkeitä.

- potenssilääke sildenafiilia, tadalafiilia tai vardenafiilia, sillä ne voivat voimistaa Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien verenpainetta laskevaa vaikutusta hengenvaarallisesti.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Tietoa Isosorbide mononitrate Vitabalans -tablettien käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on rajoitetusti. Neuvottele lääkärin kanssa Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien käytöstä, jos suunnittelet raskautta, olet raskaana tai jos aiot imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Isosorbide mononitrate Vitabalans -tabletit saattaa erityisesti hoidon alussa aiheuttaa verenpaineen laskusta johtuvaa huimausta. Tästä syystä autoa ajettaessa, koneita käytettäessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tehtävissä on noudatettava varovaisuutta. Jos hoitoon ei liity haitallisia sivuvaikutuksia, Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit ei heikennä suorituskykyä liikenteessä tai koneita käytettäessä.

Ole varovainen Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien kanssa

Isosorbide mononitrate Vitabalans -tabletteja ei ole tarkoitettu äkillisten rintakipukohtausten hoitoon, vaan siihen tarkoitukseen tulee käyttää nopeavaikutteisia valmisteita.

Pitkään jatkunutta Isosorbide mononitrate Vitabalans -hoitoa ei pidä lopettaa äkillisesti, sillä tämä saattaa aiheuttaa rintakipukohtauksia tai sydämen rytmihäiriöitä. Jos hoidon lopettaminen on tarpeen, lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

Alkoholin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, sillä alkoholi saattaa voimistaa Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien vaikutusta ja aiheuttaa liiallisen verenpaineen laskun.

Jos käytät muita lääkkeitä, on tärkeää noudattaa kaikkien lääkkeiden käytössä lääkärin antamia ohjeita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on 1-2 10 mg:n tablettia aamulla ja iltapäivällä tai yksi 20 mg:n tabletti aamulla ja iltapäivällä. Tabletit niellään kokonaisina runsaan nesteen kera.

Annostus on kuitenkin yksilöllinen, ja lääkärisi on voinut määrätä ohjeeksi muun kuin edellä mainitun.

Noudata aina lääkärisi antamia ohjeita. Jos sinusta tuntuu, että Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos otat enemmän Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos vahingossa otat suuremman annoksen Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja kuin lääkäri on määrännyt, oireina saattaa ilmetä muun muassa sydämentykytystä, kasvojen punoitusta, päänsärkyä, sekavuuden tunnetta, oksetusta ja pyörrytystä. Jos sinulla ilmenee edellä kuvattuja oireita, ota yhteys lääkäriin. Voit myös kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta (puh. 09-471 977 tai 09-4711 vaihde).

Osa oireista voi johtua liian suuresta hoitoannoksesta. Lääkäri voi tarvittaessa arvioida hoitoannoksen uudelleen.

Jos lopetat Isosorbide mononitrate Vitabalans tablettien käytön

Jos olet käyttänyt Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja jo useamman viikon ajan, älä lopeta hoitoa äkillisesti, sillä tämä saattaa

aiheuttaa rintakipukohtauksia tai sydämen rytmihäiriöitä. Jos hoidon lopettaminen on tarpeen, hoitava lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit saattaa etenkin hoitoa aloitettaessa aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka johtuvat sen verisuonia laajentavasta vaikutuksesta. Ne häviävät tai lievittyvät yleensä muutamassa päivässä, ja niitä voidaan välttää aloittamalla pienellä annoksella ja lisäämällä annostusta muutaman päivän välein.

Tavallisin haittavaikutus on päänsärky. Ellei se häviä muutaman päivän kuluessa tai mikäli se on voimakasta, ota yhteys lääkäriin.

Harvinaisempina haittavaikutuksina voi esiintyä huimausta, heikkoutta tai pyörrytystä (etenkin nopeasti makuulta tai istualta noustessa), kasvojen punoitusta, sydämentykytystä ja lieviä vatsavaivoja.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletteja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Isosorbide mononitrate Vitabalans -tabletit sisältää

  • Vaikuttava aine on isosorbidi-5-mononitraatti 10 mg tai 20 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat esigelatinoitu maissitärkkelys, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

Isosorbide mononitrate Vitabalans tabletit eivät sisällä laktoosia tai makeutusaineita.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lääkevalmisteen kuvaus:

Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg: valkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jonka halkaisija on 7 mm.

Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg: valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 9 mm.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia tablettipurkissa (purkki HDPE-muovia ja suljin LDPE-muovia).

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Puh: 03 615 600

Fax: 03 618 3130

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 20.8.2010.

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro