ARIMIDEX tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 23.03.2018 19:00:37)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Arimidex 1 mg kalvopäällysteinen tabletti

anastrotsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Arimidex on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Arimidexia
 3. Miten Arimidexia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Arimidexin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Arimidex on ja mihin sitä käytetään

Arimidex sisältää anastrotsoli-nimistä ainetta. Aine kuuluu aromataasinestäjiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Arimidexia käytetään rintasyövän hoitoon vaihdevuodet ohittaneilla naisilla.

Arimidex vaikuttaa vähentämällä kehon tuottaman estrogeenihormonin määrää estämällä aromataasiksi kutsutun luonnollisen entsyymin.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Arimidexia

Älä ota Arimidexia

 • jos olet allerginen anastrotsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos olet raskaana tai imetät (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Älä ota Arimidexia, jos jokin yllä olevista kohdista koskee sinua. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan ennen Arimidexin käyttämistä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Arimidexia

 • jos sinulla on edelleen kuukautiset etkä ole vielä ohittanut vaihdevuosia.
 • jos käytät lääkettä, joka sisältää tamoksifeenia tai estrogeeniä (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Arimidex).
 • jos sinulla on joskus ollut luuston vahvuuteen vaikuttava sairaus (osteoporoosi).
 • jos sinulla on maksa- tai munuaisongelmia.

Jos et ole varma, koskeeko jokin yllä oleva kohta sinua, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan ennen Arimidexin käyttämistä.

Jos joudut sairaalaan, kerro sairaalan henkilökunnalle, että käytät Arimidexia.

Muut lääkevalmisteet ja Arimidex
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä ja rohdosvalmisteita. Tämä on tärkeää, sillä Arimidex voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta ja muut lääkkeet voivat muuttaa Arimidexin vaikutusta.

Älä ota Arimidexia, jos otat jo seuraavia lääkevalmisteita:

 • Tietyt rintasyövän hoitoon käytetyt lääkkeet (selektiiviset estrogeenireseptorin muuntajat), esimerkiksi tamoksifeenia sisältävät lääkkeet. Nämä lääkkeet voivat haitata Arimidexin normaalia vaikutusta.
 • Estrogeenia sisältävät lääkevalmisteet, kuten hormonikorvaushoito (HRT).

Jos tämä koskee sinua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos otat seuraavia lääkevalmisteita:

 • LHRH-analogiksi kutsuttua lääkettä kuten gonadoreliinia, busereliinia, leuproreliinia ja triptoreliinia. Näitä lääkevalmisteita käytetään rintasyövän, tiettyjen gynekologisten sairauksien (naistentautien) ja hedelmättömyyden hoidossa.

Raskaus ja imetys
Älä ota Arimidexia, jos olet raskaana tai imetät. Lopeta Arimidex-valmisteen käyttö, jos tulet raskaaksi, ja keskustele siitä lääkärin kanssa.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Arimidex ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai koneiden ja työvälineiden käyttökykyyn. Joillakin potilailla voi kuitenkin tilapäisesti esiintyä voimattomuutta tai uneliaisuutta Arimidex-hoidon aikana. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Arimidex sisältää laktoosia
Arimidex sisältää laktoosia (maitosokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Arimidexia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Suositeltu annos on yksi tabletti kerran päivässä.
 • Pyri ottamaan tabletti samaan aikaan joka päivä.
 • Niele tabletti kokonaisena veden kanssa.
 • Arimidex voidaan ottaa ennen ruokailua, sen aikana tai sen jälkeen.

Jatka Arimidexin ottamista niin kauan kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Kyseessä on pitkäaikainen hoito, joka voi kestää useamman vuoden ajan. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö lapsille ja nuorille
Arimidexia ei tule antaa lapsille eikä nuorille.

Jos otat enemmän Arimidexia kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän Arimidexia kuin sinun pitäisi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Arimidexia
Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos normaalisti.
Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta samanaikaisesti) korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Arimidexin oton
Älä lopeta tablettien ottoa, ellei lääkäri määrää toisin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Arimidexin käyttö ja hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista, mutta hyvin harvinaisista haittavaikutuksista:

 • erittäin vakava ihoreaktio, johon liittyy ihon haavaumia ja rakkulointia (tämä sairaus tunnetaan nimellä Stevens‑Johnsonin oireyhtymä)
 • allergiset reaktiot (yliherkkyysreaktiot), joissa kurkku turpoaa, voivat aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia (tämä sairaus tunnetaan nimellä angioedeema).

Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin yhdellä ihmisellä kymmenestä)

 • päänsärky
 • kuumat aallot
 • pahoinvointi
 • ihottuma
 • nivelkipu tai nivelten jäykkyys
 • niveltulehdus
 • voimattomuus
 • luukato (osteoporoosi).

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 ihmisellä sadasta)

 • ruokahaluttomuus
 • kohonnut tai korkea kolesteroli (tämä ilmenee verikokeesta)
 • uneliaisuus
 • rannekanavaoireyhtymä (pistely, kipu, kylmyys, voimattomuus kädessä)
 • ihon kutina, pistely tai puutuminen, makuaistin menetys/puute
 • ripuli
 • oksentelu
 • muutokset maksa-arvoja kuvaavissa verikokeissa
 • hiusten ohentuminen (hiustenlähtö)
 • allergiset reaktiot (yliherkkyysreaktiot) kuten kasvoissa, huulissa tai kielessä esiintyvät reaktiot
 • luukipu
 • emättimen kuivuus
 • emätinverenvuoto (yleensä hoidon ensimmäisten viikkojen aikana – jos verenvuoto jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin)
 • lihaskipu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 ihmisellä tuhannesta)

 • muutokset maksa-arvoja kuvaavissa verikokeissa (gamma-GT ja bilirubiini)
 • maksatulehdus (hepatiitti)
 • nokkosrokko tai nokkosihottuma
 • napsusormisuus (tila, jossa sormi tai peukalo lukkiutuu koukistuneeseen asentoon)
 • lisääntynyt kalsiumin pitoisuus veressä. Jos sinulla on pahoinvointia, oksentelua ja jano, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Sinusta saatetaan joutua ottamaan verinäyte.

Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 ihmisellä 10 000:sta)

 • harvinainen ihotulehdus, johon voi liittyä punaisia läiskia tai rakkuloita
 • yliherkkyyden aiheuttama ihottuma (voi olla allerginen tai anafylaktoidinen reaktio)
 • pienten verisuonten tulehdus, joka aiheuttaa punaisia tai sinipunaisia läiskiä iholle. Hyvin harvoin voi esiintyä nivel-, maha- ja munuaiskipua (tätä sairautta kutsutaan Henoch-Schönleinin purppuraksi).

Vaikutukset luustoon
Arimidex alentaa estrogeenihormonin määrää kehossasi. Tämä voi alentaa luuston mineraalitiheyttä. Luut voivat haurastua ja murtua herkemmin. Lääkäri ottaa huomioon nämä riskit vaihdevuodet ohittaneiden naisten luuston terveyttä koskevien hoito-ohjeiden mukaisesti. Keskustele lääkärin kanssa riskeistä ja hoitovaihtoehdoista.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Arimidexin säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä tabletteja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. Tabletit voivat vahingoittaa heitä.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä tabletit niiden alkuperäisessä pakkauksessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Arimidex sisältää

 • Vaikuttava aine on anastrotsoli. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg anastrotsolia.
 • Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 300 ja titaanidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti kooltaan noin 6,1 mm, jonka yhdelle puolelle on merkitty ”A” ja toiselle puolelle ”Adx1”.

Pakkauskoot: 28 ja 98 tablettia läpipainopakkauksissa.

Myyntiluvan haltija

AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 4
02600 Espoo
Suomi

Valmistaja

AstraZeneca UK Ltd
Silk Road Business Park
Macclesfield
Cheshire SK10 2NA
Iso-Britannia

AstraZeneca
Parc Industriel Pompelle
Chemin de Vrilly
Box 1050
51689 Reims Cedex
Ranska

AstraZeneca GmbH
Tinsdaler Weg 183
D-22880 Wedel
Saksa

Anderson Brecon (UK) Ltd
Forest Road
Hay-on-Wye
Herefordshire
HR3 5EH
Iso-Britannia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Arimidex

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.11.2017

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean http://www.fimea.fi/ kotisivuilta.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Tamro