PARAMAX COMP tabletti 500/65 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 01.06.2024 01:07:14)

Paramax Comp 500 mg/65 mg tabletit

parasetamoli/kofeiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Paramax Comp on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Paramax Comp-tabletteja

3. Miten Paramax Comp-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Paramax Comp-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Paramax Comp on kipua lievittävä ja kuumetta alentava lääkevalmiste (analgeetti ja antipyreetti). Paramax Comp sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, parasetamolia ja kofeiinia. Parasetamoli vähentää kipua ja alentaa kuumetta ja kofeiini tehostaa parasetamolin kipua lievittävää vaikutusta.

Paramax Compia käytetään lievän ja keskivaikean kivun kuten päänsäryn, hammassäryn, kuukautiskivun

ja/tai korkean kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Paramax Comp-tabletteja

- jos olet allerginen parasetamolille tai kofeiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa),

- tai jos olet alle 12-vuotias lapsi.

-jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh > 9).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Paramax Compia:

- jos sinulla on vaikea maksa- tai munuaissairaus (mukaanlukien alkoholin aiheuttama maksasairaus)

- jos käytät suuria määriä kofeiinipitoista kahvia tai teetä. Samanaikaisessa käytössä saattaa esiintyä kofeiinin aiheuttamaa ärtyneisyyttä ja jännittyneisyyttä.

-jos sinulla on alkoholiongelmia tai maksasairaus. Älä käytä Paramax Compia ja alkoholia samanaikaisesti; alkoholin vaikutus ei voimistu ottamalla Paramax Compia.

- jos sinulla on krooninen aliravitsemus ja glukoosi-6-fosfaatti-dehydrogenaasin puutos.

-jos sinulla on Gilbertin oireyhtymä (perinnöllinen ei-hemolyyttinen keltaisuus).

Varovaisuuttaa tulee noudattaa:

- jos käytät maksan toimintaan vaikuttavia lääkkeitä.

- jos olet kuivunut

- jos sinulla on krooninen ravitsemussairaus

- jos sinulla on astma ja olet allerginen asetyylisalisyylihapolle.

Jos käytät muita parasetamolia sisältäviä kipulääkkeitä, älä käytä Paramax Comp-tabletteja ennen kuin keskustelet lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Älä koskaan ota suurempia parasetamoliannoksia kuin suositellaan. Suuremmat kuin suositellut annokset eivät lievitä kipua sen enempää, mutta aiheuttavat vakavan maksavaurion riskin. Maksavaurion oireet ilmestyvät yleensä muutaman päivän kuluessa parasetamolin yliannostuksesta. Jos olet ottanut liian suuren annoksen, on tärkeää, että otat yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian, vakavan maksavaurion riskin vuoksi, vaikka voisit hyvin (Katso kappale Jos käytät enemmän Paramax Comp-tabletteja kuin sinun pitäisi).

Muut lääkevalmisteet ja Paramax Comp

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai aiot käyttää, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Lääkkeiden vaikutukset voivat muuttua, jos niitä käytetään samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa.

Ole erityisen tarkka seuraavien lääkevalmisteiden ja rohdosvalmisteiden kanssa:

 • Antikoagulantit (veren hyytymistä estävät lääkkeet),
 • Metoklopramidi ja domperidoni (pahoinvoinnin ja oksentelun estolääke),
 • Kloramfenikoli (antibiootti),
 • Kolestyramiini (veren kolesterolia alentava lääke),
 • Fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä),
 • Rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon käytettävä lääke),
 • Probenesidi (kihdin hoitoon käytettävä lääke),
 • Tsidovudini (HIV-lääke),
 • Mäkikuisma (Hypericum, jota on joissakin rohdosvalmisteissa),
 • Flukloksasilliinia (antibiootti) vereen ja kehon nesteisiin liittyvän poikkeavuuden (suurentuneesta anionivajeesta johtuvan metabolisen asidoosin) vakavan riskin vuoksi, sillä sen yhteydessä tarvitaan kiireellistä hoitoa; se voi ilmetä etenkin, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis (bakteereita ja niiden toksiineja on verenkierrossa, mistä aiheutuu elinvaurio), aliravitsemus, krooninen alkoholismi, sekä silloin, jos parasetamolia käytetään enimmäisannoksina päivittäin.

Kuten muidenkin migreenilääkkeiden kanssa, liiallinen Paramax Compin käyttö voi aiheuttaa päivittäistä päänsärkyä tai voi pahentaa migreeniäsi. Kysy lääkäriltä, jos uskot tämän koskevan sinua. Voit joutua lopettamaan Paracut Compin käytön korjataksesi ongelman.

Jos käytät jotakin yllämainituista lääkevalmisteista tai rohdosvalmisteista, keskustele ensin lääkärin kanssa ennen Paramax Compia käyttöä.

Paramax Compia ja verenohennuslääkkeitä voidaan satunnaisesti ottaa samanaikaisesti, mutta jos sinun tarvitsee käyttää kipulääkkeitä päivittäin pidemmän aikaa, keskustele lääkärisi kanssa.

Paramax Comp ruuan ja juoman kanssa

Älä ota tätä valmistetta alkoholijuomien kanssa. Sinun pitää rajoittaa kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee, kola) käyttöä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, arvelet olevasi raskaana tai suunnittelet tulevasi raskaaksi, kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa tämän lääkkeen käytöstä.

Tarvittaessa Paramax Comp-tablettejatabletteja voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi/kätilöösi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Paramax Comp-tabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana normaaleissa hoitotilanteissa, mutta kuitenkin vain lääkärin huolellisen hyöty-riskiarvion jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Paramax Comp ei vaikuta autolla ajoon tai koneiden käyttöön.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ainoastaan suun kautta ja lyhytaikaiseen käyttöön.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset:

Tavanomainen annos on 1-2 tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa tai tarvittaessa.

1-2 tabletin annosta ei saa ottaa useammin kuin 6 tunnin välein. Annostusväli riippuu oireista ja enimmäisvuorokausiannoksesta.

Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta 6 tablettia 24 tunnissa.

Jos vaivasi jatkuu pitempään kuin 3 päivää, ota yhteys lääkäriin.

Iäkkäät

Kuten aikuisille.

Lapset

Ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos käytät enemmän Paramax Comp-tabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostustapauksessa tai myrkytyksessä –vaikka voisitkin hyvin– ota välittömästi yhteys lääkäriin tai sairaalan ensiapuun viivästyneen vakavan maksavaurion riskin takia. Voit myös kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta (puh. 0800 147 111). Oireita yliannostustapauksissa ovat kalpeus, pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, vatsakivut, vapina, hermostuneisuus, levottomuus, lisääntynyt virtsaneritys, ruoansulatuskanavan häiriö, sydämen tiheälyöntisyys tai rytmihäiriöt.

Jos unohdat ottaa Paramax Comp-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jatka hoitoa tavalliseen tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Paramax Comp voi aiheuttaa veren valkosolujen määrän vähenemistä ja vastustuskykysi infektioita vastaan saattaa alentua. Lopeta välittömästi Paramax Comp-tablettien käyttäminen ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on infektion oireita, kuten kuumetta, vakavaa yleiskunnon laskua tai jos sinulla on kuumetta ja paikallisia infektio-oireita, kuten kurkkukipua, nielukipua, suukipua tai virtsatievaivoja. Sinulta otetaan verikoe, jolla tutkitaan onko veresi valkosolujen määrä vähentynyt (agranulosytoosi).

Seuraavassa listassa haittavaikutukset esitetään sen mukaan, kuinka usein niitä on tähän mennessä raportoitu:

Yleiset (voi koskea yhtä käyttäjää kymmenestä):

 • huonovointisuus,
 • unettomuus,
 • levottomuus,
 • sydämen tiheälyöntisyys (takykardia).

Harvinaiset (voi koskea yhtä käyttäjää tuhannesta):

 • yliherkkyysreaktiot (ihottuma mukaanlukien)

Hyvin harvinaiset (voi koskea yhtä käyttäjää 10 000:sta):

 • verenmuodostuksen häiriöt mukaanlukien trombosytopenia (alhainen verihiutalemäärä, joka ilmenee normaalia herkemmin ilmestyvinä verenvuotoina tai mustelmina) ja agranulosytoosi (alentunut granylosyyttivalkosolujen määrä).
 • Anafylaksia (vakava allerginen reaktio), angioödeema (nopea ihon ja limakalvojen turpoaminen, mikä voi johtaa jopa kuolemaan)
 • hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Paramax Comp sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli ja kofeiini. Yksi tabletti sisältää 500 mg parasetamolia ja 65 mg kofeiinia.

- Muut aineet ovat povidoni 29–32, mikrokiteinen selluloosa, steariinihappo ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Valkoiset, kapselinmuotoiset tabletit, joissa jakouurre toisella puolella. Tabletin leveys on 7,5 mm ja pituus 18 mm.

Tabletit voidaan puolittaa.

Pakkauskoot: 10, 20, 30, 60 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

SUOMI

Tel: + 358 (3) 615600

Fax: + 358 (3) 6183130

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Paracut Comp: SE

Paramax Comp: FI, HU, PL, SI

Paramax Extra: EE, LT, LV, SK

Para-Caf: DE

Paramax Combi: CZ

Arax Extra: DK

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 09.05.2022

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro