EMADINE silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 0,5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 27.06.2023 20:05:46)

EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

emedastiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä EMADINE on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EMADINE‑silmätippoja

3. Miten EMADINE‑silmätippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. EMADINEn säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

EMADINE on lääke jota käytetään kausittaisen allergisen sidekalvotulehduksen (silmäallergioiden) hoitoon. Se vähentää yliherkkyystapahtuman voimakkuutta.

Allerginen sidekalvontulehdus. Jotkut aineet (eli allergeenit), kuten siitepöly, huonepöly tai eläinten karvat, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, joiden seurauksena ilmenee kutinaa, punoitusta sekä silmän pinnan turvotusta.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä EMADINE-silmätippoja

 • jos olet allerginen emedastiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Varoitukset ja varotoimet

 • Älä käytä EMADINEa alle 3-vuotiaille lapsille.
 • EMADINE-silmätippoja ei suositella yli 65‑vuotiaille potilaille, koska kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty tällä ikäryhmällä.
 • EMADINE-silmätippoja ei suositella munuais‑tai maksasairaudesta kärsiville potilaille.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät EMADINE-silmätippoja.

Muut lääkevalmisteet ja EMADINE

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät muita silmätippoja samaan aikaan EMADINE‑tippojen kanssa, noudata kohdan Miten valmistetta käytetään ”Miten Emadine‑silmätippoja käytetään” lopussa olevia ohjeita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Näkö saattaa hämärtyä joksikin aikaa heti EMADINEn annostelun jälkeen. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näkösi on kirkastunut.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä EMADINE‑tippoja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille: 1 tippa silmään kahdesti päivässä.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käytä tippoja vain silmiin.

LISÄÄ OHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Käännä sivua

3. Miten EMADINE-silmätippoja käytetään (jatkuu)

Annosteluohjeet

ks. kääntöpuoli

Älä käytä aikaisemmin avattua pipettiä. Älä käytä avaamattomia pipettejä pussista, joka on avattu yli viikko sitten.

 • Revi pussi auki ja ota esiin 5 pipetin liuska.
 • Älä käytä, jos liuos on sameaa tai sisältää hiukkasia.
 • Pidä pipettiliuskan pitkää litteää osaa ylimpänä ja erota yksi pipetti vetämällä sitä itseesi päin pitäen samalla muista kiinni tiukasti. Irrota pipetti kohdista, joissa se liittyy toiseen pipettiin. (kuva 1).
 • Jätä erillään oleva pipetti käyttöön ja laita loput takaisin pussiin.
 • Ota peili esille ja pese kädet.
 • Pidä pipetin pitkää litteää päätä peukalon ja etusormen välissä ja avaa se kiertämällä toisesta päästä (kuva 2).
 • Taivuta päätä taaksepäin. Vedä alaluomea alaspäin puhtaalla sormella, kunnes muodostuu “tasku” silmäluomen ja silmän väliin. Tiputa tippa tähän taskuun.
 • Pidä pipettiä ylösalaisin peukalon ja sormien välissä.
 • Aseta pipetin kärki lähelle silmää. Käytä peiliä tarvittaessa apuna.
 • Varo koskettamasta silmää tai silmäluomea, ympäröivää ihoa tai muita pintoja pipetin kärjellä. Tipat saattavat likaantua.
 • Purista pipettiä varovasti, jolloin yksi tippa tippuu silmäluomen ja silmän väliseen taskuun.(kuva 3).
 • Jos lääkäri on määrännyt tippoja molempiin silmiin, toista sama toiseen silmään käyttäen samaa pipettiä.
 • Hävitä käytetty pipetti ja jäljelle jäänyt liuos välittömästi.
 • Hävitä käyttämättömät pipetit pussista yhden viikon kuluttua avaamisesta – vaikka ne olisivat avaamattomia.

Jos EMADINEa otetaan vahingossa suun kautta tai injektiona, ota yhteys lääkäriin välittömästi. Seurauksena voi olla sydämen rytmihäiriöitä.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos saat liikaa tippoja silmään, huuhtele silmää mieluiten steriilillä suolaliuoksella, tai sen puuttuessa lämpimällä vedellä. Älä laita lisää tippoja ennen kuin vasta seuraavalla annostuskerralla.

Jos unohdat tiputtaa EMADINEa, tiputa yksi tippa heti kun muistat, ja palaa sitten normaaliin annostelurytmiin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos käytät samanaikaisesti muita silmätippoja, jätä ainakin 10 minuutin tauko EMADINEn ja muiden silmätippojen väliin. Silmävoiteet annostellaan viimeiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos ole huolestunut tai epävarma, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

Yleiset haittavaikutukset(voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

 • Silmät: silmäkipu, silmän kutina, silmän punoitus

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

 • Silmät: sarveiskalvon häiriöt, poikkeava tunne silmässä, lisääntynyt kyyneleritys, väsyneet silmät, silmän ärsytys, näön sumeneminen, sarveiskalvon värjäymä, kuiva silmä
 • Yleisoireet: päänsärky, univaikeudet, sinus päänsärky, paha maku suussa, ihottuma

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Yleisoireet: nopeutunut syke

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä EMADINEa pipetissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C.

Hävitä pipetti heti käytön jälkeen. Kaikki viikon kuluttua foliopakkauksen avaamisen jälkeen käyttämättä jääneet lääkepakkaukset on hävitettävä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä EMADINE sisältää

 • Vaikuttava aine on emedastiini 0,5 mg/ml difumaraattina.
 • Muut aineet ovat trometamoli, natriumkloridi, hypromelloosi, puhdistettu vesi. Pieniä määriä kloorivetyhappoa tai natriumhydroksidia on toisinaan lisätty pitämään happamuustaso (pH) normaalina.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

EMADINE on neste (liuos). Lääkettä on saatavana kerta‑annospipeteissä, ja kussakin kerta‑annospipetissä on 0,35 ml. Jokainen foliopussi sisältää 5 kerta‑annospipettiä. Valmistetta on saatavana 30 tai 60 yksikköä sisältävissä pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Immedica Pharma AB

SE-113 63 Stockholm

Ruotsi

Valmistaja

S.A. Alcon‑Couvreur N.V.

Rijksweg 14,

B‑2870 Puurs

Belgia

Valmistaja

Kaysersberg Pharmaceuticals

23 Avenue Georges

Ferrenbach

Kaysersberg 68240

Ranska

Valmistaja

Immedica Pharma AB

SE-113 63 Stockholm

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10/2022

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

IMMEDICA PHARMA AB
Solnavägen 3H
113 63 Stockholm
Sweden

info@immedica.com
www.immedica.com
+46 (0)8 5333 95 00
Tukkuliike: Magnum Medical