ROPINIROL KRKA depottabletti 2 mg, 4 mg, 8 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,1 mt, 23.05.2019 19:12:02)

Ropinirol Krka 2 mg depottabletti

Ropinirol Krka 4 mg depottabletti

Ropinirol Krka 8 mg depottabletti

ropiniroli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ropinirol Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ropinirol Krka -depottabletteja

3. Miten Ropinirol Krka -depottabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ropinirol Krka -depottablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ropinirol Krka -depottablettien vaikuttava aine on ropiniroli, joka kuuluu dopamiiniagonisteiksi kutsuttuun lääkeryhmään. Dopamiiniagonistit vaikuttavat aivoihin samalla tavalla kuin luonnollinen dopamiiniksi kutsuttu aine.

Ropinirol Krka -depottabletteja käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.

Ihmisillä, joilla on Parkinsonin tauti, on liian vähän dopamiinia joissakin aivon osissa. Ropinirolin vaikutukset ovat samanlaisia kuin luonnollisen dopamiinin, joten se helpottaa Parkinsonin taudin oireita.

Ropinirolihydrokloridia, jota Ropinirol Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ropinirol Krka -depottabletteja

 • jos olet allerginen ropinirolille tai tämän lääkevalmisteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vakava munuaistauti
 • jos sinulla on maksasairaus

Kerro lääkärille, jos sinusta jokin näistä voi koskea sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Ropinirol Krka ‑depottabletteja:

 • jos olet raskaana tai luulet, että voit olla raskaana
 • jos imetät
 • jos olet alle 18-vuotias
 • jos sinulla on jokin vakava sydänsairaus
 • jos sinulla on vakavia mielenterveysongelmia
 • jos sinulla on ollut poikkeavia haluja ja/tai poikkeavaa käytöstä (esim. yletöntä uhkapelaamista tai yletöntä seksuaalista käyttäytymistä)
 • jos tiedät, etteivät jotkin sokerit sovi sinulle (esim. laktoosi)

Kerro lääkärille,jos jokin ylläolevista voi koskea sinua. Lääkärisi voi päättää, että Ropinirol Krka ‑depottabletit eivät sovi sinulle tai että tarvitset ylimääräisiä tarkistuskäyntejä hoitosi aikana.

Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai omaishoitajasi huomaatte, että sinulla on voimakas halu tai tarve käyttäytyä tavalla, joka on epätavallista sinulle tai et pysty vastustamaan mielihaluja, pakonomaisia tarpeita tai houkutuksia sellaiseen toimintaan, joka voi olla vahingollista sinulle tai muille. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin häiriöksi. Se voi ilmetä peliriippuvuutena, ylensyömisenä tai tuhlaamisena, epätavallisen voimakkaana seksuaalisena haluna tai seksuaalisten ajatusten tai tuntemusten lisääntymisenä. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai lopettaa lääkityksesi.

Kerro lääkärille, jos sinulla on ropinirolihoidon lopettamisen tai annoksen pienentämisen jälkeen oireita kuten masennusta, apatiaa, ahdistuneisuutta, väsymystä, hikoilua tai kipua. Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin muutaman viikon ajan, lääkärin voi olla tarpeen muuttaa hoitoasi.

Tupakointi ja Ropinirol Krka -lääke

Kerro lääkärille, jos alat tupakoida tai jos lopetat tupakoinnin Ropinirol Krka ‑hoidon aikana. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi muuttaa annostasi.

Muut lääkevalmisteet ja Ropinirol Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Muista kertoa lääkärilletai apteekkihenkilökunnalle, jos alat käyttää jotain uutta lääkettä Ropinirol Krka ‑hoidon aikana.

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Ropinirol Krka ‑valmiste vaikuttaa tai ne voivat lisätä haittavaikutusten mahdollisuutta. Ropinirol Krka ‑valmiste voi myös vaikuttaa siihen, miten muut lääkkeet vaikuttavat.

Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • depressiolääke fluvoksamiini
 • muihin psyykkisiin ongelmiin käytetyt lääkkeet, esim. sulpiridi
 • hormonikorvaushoito
 • metoklopramidi, jota käytetään pahoinvoinnin ja närästyksen hoitoon
 • antibiootit siprofloksasiini tai enoksasiini
 • muut Parkinsonin taudin hoitoon käytetyt lääkkeet

Kerro lääkärille, jos otat, tai olet äskettäin ottanut, jotain näistä.

Tarvitset ylimääräisiä verikokeita, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita yhdessä Ropinirol Krka ‑lääkevalmisteen kanssa:

 • K-vitamiinisalpaajia (estävät veren hyytymistä), kuten varfariinia.

Ropinirol Krka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Voit ottaa Ropinirol Krka ‑depottabletit ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Alkoholin käyttöä Ropinirol Krka ‑hoidon aikana ei suositella.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ropinirol Krka ‑valmistetta ei suositella, jos olet raskaana, ellei lääkäri ole sitä mieltä, että sinulle koituva hyöty on suurempi kuin syntymättömälle lapsellesi aiheutuva vaara. Ropinirol Krka ‑valmistetta ei suositella imetyksen aikana, koska sillä voi olla vaikutusta maidontuotantoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ropinirol Krka ‑valmiste voi aiheuttaa väsymystä. Se voi tehdä erittäin uneliaaksi ja joskus se saa nukahtamaan äkillisesti ilman ennakko-oireita. Ropiniroli voi aiheuttaa aistiharhoja (näkö-, kuulo- tai tuntohäiriöitä). Jos sinulla on näitä oireita, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Jos tämä voi koskea sinua: älä aja autoa tai käytä koneita tai älä tee sellaista, missä uneliaisuus tai nukahtaminen voi altistaa sinut (tai muut ihmiset) vakaville haitoille tai hengenvaaralle. Älä osallistu tällaiseen toimintaan, kunnes oireet ovat menneet ohi.

Keskustele lääkärisi kanssa, jos tämä aiheuttaa sinulle ongelmia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ropinirol Krka sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut sinulle, ettet siedä joitakin sokereita, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin otat tätä lääkevalmistetta.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö lapsille ja nuorille

Älä anna Ropinirol