CLARITYN tabletti 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 10.11.2017 19:00:30)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Clarityn 10 mg tabletit

loratadiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

30 tabletin pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia ja diagnoosia valmistetta ei tule käyttää pitkiä jaksoja. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään muiden kuin allergisten oireiden turha hoito antihistamiinilääkkeellä.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Clarityn on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Clarityn-valmistetta
 3. Miten Clarityn-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Clarityn-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Clarityn on ja mihin sitä käytetään

Lääkevalmisteen koko nimi on Clarityn tabletit.

Mitä Clarityn on
Clarityn-tablettien vaikuttava aine on loratadiini, joka kuuluu antihistamiineiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään.

Miten Clarityn vaikuttaa
Clarityn vähentää allergian oireita pysäyttämällä kehon tuottaman histamiini-nimisen aineen vaikutuksen allergisen reaktion yhteydessä.

Milloin Clarityn-valmistetta otetaan
Clarityn lievittää allergisen nuhan (esimerkiksi heinänuhan) oireita kuten aivastelua, nenän valumista tai kutinaa sekä silmien kirvelyä tai kutinaa.

Clarityn-valmistetta voidaan myös käyttää vähentämään nokkosihottuman oireita (kutinaa, punoitusta ja paukamien lukumäärää ja kokoa).

Clarityn-valmisteen vaikutus kestää koko vuorokauden ajan ja niin voit toimia ja nukkua normaalisti.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Clarityn-valmistetta

Älä ota Clarityn-valmistetta

 • jos olet allerginen loratadiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, ennen kuin otat Clarityn-valmistetta:

 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos olet menossa ihotesteihin allergioiden vuoksi. Älä ota Clarityn-valmistetta kahteen päivään ennen testejä, koska tämä lääke voi vaikuttaa koetuloksiin.

Jos jokin yllä mainituista koskee sinua (tai jos olet epävarma), keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Clarityn-valmistetta.

Lapset
Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Muut lääkevalmisteet ja Clarityn

Clarityn-valmisteen haittavaikutukset voivat lisääntyä, jos käytät valmistetta yhtä aikaa sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka vaikuttavat lääkeainemetaboliasta vastaavien entsyymien toimintaan maksassa. Kliinisissä tutkimuksissa loratadiinin haittavaikutusten ei ole kuitenkaan havaittu lisääntyvän, kun sitä käytetään yhtä aikaa maksan entsyymien toimintaan vaikuttavien lääkevalmisteiden kanssa.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt

Clarityn alkoholin kanssa
Clarityn-valmisteen ei ole todettu lisäävän alkoholin vaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Varmuuden vuoksi Clarityn-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.
Älä ota Clarityn-valmistetta, jos imetät. Loratadiini erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Kliinisissä tutkimuksissa, joissa arvioitiin ajokykyä, heikkenemistä ajokyvyssä ei havaittu potilailla, jotka saivat loratadiinia. Käytettäessä suositeltuja annoksia ei ole todennäköistä, että Clarityn aiheuttaisi unisuutta tai valppauden heikkenemistä. Erittäin harvoin on joillain ihmisillä kuitenkin esiintynyt uneliaisuutta, joka saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Clarityn sisältää laktoosia
Clarityn sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Clarityn-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Minkä verran lääkettä otetaan
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset:

Yksi tabletti kerran vuorokaudessa vesilasillisen kera. Tabletti voidaan ottaa ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Alle 12-vuotiaille vain lääkärin määräyksen mukaan.

Aikuiset ja lapset, joilla on vaikeita maksantoiminnan häiriöitä:
Aikuiset ja lapset, jotka painavat yli 30 kg:
Yksi tabletti joka toinen päivä vesilasillisen kera. Tabletti voidaan ottaa ruuan kanssa tai tyhjään mahaan. Keskustele kuitenkin lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä.

Jos otat enemmän Clarityn-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Vakavia ongelmia ei ole odotettavissa, mutta sinulla voi esiintyä päänsärkyä, nopeaa sydämen sykettä tai uneliaisuutta.

Jos unohdat ottaa Clarityn-valmistetta

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jatka sitten tavanomaiseen tapaan.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset, joita raportoitiin esiintyneen useimmin aikuisilla ja yli 12-vuotiailla lapsilla, ovat

 • uneliaisuus
 • päänsärky
 • lisääntynyt ruokahalu
 • nukkumisvaikeudet.

Seuraavia hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta) on myös havaittu loratadiinin markkinoillaoloaikana:

 • vaikea allerginen reaktio (mukaan lukien turvotus)
 • huimaus
 • kouristukset
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • pahoinvointi
 • suun kuivuminen
 • vatsavaivat
 • maksan toimintahäiriöt
 • hiusten lähtö
 • ihottuma
 • väsymys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Clarityn-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim./EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia tablettien ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Clarityn sisältää

 • Vaikuttava aine on loratadiini. Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletti
Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea tabletti, jonka toisella puolella on huhmareen ja survimen kuva, jakouurre ja merkintä ”10”.

Valmisteesta on ilman lääkemääräystä saatavilla 10 ja 30 tabletin pakkaus.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Bayer Oy
Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistajat:
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Schering-Plough
Rue Louis Pasteur, 2
F-14200 Herouville Saint Clair
Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Irlanti, Islanti, Itävalta, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska: Clarityn
Belgia, Luxemburg: Claritine
Italia: Clarityn
Espanja, Kreikka, Ranska: Clarityne
Saksa: Lisino S
Alankomaat: Claritine
Portugali: Claritine, Alertrin
Iso-Britannia: Clarityn (Allergy)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.11.2017.

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro